มีค่าใช้จ่าย

Online Training : การประชุมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

อบรมวันที่ 12 ตุลาคม 2564
จำนวนคนดู 790 ครั้ง
Online Training : การประชุมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล (Introduction)

ปัจจุบันมีการแข่งขันธุรกิจที่รุนแรง “การประชุมที่มีประสิทธิภาพ” จึงมีความสำคัญและจำเป็นยิ่งขึ้นในทุกองค์กร เนื่องจากขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานร่วมกันของกลุ่มคนมีมากขึ้นทั้งระดับผู้บริหารและพนักงาน จึงทำให้แต่ละองค์กรมีการประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน

 

ดังนั้น การประชุมเป็นกลไกที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือแสดงความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรระดับบริหาร หลายครั้งที่การประชุมไม่เกิดประสิทธิผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้เพราะขาดการบริหารการประชุมและการดำเนินการประชุมที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การประชุมล้มเหลวคือขาดทักษะการนำเสนอและขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้นำการประชุมและผู้เกี่ยวข้องในการประชุม

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการประชุมที่มีประสิทธิผล

3. เพื่อเสริมสร้างทักษะการนำเสนอและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในที่ประชุม ที่น่าเชื่อถือ และมีพลังดึงดูดในมิติของผู้ส่งสาร

4. เพื่อประยุกต์ใช้แนวทฤษฎีทางการสื่อสาร อาทิ การสื่อสารอวัจนภาษา (สื่อสารการแสดง) บุคลิกภาพ และการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจในการนำเสนอได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

5. เพื่อให้สามารถบริหารจัดการให้การประชุมมีประสิทธิภาพได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

 

เนื้อหาการบรรยาย

กิจกรรมสร้างประสบการณ์แรกพบ (คำถามที่ทรงพลัง)

·       การประชุมในอุดมคติ

·       ความคาดหวังในวันนี้

·       วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประชุม

·       รูปแบบการประชุมที่ขาดประสิทธิภาพ

·       องค์ประกอบของการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในการประชุม

·       คุณสมบัติสำคัญของผู้นำประชุมที่ดี

·       ขั้นตอนการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ

การนาเสนออย่างชาญฉลาด และมีศิลปะในการสื่อสาร

·       ทักษะการสื่อสารในที่ประชุม พร้อมการนำเสนออย่างไรที่มีพลังเพื่อดึงดูดใจ

·       ทักษะการคิด การแสดงออก และการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

เรียนรู้บุคลิกตนเองและผู้เข้าร่วมประชุมด้วยเครื่องมือ D-I-S-C

·       การสร้าง Commitment ร่วมกันในการประชุม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)  พนักงาน หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 – 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์กัณฑ์เอนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

 

กำหนดการ    วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564                           

สถานที่           Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ต้นทุนการผลิตและบริการปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลู...
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของคณะจิตวิทยาให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน
หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรม สามารถบริหารจัดการทุกภาคส่วน และทุกสถานการณ์ อย่างมืออาชีพ
การรักษาสุขอนามัยและความสะอาดเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม ที่มีการแข่งขันสูงอย่างอุตสาหกรรมอาหาร จากขั้นตอนการการผลิต กระบวนการต่าง ๆ ไปจนถึงกระบวนการขายให้แก...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการทำงาน การออกแบบและติดตั้งกล้องเน็ตเวิร์คผ่านอินเตอร์เน็ต
ท่านผู้บริหารสามารถระบุปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อตนเอง ทีมงานและองค์กร รวมไปรู้จักกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ขอเชิญ อบรม หลักสูตร 10 ทักษะหัวหน้างานมืออาชีพ ( 10 Professional Supervisor Skills) #เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให...
วันพฤหัสบดีที่ 26 - ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ก้าวสู่อาชีพนักขาย ตัวแทนขายวินาศภัยมืออาชีพ โอกาสที่จะได้รับถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากพี่เลี้ยงโดยตรง