มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา Online : ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

อบรมวันที่ 29 กันยายน 2564
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
สัมมนา Online : ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันหลายองค์กรต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านการตลาด อีกทั้งยังเจอกับการแข่งขันด้านการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ และความชำนาญเฉพาะด้าน จึงเป็นสาเหตุให้องค์กรต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรภายในให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถทอดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เฉพาะด้านให้กับพนักงานคนอื่น เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

 

หลักสูตร ขั้นตอนการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เน้นเนื้อหาที่สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมทั้งเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เรียนรู้ขั้นตอน เทคนิค ในการจัดทำเอกสาร การดำเนินการอบรม การยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนอบรม ยื่นเอกสารค่าใช้จ่ายอบรม เพื่อให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับรอง

 

วัตถุประสงค์  (Objective)

1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจ ขั้นตอนการดำเนินการจัดอบรมตามระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ เข้าใจ ขั้นตอนการยื่นหลักสูตรและค่าใช้จ่าย เพื่อขอรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.      ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจหลักการและข้อบังคับตามกฎหมายของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2.      ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ขั้นตอน และวิธีการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นรับรองหลักสูตรได้อย่างถูกต้อง

3.      ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.      ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการอบรมภายในองค์กร และสามารถจัดอบรมตามที่กฎหมายกำหนดได้

 

หัวข้อการสัมมนา

เรียนรู้ข้อบังคับ

·         ความรู้เบื้องต้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

·         กฎระเบียบข้อบังคับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

·         Update กฎระเบียบล่าสุด พร้อมขั้นตอนการดำเนินอบรมแบบออนไลน์

·         ขั้นตอนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรียนรู้เอกสารและขั้นตอน

·         เอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

·         การจัดทำเอกสารที่ถูกต้องการยื่นขอรับรอง

·         ขั้นตอนการจัดฝึกอบรม 3 ช่วง (ก่อน-ขณะ-หลัง)

เรียนรู้ระบบ E Service

·         ขั้นตอนการยื่นรับรองผ่านระบบ E Service

·         ขั้นตอนการติดตามผลผ่านระบบ E Service

·         ขั้นตอนการจัดทำแบบเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2)

ภาคปฏิบัติ

·         จัดทำเอกสารรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร

·         ดำเนินการยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายผ่าน E Service

·         ดำเนินการยื่นแบบเงินสมทบกองทุน (สท.2) ผ่าน E Service

·         สรุปเนื้อหาหลักสูตร

ถาม/ตอบ

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

    Ø  ผู้จัดการ / หัวหน้างาน / พนักงาน

    Ø  ผู้ที่มีหน้าที่พัฒนาบุคลากร / ผู้ที่ทำงาน HR

    Ø  บุคคลทั่วไป

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 6 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์กัณฑ์อเนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

 

กำหนดการ    วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา             2,500  บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เข้าใจถึงหลักการทำงานของระบบเทคโนโลยี RFID การขออนุญาตใช้งานอย่างถูกต้อง บทลงโทษสำหรับการใช้งานไม่ถูกต้อง รวมถึงวิธีสังเกตการรบกวนซึ่งกันและกันของคลื่นความระบบเทคโนโลยี RFID และ...
กุญแจสำคัญสำหรับการลดต้นทุนเพื่อกิจการของท่าน กำลังถูกไขใน... สัมมนาวิชาการ เทคโนโลยีฟองอากาศระดับอนุภาคและการกำหนดมาตรฐานในประเทศไทย ฟรี!!!
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology)" รุ่นที่ 22 วันที่ 70 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1. เรียนรู้ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญในสายงานธุรการ 2. เรียนรู้การพัฒนาตนเองกับการทำงานในสายงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เรียนรู้การสร้างหลักการในการบริหารง...
รู้ลึก รู้จริง ถึง เกษตร 4.0 เพื่อพัฒนาธุรกิจเกษตรของคุณสู่ความยั่งยืน
สิ่งที่คุณจะได้รับจากสัมมนานี้ : สามารถกำหนดวัตถุประสงค์ในงานจัดซื้อได้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกในการวัดผลงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ!!>>
อบรมหลักสูตร 8D Report and Why-Why Analysis Technique สมัคร 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน วันที่ 30 มกราคม 2563 เน้นลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง พร้อมรับใบวุฒิบัตรอบรม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การปรับแต่ง และการประยุกต์ใช้งานระบบควบคุมแบบ PID” รุ่นที่ 6
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)" รุ่นที่ 20 วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สนใจดูรา...