มีค่าใช้จ่าย

การปรับปรุงและพัฒนางานที่ทำ ให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน (27 พ ย 63) อ.นนทพัฒน์

อบรมวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
การปรับปรุงและพัฒนางานที่ทำ ให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน (27 พ ย 63) อ.นนทพัฒน์

การปรับปรุงและพัฒนางานที่ทำให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน

     ในยุคปัจจุบันการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จต้องมีการวางแผน และการปรับปรุงพัฒนางานที่ทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้งานที่ทำเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด และทำงานได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ และนโยบายที่องค์กรได้กำหนดไว้ ซึ่งทุกหน่วยงานภายในองค์กรต้องมีการปรับปรุงพัฒนางานที่ทำให้ดียิ่งขึ้นในแต่ละวันเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ซึ่งหลักสูตร “การปรับปรุงและพัฒนางานที่ทำให้มีปะสิทธิภาพในปัจยุคปัจจุบัน” เป็นอีกหลักสูตหนึ่งที่จะช่วยให้พนักงานภายในองค์กรของท่านทราบถึงแนวทางในการพัฒนางานที่ทำและปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น ทำงานมีระบบมากขึ้น และช่วยเพิ่มศักยภาพให้เกิดการพัฒนาตัวเองมีแนวคิดทัศน์คติในการทำงานที่ดี  และทำงานแบบยั่งยืนซึ่งจะทำให้องค์กรมีศักยภาพเหนือ คู่แข่งขัน

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

 

 • ทำให้ทราบถึงความสำคัญของการวางแผนและการปรับปรุงการทำงาน
 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในการวางแผน และการปรับปรุงงาน
 • มีทักษะในการวางแผนและการปรับปรุงาน
 • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการปฎิบัติงาน
 • ทราบประเภทของแผน และวิธีการวางแผน
 • ทราบถึงลักษณะการวางแผนที่ดี การวางแผนกับบริหารเวลา
 • การใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน และการวางแผนบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์(MBO)
 • การบวนการวางแผน และการวางแผนกับความไม่แน่นอน
 • ทราบถึงลักษะงานที่ต้องนำมาปรับปรุง
 • ทราบถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำมาหาทางแก้ไข
 • ทราบถึงขั้นตอนในการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 • พนักงานมีการวางแผน และปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • ทราบถึงหลักของการทำงานเป็นทีม / การบริหารเวลา/ ความขัดแย้ง
 • และการสื่อสารเพื่อการวางแผนและปรับปรุงงาน
 • สามารถทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและปรับปรุงงาน พร้อมแนวทางในการแก้ไข

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

 • ความสำคัญของการวางแผนและการปรับปรุงการทำงาน
 • การวิเคราะห์สถานการณ์ในการวางแผน และการปรับปรุงงาน
 • การเพิ่มทักษะในการวางแผนและการปรับปรุงาน
 • ทัศนคติที่ดีต่อการปฎิบัติงาน ประเภทของแผน และวิธีการวางแผน
 • ลักษณะการวางแผนที่ดี การวางแผนกับบริหารเวลา
 • เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน ในการปรับรุงพัฒนางาน
 • Ø ขั้นตอนกระบวนการวางแผน และการวางแผนกับความไม่แน่นอน
 • ลักษณะงานที่ต้องนำมาปรับปรุง
 • ขั้นตอนวิธีการในการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
 • การวางแผน และปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง
 • การทำงานเป็นทีม / การบริหารเวลา/ ความขัดแย้งและการสื่อสารเพื่อการวางแผนและปรับปรุงงาน
 • การนำ KPI มาใช้การวางแผน และปรับปรุงงาน
 • ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและปรับปรุงงาน พร้อมแนวทางในการแก้ไข

 วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา  

 • เป็นการฝึกอบรมโดยการมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกันทั้งกิจกรรม เกมส์ รวมถึงการแสดงความคิด ถาม – ตอบ

 

วิทยากร : อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี     

      กำหนดการ :      วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรม เซนเจมส์ สุขุมวิท 26

รายการค่าลงทะเบียน บจ./บมจ./หจก./บุคคลทั่วไป

ราคารวม + vat 7%

สมัคร 1 ท่าน

3,300 + 231 = 3,531

สมัคร 2 - 4 ท่าน ท่านละ  3,000 บาท

3,000 + 210 = 3,210

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,800 บาท

2,800 + 196 = 2,996

 

หมายเหตุ  - ราคารวมเอกสารประกอบการสัมมนา, อาหารกลางวัน, น้ำชา-กาแฟ  

                   ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม

 

 

    **  รับผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่นเพื่อให้การอบรมสัมนามีประสิทธิภาพ


 

  บริษัท จีทอล์ค จำกัด เลขที่ 21/74 ซอยนวมินทร์ 42 แยก25  แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร  10240

   โทร : 089-7990890  เมล์ : nonthapat1968@gmail.com 

Line : cock2511

Web : www.GtalkThai.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), นนทพัฒน์ โพธี, การสร้างวิทยากรให้เป็นมืออาชีพ, แนวทางในการทำงานคลังสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประยุกต์ใช้ Ms-Excel ช่วยในการบริหารสินค้าคงคลังได้
เรียนรู้ด้วยการผสมผสานแบบบูรณาการด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจระบบการจัดการการขนส่ง เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งต่างๆ ให้เหมาะกับการขนส่งสินค้า สามารถลดต้นทุนและสร้างความพอใจ...
หลักสูตรการทำงานโลจิสติกส์ที่รองรับ AEC โดยตรง และมีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานสายงานธุรกิจระหว่างประเทศทั้งระบบ
การบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วยความซับซ้อนที่ต้องให้การบริหารมีคุณภาพดี
หลักสูตร IMDS Training (Basic International Material Data System (IMDS) วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม · เพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดของกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในอุตสาหกรรมยานยนต์...
วิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้าแบบครบวงจร พร้อมแนะเส้นทางลัดและเทคนิค สามารถเริ่มต้นทำได้ในทันที
การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญท...
สนับสนุนและส่งเสริมประกอบวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคล ในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน