มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา Online : การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015

อบรมวันที่ 04 ตุลาคม 2564
จำนวนคนดู 2 ครั้ง
สัมมนา Online : การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015

องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ได้นำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการบริหารงาน ซึ่งจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบโดยผ่านการตรวจประเมิน Audit จาก Certified Body ก่อนที่จะได้ใบรับรอง Certificate และเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรยังสามารถธำรงรักษาระดับความเป็นมาตรฐานและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ จึงกำหนดให้ต้องมีการตรวจประเมินระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี

 

หลักสูตร การเตรียมพร้อมรองรับการ Audit จาก Certified Body ตามระบบ ISO 9001:2015 นี้จะช่วยให้เกิดความมั่นใจและเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการ Audit สิ่งที่ต้องมีการจัดทำก่อนการ Audit และการเตรียมพร้อมของกระบวนการต่างๆ ในแต่ละหน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินการในประเด็นต่างๆ อย่างครบถ้วนสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจในความพร้อมของทุกหน่วยงานในองค์กร สามารถรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างมั่นใจ

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจและเข้าใจวิธีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ Audit จาก Certified Body ได้อย่างครบถ้วนทุกประเด็น ตามข้อกำหนดของระบบ

2.      เพื่อให้ทุกหน่วยงานในองค์กรสามารถผ่านการตรวจรับรองระบบ และการตรวจประเมิน Audit ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ตามมาตรฐานสากล

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

1.      QMR ตัวแทนฝ่ายบริหาร, DCC เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร

2.      ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก

3.      หัวหน้างานฝ่าย, ซุปเปอร์ไวเซอร์, โฟร์แมน, ลีดเดอร์

 

เนื้อหาหลักสูตร

·       การตีความข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:2015

·       หัวใจสำคัญของข้อกำหนด ISO 9001:2015 แต่ละข้อ

·       กิจกรรมที่ต้องดำเนินการก่อนการ Audit จาก Certified Body

·       สิ่งที่ต้องมีและจัดเตรียมก่อนการ Audit จาก Certified Body

·       หลักเกณฑ์และรูปแบบของการ Audit จาก Certified Body

·       วิธีการตอบคำถาม การชี้แจงและแสดงหลักฐานในการ Audit

·       สิ่งที่ไม่ควรทำระหว่างการ Audit จาก Certified Body

·       ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ Audit จาก Certified Body

·       ตัวอย่างประเด็นคำถามยอดฮิตและเทคนิคการตอบในการ Audit แต่ละหน่วยงาน

·       หาก Certified Body พบความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด ต้องทำอย่างไร

·       ผลการ Audit มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ต่างกันอย่างไร

·       วิธีการตอบ NC จากการ Audit ของ Certified Body

 

 ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00-16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์กุหลาบ  เจียมจิตรพานิช

 

กำหนดการ      วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท

• ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

• นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย  3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งผ่านการเลี้ยงดูเชิงบวกที่ไม่ฝืนธรรมชาติ ร่วมเรียนรู้สารพันกฎยอดฮิตในศาสตร์แห่งการเลี้ยงดูเด็กก่อนฉีกตำราแล้วพบวิธีเปิดสัณชาตญาณของคุณ
“หัวหน้างาน” มีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร...
หลักสูตร อ่านคนจากลายมือ เป็นการวิเคราะห์ ลายมือ เพื่อให้ทราบถึงนิสัย ความชอบ ความสามารถพิเศษ
เป็นการนำเสนอแนวทางเชิงปฏิบัติการที่ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและพัฒนาแผนงานเพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดจนความได้เปรียบในการแข่งขันที่เกิดจากประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมทั้งในเร...
เพื่อให้ความรู้และหลักการทำงานการควบคุมหม้อไอน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อความร้อนได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และสามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมหม้อไอน้ำได้
จับตากับทุกสถานการณ์ เมื่อการปฏิรูปประเทศไทย
ปัจจุบันเลขานุการ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการทำให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสธุรกิจยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บทบาทของเ...
ครอบแก้วช่วยบรรเทาอาการบวม ระงับปวด ปรับเลือดลมให้สมดุล เพิ่มภูมิต้าน ทาน ช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนน้ำเหลือง เช่น ไหล่ติด ปวดเอว ปวดประจำเดือน ออฟฟิศซินโดรม เป็นต้น
ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียว...