มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม : แมนเนจเม้นท์ พลัส

อบรมวันที่ 18 มิถุนายน 2557
จำนวนคนดู 686 ครั้ง
หลักสูตรอบรม : แมนเนจเม้นท์ พลัส

วัตถุประสงค์

1.ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบวิธีการพัฒนากระบวนทัศน์ และวิธีคิดแบบนักบริหารยุคใหม่

2.ผู้เข้าอบรมจะได้ทำความเข้าใจการบริหารแบบ Management Plus ที่มุ่งเน้นแนวการบริหารเชิงบวก

3.เชิงนวัตกรรม และการบริหารงานเชิงรุก

4.ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้แนวทางเพื่อการพัฒนาทีมงานในท้ายที่สุด

Course Outline

1. แนวทางการบริหารแบบ Management Plus

2. กระบวนทัศน์ในการคิดกับผู้บริหารยุคใหม่

3. Positive

     ♦ ทำไมต้อง Positive Thinking ก่อน Creative Thinking

     ♦ การสร้างความแข็งแกร่งทางความคิดเชิงจิตวิทยา

     ♦ รับมือและแก้ไขปัญหาแบบสร้างสรรค์

     ♦ การพัฒนาทีมงานให้มีความคิดเชิงบวก

4. Innovative

     ♦ การพัฒนาความคิดแบบนวัตกรรม (Innovation Thinking)

     ♦ ขั้นตอนการบริหารนวัตกรรม และกรณีศึกษา

     ♦ ลักษณะและบทบาทของผู้บริหารนวัตกรรม

     ♦ Future of Management บทเรียนสำหรับนวัตกรรมการบริหารจัดการ 

5. Proactive

     ♦ แนวทางการบริหารงานเชิงรุกคืออะไร

     ♦ ขั้นตอนการพัฒนาทีมงานสู่การทำงานเชิงรุก

     ♦ การทำงานเชิงรุกอย่างมีแผนงานและมีกลยุทธ์

6. ข้อคิดบางประการสู่การบริหารงานและทีมแบบมุ่งผลสำเร็จภายหน้า

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก) 

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 4,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.thหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้วิธีวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่ ไปสู่กระบวนการสร้างเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถใช้เค...
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรอย่างไรให้ตรงเป้าหมายขององค์กร ขั้นตอนการสรรหาบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
สร้างโอกาสให้ธุรกิจคุณด้วย นวัตกรรม **ผู้เข้าอบรมต้องนำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (NOTEBOOK/LABTOP) ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ มาใช้ฝึกปฏิบัติในวันอบรมด้วย
..การวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis) เป็นภารกิจหนึ่งในการวางแผนกำลังคน (Workforce Planning) ที่ HR จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ...
เนื่องด้วยองค์กรที่เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบันนี้ จึงทำให้เกิดปัญหา “ช่องว่างของวัย-Generation Gap” ของบุคลากร ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จ...
โดย Fabrice BEILLARD ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนระบบทางธุรกิจและการเพิ่มผลกำไรระดับโลก
หลักสูตรนี่เรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนการทำแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่การวิคราะห์ สร้างแผนกลยุทธ์ จนถึงการสร้างแนวทางปฏิบัติ
เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน ประหยัดเวลา สื่อสารสั้นกระชับ ได้ผลลัพท์ตามเป้าหมายและพนักงานมีความสุข
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวะการตลาดปัจจุบัน ในยุคช่องทางของกา...