มีค่าใช้จ่าย

สู่ความเป็นเลิศทักษะ “การเขียนรายงานภาษาไทย

อบรมวันที่ 19 มกราคม 2564
จำนวนคนดู 1462 ครั้ง
สู่ความเป็นเลิศทักษะ “การเขียนรายงานภาษาไทย

หลักการและเหตุผล

การใช้ภาษาไทยเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปนั้นเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันของคนไทย และสําหรับ การปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจของไทยก็เช่นกัน เราจําเป็นต้องใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับบุคลากรทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร เพื่อถ่ายทอดข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถดําเนินงานต่อไปได้และบรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้

ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรธุรกิจทุกแห่งในประเทศไทยจึงสมควรที่ผู้เขียนควรมีพื้นฐานของทักษะ “การ เขียนรายงาน” ภาษาไทย ที่เกิดผล โดยเฉพาะมีทักษะในการจับประเด็นสําคัญ เพื่อนํามาย่อความหรือสรุป และ ถ่ายทอดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างถูกต้อง เพราะการผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยอาจส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นและ ศรัทธาที่ลูกค้ามีต่อองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจได้รับความเสียหาย

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถจับประเด็นสําคัญเพื่อทําการย่อความหรือสรุปความได้อย่างถูกต้องและ รวดเร็ว และสามารถนําเสนอรายงานได้อย่างตรงประเด็น

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนรายงานต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล กระชับ และลําดับ เหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน

หัวข้อการอบรม

1.  ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยในการเขียนรายงานเชิงธุรกิจ

2.  การย่อความและสรุปความ     

- การตีความ    

- การวิเคราะห์ข้อมูล        

- วิธีการย่อความและสรุปความ

3. การเขียนรายงานแบบต่างๆ    

- รูปแบบและวิธีการเขียนรายงานที่ดี    

- การเขียนรายงานทางธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น รายงานกิจกรรม รายงานความก้าวหน้า รายงานแสดงความคิดเห็น และรายงานการประชุม    

- ข้อควรพิจารณาก่อนนําเสนอรายงาน

 

ะยะเวลาอบรม    1 วัน (6 ชั่วโมง)

 

รายละเอียดหลักสูตรอื่น ๆ  เพิ่มเติมได้ที่นี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/

คำค้นประกาศนี้ Tags: การเขียน, การเขียนรายงาน, ทักษะการเขียน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เข้าใจศาสตร์แห่งโยคะในระดับเบื้องต้น และสามารถฝึกได้ด้วยตนเองฝึกท่าโยคะอาสนะที่ง่าย ใครๆ ก็ทำได้ และเป็นประโยชน์
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน (หรือเลือก อบรมเป็นแบบ Online ได้ )
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้าอบรม หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา เข้าใจถึงบทบาทที่ควรจะเป็น และปรับปรุงตนเองให้อยู่ในจุดที่สมดุล สามารถเป็นผู้นำเพื่อนำพาทีมงานไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ
หลักสูตรนี้จะช่้วยพัฒนาตนเอง ให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุข
Workshop นี้ จะทำให้คุณได้รับประสบการณ์การท่องโลกภายในจิตใจ และเปลี่ยนจิตคุณภายในกระบะทราย เพื่อเข้าถึงตัวตนที่แท้ของคุณ ให้คุณได้เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธ์ศักยภาพที่แท้จริงของคุณได้อ...
พลังของบุคลิกภาพ การแสดงออกที่เหมาะสมกับตัวคุณมีอิทธิพลต่อสร้างการยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไว้วางใจ และสร้างความประทับใจ และนำมาซึ่งความสำเร็จ นอกจากนั้นภาพลักษณ์ และบุคลิก...
การบริการเป็นเทคนิคหนึ่งที่สำคัญมากในการสร้างความพึงพอใจอันเป็นพื้นฐานของความรู้สึกอันก่อให้เกิดการความภักดีในแบรนด์ หลายองค์กรยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบริการที่แท้จริง บางองค์...
กรอบความคิดการทำงานที่ตนเองทำอยู่ และการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีความสุขเป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่ เพราะต้องต่อสู้กับความคิดและจิตใจ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่ต้องให้เปลี่ยนแ...
เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง การวางโครงร่างและรูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์การใช้สื่อในการนำเสนอ การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการนำเสนอ