มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา Online : เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงานเพื่อประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ในองค์กร (22 มกราคม 2565)

อบรมวันที่ 22 มกราคม 2565
จำนวนคนดู 1301 ครั้ง
สัมมนา Online : เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงานเพื่อประสิทธิภาพและความสัมพันธ์ในองค์กร (22 มกราคม 2565)

หลักการและเหตุผล

การทำงานในองค์กรจะสำเร็จได้ก็คือการทำงานเป็นทีม และทีมที่ดีคือการสื่อสาร เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า “การสื่อสาร” เป็นสิ่งที่สำคัญ คือการมองให้ทุกฝ่ายหรือทุกแผนกที่ข้ามสายงานเป็นลูกค้าของกันและกัน เพื่อการทำงานจะได้คุณภาพ เพราะถ้าทุกคนมีมุมมองความคิดว่า แต่ละส่วนงาน พนักงาน คือลูกค้าของตนเอง การสื่อสารที่มองว่าการประสานต่อหรือส่งงานต่อไปให้ส่วนงานอื่น คือความสำเร็จของเรา และองค์ก็จะดีการสร้าง Mindset ของทุกคนให้เข้าใจว่า “การสื่อสารเป็นเหมือนสะพานแห่งมิตรภาพ” ทุกคนเป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานของตนเอง การสื่อสารเปรียบเสมือนสะพานแห่งมิตรภาพ เมื่อมีมิตรภาพที่ดี ก็จะเกิดการสื่อสารที่ดี “สื่อสารอย่างไรให้บุคคลชอบเรา เชื่อถือไว้วางใจเรา และเขาจะช่วยเหลือเรา” หลักสื่อสาร 3 ช. งานที่เกี่ยวข้องกันเชื่อมโยงกันล้วนแล้วต้องบริการให้ดี พูดกันดีๆ สัมพันธภาพก็จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้นงานจะมีผลกระทบด้วยกันทั้งสายงานนั้นๆ หากทุกคนเข้าใจ จะทำให้งานได้ตามเป้าหมายท่ามกลางบรรยากาศที่ดี และมีผลงานที่ตรงใจลูกค้าภายในตามความคาดหวัง มีความใส่ใจ สนใจงานซึ่งกันและกัน สร้างความประทับใจให้กับแต่ละส่วนงานที่ทำงานร่วมกัน สิ่งเหล่านี้จะนำพาถึงการทำงานเป็นทีมที่ดี  ความสำเร็จเหล่านี้จะส่งผลไปยังเป้าหมายองค์กร

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของ “ลูกค้าภายใน” และคำว่า “บริการที่ดี” Service mind ในองค์กรให้เกิดสัมพันธ์ที่ดี

2.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจลูกค้าภายในหรือการสื่อสารข้ามสายงานของส่วนงานตนเองคือใครบ้างในองค์กร

3.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทาง วิธีการสร้างความประทับใจ สร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าภายในของตนเองตรงตามความคาดหวัง

4.      เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กรเกิดการทำงานเป็นทีม (Team Work)

 

กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากรในองค์กร

 

หัวข้อการสัมมนา

1.      เรียนรู้เข้าใจความหมายของ “ลูกค้าภายใน” และคำว่า “บริการที่ดี” Service mind ในองค์กร

2.      เรียนรู้เข้าใจความสำคัญของส่วนงานอื่น ๆ หรือการมองเป็นลูกค้าของตนเองคือ “ใคร” ในองค์กร นำสู่ความเข้าใจในการสื่อสารข้ามสายงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3.      เรียนรู้ความสำคัญของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และความคาดหวังของลูกค้าของตนเองในองค์กรที่อยู่กันคนละส่วนงาน

4.      การเข้าใจตนเองและผู้อื่นด้วยเครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you The Face เพื่อสร้างความตระหนักรู้ตนเองและการสื่อสารกับผู้อื่น

5.      เรียนรู้ปัจจัยที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จในงานด้วยการสื่อสารที่ดีกับส่วนงานอื่น ๆ

6.      เรียนรู้เทคนิควิธีการสื่อสารโน้มน้าวใจที่ทำให้ได้เป้าหมายที่ต้องการในการทำงาน

7.      เรียนรู้การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเพื่อนำสู่เป้าหมายของความสำเร็จในงาน

8.      เรียนรู้เทคนิคและวิธีการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจงานตรงกันในการประสานงาน

9.      เรียนรู้การสื่อสารแบบสันติเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการสร้างศรัทธาในทีมงาน

10.  เรียนรู้สิ่งที่มีผลกระทบการสื่อสารไม่ดีและสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการสื่อสารในองค์กร

11.  เรียนรู้เคล็ดลับการสนทนา  “สิ่งที่ไม่ควรทำ” ในการสื่อสาร

12.  เรียนรู้การสื่อสาร (คำพูด ภาษากาย น้ำเสียง) ที่ทำให้ลูกค้าประทับใจในการประสานงาน

สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน  ถาม-ตอบ

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 09.00 - 12.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์วรรณรีย์  บี้สมบูรณ์

 

กำหนดการ    วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา            1,500  บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก !!    

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานภาคเอกชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนายจ้างหรือลูกจ้าง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ...
ห้าเรื่องใหญ่ๆๆ ที่ฝ่ายจัดซื้อต้องไม่พลาด ในการบริหารจัดซื้อในยุค covid … ถ้าพลาด แล้ว จะเกิดภาวะต้นทุนการจัดซื้อ สูงขึ้นแน่นอน จนทำให้ แข่งขันด้านราคาไม่ได้ . หลักสูตรนี้ จะบอก...
เพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ มีการตรวจติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
เพื่อให้นายจ้างหรือผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่มีการ Updateใหม่ ปฏิบัติให้ถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมาย
ขอเชิญอบรม หลักสูตรกลยุทธ์พิชิตใจลูกค้าสำหรับธุรกิจการบริการ Customer Acquisition Strategies in Service Industry #หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรหรือพนักงาน ที่ต้องการพั...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักงานเลขานุการอย่างถูกต้อง ทันยุค ทันสมัยกับการทำงานกับเจ้านายในแต่ช่วงวัย (Generation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปิดมุมมองสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ สร้างความแตกต่างและมูลค่าเพิ่ม ของผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และผู้ที่สนใจในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ให้สามารถก้าวขึ้นสู่การ...
เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบปะนักอุตสาหกรรมชั้นนำในวงการ พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจ