มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร รุ่น 3

อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2557
จำนวนคนดู 2761 ครั้ง
การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร รุ่น 3
หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพอย่างมีระดับ เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร
วันที่ 27 ตุลาคม 2557
เวลา 09.00-16.00 น. Jasmine City Hotel
วิทยากร อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์


หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้พนักงานต้อนรับได้รับความรู้เทคนิค และเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานต้อนรับมืออาชีพ มีทักษะ แลบุคลิกภาพการให้บริการที่ต้องตาต้องใจลูกค้า รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการในกาให้บริการ เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่จะได้รับ

 

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจในหลักการพัฒนาตนเองให้เป็น พนักงานต้อนรับมืออาชีพ

 

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร


เนื้อหาการบรรยาย  เวลา 09.00-16.00 น.

 1. บทบาท หน้าที่ คุณสมบัติ และทักษะของพนักงานต้อนรับมืออาชีพ

2. ความต้องการของลูกค้าที่มารับบริการ ณ จุดต้อนรับ

3. ขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดต้อนรับ

  - การต้อนรับ

  - การสอบถาม เพื่อให้บริการอย่างตรงประเด็น

  - การส่งต่อลูกค้า

  - Workshop: ต้อนรับอย่างมืออาชีพ

4. เคล็ดลับการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้เหมาะสมกับ

การเป็นมืออาชีพ

6. การวางตัวที่เหมาะสมในการให้บริการ

7. มารยาทที่พนักงานต้อนรับต้องรู้

8. Workshop: พัฒนาบุคลิกภาพ และการวางตัว ให้เป็นมืออาชีพ

9. การให้บริการทางโทรศัพท์

10. การจัดการกับความไม่พอใจของลูกค้า

•ทางโทรศัพท์
• แบบพบตัว
• Workshop: รับมืออย่างไร เมื่อลูกค้าโกรธ

11. เทคนิคในการให้บริการอื่นๆ – การจัดการคิว

12. การให้ลูกค้ารอ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

13. การส่งลูกค้า และ การสร้างความประทับใจ

14. ก่อนลูกค้าออกจากบริษัท

15. สรุป คำถาม และคำตอบ

 

อัตราค่าอบรม    

Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้าราคาต่อท่าน 3,300 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

Normal ท่านละ 3,800 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)

 

(สำหรับนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย TAX 3%)

 

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่

Professional Training Solution (PTS)

โทรศัพท์ : 02-1753330 , 086-6183752 

Email :  ptstraining3@gmail.com

Website : http://www.ptstraining.co.th /www.ptstraining.in.th

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาบุคลิกภาพ, พนักงานต้อนรับ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การทำงานเพื่อองค์กรอย่างมุ่งมั่นย่อมเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการ
เรื่องราวของความงามแบบจัดเต็ม, ฝึกปฏิบัติเทคนิคผลิตสูตรเครื่องสำอาง
หลักการและเหตุผล ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให...
เพราะภาพลักษณ์ คือกฎแห่งแรงดึงดูดความสำเร็จรอบตัวคุณ สอนโดยอาจารย์อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์
การเสริมประสิทธิภาพของหัวใจ ไต ปอด ตับ ม้าม ให้แข็งแรงยิ่งขึ้น
ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ Mini MBA การจัดการธุรกิจฯ รุ่นที่ 2 (ร้านอาหาร/เครื่องสำอาง) ให้กับผู้สนใจและบุคคลทั่วไป
หลักสูตรนี้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการสร้างความประทับใจครั้งแรก โดยยึดถือแนวทางการสร้างบุคลิกภาพภาษากาย ภาษาพูด ทัศนคติ ในการนำเสนออย่างถูกวิธีและถึงแก่น
พลังของบุคลิกภาพ การแสดงออกที่เหมาะสมกับตัวคุณมีอิทธิพลต่อสร้างการยอมรับนับถือ การสนับสนุน ความไว้วางใจ และสร้างความประทับใจ และนำมาซึ่งความสำเร็จ นอกจากนั้นภาพลักษณ์ และบุคลิก...
เมื่อคุณต้องนำกลุ่มในที่ประชุม สร้างการเปลี่ยนแปลงในทีม หรือผลักดันวัฒนธรรมในองค์กร หลายต่อหลายครั้ง ปัญหาในการดูแลใจคน และกลุ่มการเรียนรู้อาจเกิดขึ้น หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื...