มีค่าใช้จ่าย

รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

อบรมวันที่ 23 มิถุนายน 2565
จำนวนคนดู 439 ครั้ง
รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

หลักการและเหตุผล

การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การใช้งาน ทำได้ง่ายและรวดเร็ว ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลของผู้บริโภคมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับองค์กร แต่ในทางกลับกันข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ พฤติกรรมการติดต่อสื่อสาร ที่สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลได้ถือเป็น “ข้อมูลส่วนบุคคล” เจ้าของข้อมูลเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งาน ผู้ประกอบการไม่สามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการและนำไปวิเคราะห์ได้โดยพลการ

หลักสูตร รู้ทัน รู้จริง รู้ก่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเพื่อให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับความคุ้มครอง และสามารถตรวจสอบผู้มีหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าของข้อมูล ต่อการดำเนินธุรกิจ กฎหมายฉบับนี้จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลและต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้นเจ้าของสถานประกอบกิจการ/ผู้บริหาร/HR และลูกจ้าง ต้องศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง เนื่องจากผู้ฝ่าฝืนมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และโทษปรับที่มีอัตราสูงมาก

วัตถุประสงค์  (Objective )

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วัตถุประสงค์ ประโยชน์ และบทลงโทษ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงการดำเนินกิจการให้สอดคล้อง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในบทบาท หน้าที่ การบังคับใช้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ ไปถ่ายทอดต่อ และไปปรับใช้ภายในองค์กรได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)

 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • พนักงาน
 • บุคคลทั่วไป

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

 • การบรรยาย  40%
 • กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
 • กรณีศึกษา 10%

วิทยากรบรรยาย (Lecturer)

 • Ø อาจารย์กัณฑ์อเนก  เอี่ยมปัญญาสกุล

รายละเอียดการดำเนิน

 • 1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

 

 

เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

รายละเอียด

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

 

09.00–10.30 น.

 • ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (ถ้ามี)
 • เตรียมความพร้อมในการอบรมร่วมกัน
 • ปรับมุมมองเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
 • วัตถุประสงค์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • เจตนารมณ์ของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop 1 : Data Analysis

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรบรรยาย

ผู้เข้าอบรมร่วมเสนอความคิดเห็น Workshop

10.30–10.45 น.

พักเบรก

 

10.45–12.00 น.

 • สถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตาม พรบ.
 • ขอบเขตของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • หลักการให้ความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • หลักการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop 2 :  Relevant Duties

12.00–13.00 น.

พักเที่ยง

 

13.00–14.30 น.

 • หลักการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูล่วนบุคคล
 • บทบาทหน้าที่ขงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Workshop 3 : Analyzing Data of Organization

14.30–14.45 น.

พักเบรก

 

14.45–16.00 น.

 • บทกำหนดโทษของผู้ละเมิด พรบ.
 • แนวทางดำเนินการข้อมูลที่เก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย ก่อน พรบ. บังคับใช้
 • แนวทางในการดำเนินการเมื่อ พรบ. มีผลบังคับใช้
 • ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (ถ้ามี)

Workshop 4 : Risk Analysis Management

หมายเหตุ กำหนดการและรูปแบบการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของบริบทผู้เข้าอบรม

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, PDPA, พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ลูกค้า คือ จุดหมายสำคัญของการทำธุรกิจ การขายส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อลูกค้า เกิดความรู้สึกที่พึงพอใจกับตัวของนักขายที่รู้ใจและให้บริการคำปรึกษาที่ดี อีกทั้งเรื่องเล...
วิเคราะห์เจาะลึกด้านการตลาดและการขายกับพฤติกรรมความหลากหลายของลูกค้ายุค New Normal เพื่อเพิ่มทักษะ มุมมอง และการแผนขายรูปแบบใหม่ๆ ให้ทันสมัยให้เข้ากับยุค "เราต้องรอด"
การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติลดปัญหาสิว, ผิวแพ้ง่าย,รอยด่างดำ ปราศจากสารเคมีสังเคราะห์
“ลดปัญหาการสูญหายของเอกสาร หรือ เอกสารไม่สมบูรณ์” “ช่วยให้ค้นหาได้รวดเร็ว และสะดวกต่อการนำมาใช้”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การกระยุกต์ใช้งานบอร์ด Arduino กับ Sensor และอุปกรณ์หลายชนิด"
กระบวนการจัดการความรู้อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างดำเนินงานเสริมพลังภาคีเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาวะจึงจัดให้มีการอบร...
โซล่าเซลล์ (พลังงานแสงอาทิตย์) หลักการคำนวน (ทฤษฎี) พร้อมพิสูจน์ของจริง
เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงความสำคัญของการควบคุมเอกสารในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เข้าใจการจัดทำ และการปรับปรุงระบบเอกสารสารสนเทศ
หลักสูตรที่จะสอนเทคนิคและเคล็ดลับต่างๆ อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การหุงข้าว การแล่ปลา การใช้มีดและการลับมีด ซึ่งจะทำให้ท่านเข้าถึงวิธีการทำอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ อย่างถูกต้...