มีค่าใช้จ่าย

Online Training : แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (23 กรกฎาคม 2565)

อบรมวันที่ 23 กรกฎาคม 2565
จำนวนคนดู 473 ครั้ง
Online Training : แนวทางในการควบคุมและการบริหารงานขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบัน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (23 กรกฎาคม 2565)

ในยุคปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างในการดำเนินธุรกิจที่ต้องใช้รถขนส่ง หรือบริษัทที่ใช้บริการรถขนภายนอก (outsource) เพื่อส่งสินค้าให้บรรลุเป้าหมายตามที่เราต้องการ ไม่ว่าจะเป็นด้านราคาค่าเที่ยวรถขนส่ง ราคาน้ำมัน การบริหารจัดการ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนทั้งสิ้น หากว่าเราไม่สามารถรู้วิธีในการลดต้นทุน หรือบริหารจัดการที่ดีพอ ก็จะเป็นภาระหรือปัญหาให้กับบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลพนักงานขับรถขนส่ง เพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ทันตามกำหนด และการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ทั้งการแต่งกาย กิริยามรรยาท เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า       

 

วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

ü ทราบถึงความสำคัญในการขนส่งสินค้าและขั้นตอนในการขนส่งทั้งก่อนรับมอบและส่งมอบ

ü ทราบถึงหลักการควบคุมพนักงานขับรถขนส่ง

ü ทราบถึงหลักการในการจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานขับรถ

ü ทราบถึงแนวทางในการจัดสายรถในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลา

ü ทราบถึงแนวทางในการจัดหารถขนส่งภายนอก (Outsource) ในราคาที่ถูกและการบริหารจัดการ

ü ทราบถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายขนส่งแต่ละประเภทเพื่อลดต้นทุน

ü การจัดทำรายงานเพื่อควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภท และการจัดทำใบคุม

ü ทราบถึงแนวทางในการคิดคำนวณต้นทุนค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน

ü แนวทางในการประเมินขนส่ง

ü ทราบถึงการวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขนส่ง KPI

ü หลักการประสานงาน การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ü ทราบถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไขที่ถูกต้อง

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

ü ความสำคัญการขนส่งสินค้า และการควบคุมพนักงานขนส่งสินค้า และการส่งงาน

ü การจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานขนส่ง

ü แนวทางในการจัดสายรถขนส่งเพื่อให้ทันตามกำหนด

ü การตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการปฏิบัติงาน

ü วิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพื่อลดต้นทุน

o   รถกรณีปกติ

o   รถกรณีกะทันหัน

o   รถกรณีพิเศษ

ü แนวทางในการจัดทำใบคุมในการขนส่งสินค้าเพื่อตรวจเช็คความถูกต้อง

ü วิธีการคัดเลือกหา Outsource การบริหารการจัดการ และการทำสัญญา

ü การตรวจเช็คสินค้าก่อนการรับมอบ-ส่งมอบ และการติดตามงาน

ü แนวทางในการประเมินขนส่ง และการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายขนส่งเพื่อทราบต้นทุน

ü หลักการคิดและคำนวณค่าขนส่งในแต่ละเที่ยวเพื่อทราบต้นทุน

ü การวัดประสิทธิภาพขนส่งและการจำทำ KPI พร้อมตัวอย่างและหลักการคิด

ü ปัญหาและแนวทางในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น

 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)   หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology)

1.      Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2.      เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

 

อาจารย์นนทพัฒน์  โพธี

 

กำหนดการ    วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565

สถานที่          Zoom Online Meeting

ราคา             1,500  บาท

 (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่

 

ลงทะเบียน Online  คลิ๊ก !!

 

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 98/83 หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

www.knctrainingcenter.com

knctrainingcenter@hotmail.com
โทร. : 02-157-9083, 062-315-5283

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา ปรับปรุงตนเอง และแนวทางการทำงานที่ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้าง
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน อาทิ ภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องและอาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และมูลค่าหุ้น
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา C#.NET (ขั้นพื้นฐาน)"
การคิดเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC THINKING) เน้นการทำกิจกรรมและสร้างกระบวนการคิดเพื่อนำกระวนการคิดสร้างกลยุทธ์และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลได้เป็นอย่างดี
ในองค์กรยุคใหม่ บุคลากรที่จะต้องติดต่อ ประสานงาน ต้องมีทักษะการพูดโดยใช้ความสามารถเฉพาะตนจากการฝึกฝนและศึกษามาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะทักษะด้านการนำเสนอ (Presentation Skills)
กระบวนการส่งออกนำเข้า และพิธีการศุลกากร ผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกต้องศึกษาก่อนว่าของนั้นเป็นของต้องห้ามหรือของต้องจำกัดหรือไม่ รวมถึงการชำระค่าภาษีอากร ของบางชนิดอาจต้องเสียภาษีสรร...
การกำหนดแนวทางการควบคุมและการป้องกันที่เหมาะสมของผู้ประกอบการในการคุ้มครองและดูแลการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ เป็นหน้าที่สำคัญของทุกส่วนงานที่รับผิดชอบต่อการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ