มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนา “ทัศนคติเชิงบวก” สู่ “ความคิดสร้างสรรค์” สร้าง “ทีมงาน”

อบรมวันที่ 29 ตุลาคม 2563
จำนวนคนดู 72 ครั้ง
การพัฒนา “ทัศนคติเชิงบวก” สู่ “ความคิดสร้างสรรค์” สร้าง “ทีมงาน”

หลักการและเหตุผล

                การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน  เป็นที่ยอมรับของ “ยุคการแข่งขัน”  ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องสร้างศักยภาพด้านภาพพจน์ของความเป็น “ยุคใหม่”  คู่กับ  “ระดับมืออาชีพ”  โดยมีบุคลากรในองค์กรที่มีศักยภาพด้านภาพลักษณ์ของความเป็น “ยุคใหม่”  คู่กับ  “ความเป็นมืออาชีพ”  ในการสร้างอาณิสงฆ์ความสำเร็จในการแข่งขันดังกล่าวอย่างเป็นทีมงาน

                ดังนั้น  การพัฒนา “ภาพลักษณ์ยุคใหม่”  (ภาษาใจ)  ของบุคลากรในองค์กรจึงเป็นพื้นฐานสำคัญด้วยหลาย ๆ องค์ประกอบที่ต้องคำนึง  เพื่อสร้างและบ่งบอกถึงสัญลักษณ์  “ความเป็นมืออาชีพ”  (ประสิทธิพลจากภาษาใจ)  ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

                ทั้งนี้ จากประสิทธิผล “ภาพลักษณ์ยุคใหม่”  ของบุคลากรในองค์กรที่มีพื้นฐานของวิสัยทัศน์  และเป้าหมายขององค์กรที่ยึดไว้  จะสามารถนำพาองค์กรไปสู่การแข่งขันด้วยศักยภาพด้าน “ความคิดสร้างสรรค์”  (Creative Thinking)  จากกลยุทธ์ของหลักการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้พฤติกรรมในการทำงานร่วมกันของตนเอง  และของเพื่อนร่วมงาน  พร้อมเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์

2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้ให้และผู้รับความช่วยเหลือแก่เพื่อนร่วมงานอย่าเหมาะสม

3. เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข  และเกิดทัศนคติที่ดีต่องานองค์กร  และเพื่อนร่วมงาน

หัวข้อการอบรม  (Course outlines)

v เกมส์ การละลายพฤติกรรม

v มาตรฐานนักปฏิบัติการยุคใหม่

v การเสริมสร้างทัศนคติที่ดี  และจิตสำนึกที่ดี 

แบบทดสอบ  :   การรู้จักตนเอง

v การพัฒนาศักยภาพด้าน “ภาพลักษณ์ยุคใหม่”

แบบทดสอบ :  เคล็ดลับความสำเร็จ

v ประเมินกลุ่มด้านศักยภาพ “ภาพลักษณ์ยุคใหม่และมืออาชีพ”

v นำเสนอผลประเมินกลุ่ม ประกอบ การวิเคราะห์

v สร้างความเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญในการเสริมสร้าง  “ความคิดสร้างสรรค์

v จัดกิจกรรมกลุ่ม “ความคิดสร้างสรรค์”

v นำเสนอผลของทีมงาน  ประกอบ  และการประเมิน

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก, ทัศนคติเชิงบวก, การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์, การสร้างทีมงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ศึกษาการอบรมพื้นฐานในการถ่ายภาพ จัดองค์ประกอบภาพ
ในสังคมยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน คนทำงานที่จะยืนหยัดอยู่ได้ นอกเหนือจากความรู้ความสามารถในการทำงน บุคลิกภาพที่ดี ถือเป็นบันไดสำคัญที่จะพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าและความสำเร็จท...
การตีความข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมบันทึกตามISO/TS 16949
การสื่อสารและบุคลิกภาพ คือ สองสิ่งสำคัญที่ได้ใช้มากที่สุดและใกล้ตัวลูกค้าเป็นอย่างมาก การทำธุรกิจค้าขายหรือแม้แต่ผู้ให้บริการจึงไม่ควรที่จะละเลยทักษะสำคัญเหล่านี้ ดั่งคำกล่าว “โ...
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สำหรับการพูดแบบมีศิลปะ เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง
เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping
บุคลิกภาพและการปรากฏกายที่ดี เป็นปราการด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบ สร้างความน่าเชื่อถือ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของตนเองและองค์กร หลักสูตรพิเศษ 1 วัน คัดสรรเนื้อหาที่เ...
เพื่อให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อน ทำการสอนโดยครูผู้สอนที่มีความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้สูงวัย