มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา Online : การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (22 ธันวาคม 2564)

อบรมวันที่ 22 ธันวาคม 2564
จำนวนคนดู 739 ครั้ง
สัมมนา Online : การสื่อสารในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ (22 ธันวาคม 2564)

หลักการและเหตุผล

การสื่อสาร (Communication) เป็นประเด็นสำคัญในการปฏิบัติงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย แต่ละองค์กรเป้าหมายต้องการบริการและส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้ได้คุณภาพให้ลูกค้าประทับใจในองค์กร นั้นหมายถึงบุคลากรในองค์กรต้องได้คุณภาพ เบื้องต้นต้องเข้าใจบทบาท ความรับผิดชอบของแผนก และตนเอง รวมถึงต้องเข้าใจการส่งมอบงาน และข้อมูลไปยังแผนกต่อไปได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

 

การสื่อสาร คือว่าเป็นกระบวนการ (Process) เป็นการใช้ความพยายามถ่ายทอดเจตนาให้อีกฝ่ายเข้าใจตรงกัน เรื่องที่เราต้องการถ่ายทอดถูกส่งไปยังฝ่ายรับสารหรือส่วนงานที่ต้องประสานงาน และผู้รับสารต้องเข้าใจได้อย่างถูกต้องชัดเจน จะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และสามารถกระจายข้อมูลได้ตรงวัตถุประสงค์ในงานนั้นๆ เพื่อไม่เกิดความผิดพลาดของงาน

 

วัตถุประสงค์

1.      ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการ และหน้าที่ของการสื่อสารในองค์กรในการประสานงานร่วมกัน

2.      ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการสื่อสารที่ดีในกระบวนการทำงานของส่วนงานตนเองและส่วนงาน

3.      ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับและนำส่งต่อได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

 

หัวข้อการสัมมนา

Module# 1 หลักการและหน้าที่ของการสื่อสาร

§  หน้าที่ของการสื่อสารในองค์กร

§  ความเข้าใจของการการสื่อสารประสานงานในหน่วยงาน

§  การสื่อสารแบบทางการและไม่เป็นทางการ

§  อุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารในองค์กร

กรณีศึกษา / Work shop จากงานของตนเอง

Module# 2 วิธีการสื่อสารที่ดีในองค์กร

§  การสื่อสารที่ดี ด้วยหลักการ 5W 1H

§  ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในการสื่อสารทำให้งานผิดพลาด

§  วิธีการสื่อสาร ประสานที่มีประสิทธิภาพในองค์กรที่ควรจะเป็นเพื่อลดความผิดพลาด

Work shopรายบุคคล

§  วิธีการสื่อสารที่ดี (รู้ให้ชัดเจนว่าสื่ออะไร, สรุปเรื่องที่ต้องการสื่อ, หาวิธีสื่อสารอย่างไร)

Work shop

Module# 3 ทักษะการสื่อสารในองค์กร

§  ทักษะการทำความเข้าใจในการกระจายข้อมูลที่ได้รับ การคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ

§  ทักษะวิธีการเขียนที่ได้ประสิทธิภาพ (บันทึกภายใน, ทางอีเมล, การตอบ chat กับลูกค้า)

§  Workshop ขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงของแต่ละส่วนงานได้รับข้อมูลอะไรบ้าง (สถานการณ์) จากแผนกที่ติดต่อประสานงานบ้างและส่งต่ออย่างไร (จัดกลุ่มเป็นส่วนงาน)

วิทยากรให้การแนะนำเพิ่มเติม

สรุปการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปปฏิบัติ ถาม-ตอบ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)  หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.    Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.    เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

 

กำหนดการ    วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา             1,500  บาท

- ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรที่ง่ายต่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้กลับไปเริ่มจัดทำ KPIs จริงในองค์กร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระบบประเมินผล
การจัดการสินค้าคงคลังวัสดุมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่สามารถมีสินค้าคงคลังวัสดุบริการให้กับผู้ใช้งานในปริมาณที่เพียงพอ และทันต่อการความต้องการอยู่เสมอ
ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม-สัมมนา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามผลการฝึกอบรม และการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการฝึกอบรมมอย่างมีระบบที่ดี
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “สุดยอดกลยุทธ์การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 360 องศา สำหรับผู้บริหาร”
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานธุรการทั้งในด้านเอกสาร การรายงาน และการสื่อสารในองค์การ
ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเข้าร่วมงานเสวนาพิเศษสำหรับผู้นำยุค 4.0 “Holistic Leadership in Business 4.0 : Creating Value Through Creativity and Customer Experience” พบกับ 3 Top B...
เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการ และแนวปฏิบัติในการบริหารงานจัดซื้อสมัยใหม่ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สัมมนาให้ความรู้เรื่องการจัดทำธรรมนูญครอบครัวเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว ครั้งที่ 1