มีค่าใช้จ่าย

Public Training : เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร (Productivity Promotion Technique) 5 เมษายน 2565

อบรมวันที่ 05 เมษายน 2565
จำนวนคนดู 737 ครั้ง
Public Training : เทคนิคการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตในองค์กร (Productivity Promotion Technique) 5 เมษายน 2565

ปัจจุบันการแข่งขันด้านการผลิตที่มีความรุนแรง ทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย ที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและสร้างเป็นวัฒนาธรรมในการพัฒนาในองค์กร

 

โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตที่หลากหลายนี้ ทำให้บางองค์กรยังมีความสับสนว่าจะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดที่จะนำมาใช้ในองค์กรดี หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาอธิบายและบ่งชี้ถึง ข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน เช่น 5ส, ไคเซ็น, คิวซีซี, QC 7TOOLS, 7 WASTE, 3MU และ TPM เป็นต้น

 

การเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพ จึงต้องเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างของแต่ละเครื่องมือก่อน ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้ทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรม ได้เกิดความร่วมมือและมีความเข้าใจถึงลักษณะของเครื่องมือเหล่านั้น จึงจะทำให้การทำงานดีขึ้นได้และองค์กรได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือคุณภาพที่ถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการผลิต

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการลดความสูญเสียในระบบการผลิต

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของตน

 

หัวข้อการอบรม

1. แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

2. ทัศนะคติที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การพัฒนางาน (Growth Mindset)

3. รู้จักกับเครื่องมือการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตแบบต่างๆ

3.1 การประยุกต์ใช้ 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

3.2 การปรับปรุงงานและเขียนข้อเสนอแนะด้วยแนวคิด Kaizen

3.3 การหลักการควบคุมด้วยสายตาโดยใช้ Visual Control และ 3TEI

3.4 การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

3.5 การป้องกันความผิดพลาดด้วย Poka Yoke

3.6 การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร

3.7 การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

4. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละแบบ

5. การประยุกต์ใช้ร่วมกันของเครื่องมือต่างๆ

6. แนวทางการดำเนินกิจกรรม

7. โครงสร้างคณะกรรมการส่งเสริม

8. เครื่องมือช่วยส่งเสริมกิจกรรม

9. เคล็ดลับสำคัญ 5 ประการสู่ความสำเร็จในการทำกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

Workshop: Power of Team Productivity

 

กลุ่มเป้าหมาย              หัวหน้างาน ช่างเทคนิค พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิตแบบต่างๆ

2. ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

3. สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและขยายผลภายในองค์กรต่อไป

4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงงานร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆได้

 

อาจารย์ไมตรี  บุญขันธ์

 

โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

 

บุคคลทั่วไป ท่านละ 3,900 บาท

สมาชิก / โอนเงินก่อน 1 สัปดาห์ ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป ท่านละ 3,200 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป ท่านละ 2,900 บาท

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)" รุ่นที่ 22 วันที่ 19-21 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าควรพัฒนากระบวนการหยิบสินค้าและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา เพื่อลดเวลาการทำงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดค...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การติดตั้งเครื่อง Internet Router โดยใช้ Linux” รุ่นที่ 2
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการเรียนรู้กระบวนการของ Soft Skills และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีรูปแบบและเห็นผล มีมุมมองปัญหาและอุปสรรคของงานที่เจออยู่ด้วยมุมมองใหม่ๆ
ศึกษาดูงานเทคโนโลยีระบบรางและการบริหารจัดการระบบขนส่งทางรางที่ทันสมัย ณ ประเทศญี่ปุ่น
เป็นหน้าที่สำคัญของหัวหน้างาน ได้แก่การนำ ซึ่งเป็นคำสั้นๆ แต่มีความหมายที่ต้องดำเนินการจัดการอย่างไม่มีวันจบสิ้น หัวหน้าที่ดีจะต้องเข้าใจพื้นฐานความเป็นมาของคน เพราะคนเท่านั้นที...
การสร้างทีมเวิร์คนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่หัวหน้างานทุกคนควรต้องมีทักษะนี้ เพราะการสร้างทีมให้มีการทำงานที่สอดคล้องประสานไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมเป็นการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่ผ...
“บริหารจัดซื้อเป็น บริหารต้นทุนได้ กำไรเพิ่ม” คำถามชวนคิด 1.กระบวนการจัดซื้อในยุคปัจจุบัน องค์กรของท่านมีประสิทธิภาพไหม 2.กลยุทธ์การจัดซื้อสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์หรือไม่ 3.ไ...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม Android เพื่อติดต่อกับฮาร์ดแวร์และบริการต่าง ๆ