หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับ "������������������������������������������"

ไม่พบอบรมที่คุณต้องการ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ก้าวสู่อาชีพนักขาย ตัวแทนขายวินาศภัยมืออาชีพ โอกาสที่จะได้รับถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ จากพี่เลี้ยงโดยตรง
กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานภาคเอกชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะนายจ้างหรือลูกจ้าง เนื่องจากเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ...
เสนอโครงการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมสนับสนุนเพื่อรองรับ AEC สาขา ต่างๆ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้กับวิทยากร ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม
ในยุคปัจจุบันการเปิดประตูสู่ความสำเร็จย่อมต้องมีจุดเริ่มต้น นั้นก็คือ การสร้างเสน่ห์ด้วยภาพลักษณ์ของตนเอง
เรียนรู้ชนิดลูกโป่งทั้งหมด พื้นฐานการมัดลูกโป่งที่ถูกต้องรวดเร็ว ไม่รั่วซึม การจัดช่อลูกโป่งแก๊สสำหรับโอกาสต่างๆ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เครื่องเป่าที่สำคัญๆ
เพื่อสนับสนุนท่านให้เตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เตรียมกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะช่วยธุรกิจของท่า...
เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีการผลิตที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เข้าชมงานจะได้พบปะนักอุตสาหกรรมชั้นนำในวงการ พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจ
เทคนิคการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3