มีค่าใช้จ่าย

แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการตรวจนับสินค้าเพื่อป้องกันการสูญหาย (30 ต ค 63) อ.นนทพันฒน์

อบรมวันที่ 30 ตุลาคม 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการตรวจนับสินค้าเพื่อป้องกันการสูญหาย (30 ต ค 63) อ.นนทพันฒน์

แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

และการตรวจนับสินค้าเพื่อป้องกันการสูญหาย

 

     ปัจจุบันการบริหารจัดการคลังสินค้าได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฎิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งการบริหารจัดการและผู้ที่ปฏิบัติงานจะตัองมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ในขั้นตอนและกระบวนการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและทำงานไปในทิศทางเดี่ยวกันเพื่อสนับสนุนงานของบรัษัท ซึ่งการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในคลังสินค้า จะต้องมีความถูกต้องแม่นยำทั้งด้านการรับ การจัดเก็บ และการจ่าย เอกสารต่างๆ รวมถึงการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สินค้าให้อยู่ ในสภาพสมบูรณ์พร้อมจ่ายตลอดเวลา และถูกต้องตรงตามระบบ ISO  ซึ่งในการปฏิบัติงานจริง ในแต่ละขั้นตอนกระบวนการมักจะประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้านอาทิเช่น ไม่ได้กำหนด Location รับสินค้าผิด จัดเก็บสินค้าไม่ตรงตาม Location หาสินค้าไม่พบ จ่ายสินค้าผิด ไม่มีป้ายบ่งชี้ ยืมสินค้าแล้วไม่นำมาคืน สินค้ารับคืนมีจำนวนมาก ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีพอจะทำให้เกิดปัญหากับบริษัทได้ โดยหลักสูตร แนวทางในการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคปัจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการตรวจนับสินค้าเพื่อป้องกันการสูญหาย” เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการคลังสินค้ายุค พื่อช่วยลดปัญหาด้านต่างๆ และจัดระบบกระบวนการในการปฏิบัติงานซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นต่อบริษัท

     วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา

 

 • เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงแนวทางการทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้า
 • ทราบถึงแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการรับและเบิกจ่าย
 • ทราบถึงวิธีการการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าเคลม  สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน และสินค้ามีอายุการจัดเก็บ รวมถึงสินค้าอันตราย สินค้ารอการตรวจสอบ
 • ทราบถึงแนวทางการควบคุมสินค้า (Stock Card) BIN CARD สำหรับธุรกิจที่เริ่มดำเนินธุรกิจและการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • ทราบถึงแนวทางในการจัดเก็บสินค้าในรูปแบบต่างๆ
 • แนวทางการตรวจนับย่อย (Cycle Count) เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย
 • การเตรียมการตรวจนับสินค้าประจำปี
 • การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าในแต่ละประเภท ตามระบบ ISO
 • การปฏิบัติงานตามระบบ ISO การจัดทำ KPI เพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละขั้นตอน วิธีการคิด และการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆ

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ความสำคัญของคลังสินค้า การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน
 • หน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องและเอกสารต่างๆ
 • การจัดผัง และวาง Laout Location ที่ใช้ในการเก็บสินค้าภายในคลัง
 • การบริหารงานคลังสินค้าในยุคปัจจุบัน และะการปฏิบัตงานภายในคลังสินค้า
 • ขั้นตอน และกระบวนการในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการจัดระบบ
  • รับ จัดเก็บ จ่าย
 • การควบคุมสินค้าด้วยระบบ Stock Card / BIN CARD / โปรแกรมสำเร็จรูป/ ระบบคอมพิวเตอร์
 • รูปแบบการรับ และการบันทึก
 • ลักษณะการจัดเก็บสินค้า และการกำหนด Location เพื่อการจัดเก็บในแต่ละประเภท
  • จัดเก็บ FIFO/ FEFO / LIFO / ABC
  • จัดเก็บตามกลุ่มสินค้า
  • จัดเก็บแบบ Fix Location ,แบบไม่ Fix location
  • จัดเก็บแบบตามลักษณะของสินค้า
  • จัดเก็บสินค้าอันตราย
 • การโอนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าเพื่อให้ตรงกับ Location และสะดวกในการเบิกจ่าย
 • ขั้นตอนและแนวทางในการจ่ายสินค้าตามเอกสาร ต่างๆ
  • การตัดจ่ายแบบ Stock Card / BIN CARD / COMPUTER
  • การตรวจสินค้าก่อนจ่าย และก่อนการส่งมอบ
 • วิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท และการจัดทำรายงานการติดตาม
  • สินค้าเคลม สินค้าชำรุด สินค้าขายฝาก สินค้าขายซาก สินค้ารับคืน ใบยืม    สินค้ามีอายุการจัดเก็บสินค้าอันตราย สินค้ารอการตรวจสอบ
 • รูปแบบการจัดทำ Cycle Count (นับย่อย) และการตรวจนับสินค้า
 • การจัดทำป้ายบ่งชี้สินค้าแต่ละประเภทเพื่อให้ตรงตามระบบ ISO
 • รูปแบบการจัดทำรายงานสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว / เคลื่อนไหวช้า
 • การวางแผน ในการตรวจนับสินค้ากลางปีและปลายปี และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็วและความถูกต้อง
 • การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ตามระบบ ISO และการจัดทำ KPI  เพื่อวัดผลประสิทธิภาพของการทำงานในแต่ละกระบวนการขั้นตอน
 • ฟอร์มและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในคลังสินค้า 
 • ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

 ารอบรมสัมมนาเน้นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงรวมถึง work shop พร้อมตัวอย่าง KPI แบบฟอร์มเอกสาร และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า สามารถนำไปประยุค ใช้งานได้จริง

 

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี          

 

กำหนดการ  : วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.

                          ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ  3,000 บาท

3,000 + 210 = 3,210

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800 บาท

2,800 + 196 = 2,996

 

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                 ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาในการฝึกอบรม

 

     **  รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่นเพื่อให้การอบรมสัมนามีประสิทธิภาพ

 

 

บริษัท จีทอล์ค จำกัด เลขที่ 21/74 ซอยนวมินทร์ 42 แยก25  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10240

   โทร : 089-7990890  เมล์ : nonthapat1968@gmail.com  Line : cock2511

Web : www.GtalkThai.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, ทักษะการเป็นวิทยากร, แนวทางการปฏิบัติงานคลังสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่งถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากต้องดูแลควบคุมพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร และเป็นบุคคลที่ต้องติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยง...
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท...
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
หลักสูตรนี้เหมาะกับโรงงานที่มีปัญหาคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ไม่ว่าท่านจะพบปัญหาสต๊อกบวม หรือว่าสต๊อกขาด
Tess training เป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม ทั้งการฝึกอบรมการขาย อบรมการบริการ และอบรมเฉพาะทางต่างๆ โดยทางสถาบันจะให้บริการใน 3 รูปแบบ คือ Public training , In-house trai...
การนำเข้าสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตมากขึ้นตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และการตกลงทางการค้าว่าด้วยเขตการค้าเสรี (FTA) โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลง โดยเฉ...
เพื่อการพัฒนาบุคคลากรในด้านโลจิสติกส์ ให้สามารถนำซอฟต์แวร์มาใช้ให้เต็มประสิทธิภาพ
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ Logistics Movement Roundtable หัวข้อ Logistics Automation... Now and Next
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านสามารถลดต้นทุนและบริหารสินค้าคงคลังของท่านได้อย่างแน่นอน (ฉบับใช้งานจริง)