มีค่าใช้จ่าย

6 Managerial Skill for Top Manager

อบรมวันที่ 16 กรกฎาคม 2557
จำนวนคนดู 1025 ครั้ง
6 Managerial Skill for Top Manager

Course Outline

วันแรก

ทักษะด้านการบริหารที่จำเป็นสำหรับการเป็นสุดยอดผู้จัดการ การจัดการทางการผลิต การตลาด การเงิน การบริการ และ ทักษะด้านเทคนิค ด้านมนุษย์ ด้านความคิด

1.ทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา

     - แผนสามระดับกับผู้บริหาร

     - ทำหนึ่งวันให้มากกว่า 24 ชั่วโมง :เทคนิคที่ผู้จัดการต้องรู้

     - กฏเกณฑ์สู่ความสำเร็จในการบริหารเวลา

2.ทักษะด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

     - แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมืออาชีพ

     - ปัญหาที่ผู้จัดการพบบ่อยและต้องตัดสินใจ

     - รับมือและแก้ปัญหาด้วยการมองแง่ดี

3.ทักษะด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน

     - แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

     - แนวคิดเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพงาน

     - ECRS เครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพงาน


วันที่สอง

4.ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง

     - ผู้บริหารกับการกำหนด Positioning ในการเปลี่ยนแปลง

     - เป้าหมายและแผนการเปลี่ยนแปลงองค์กร

     - การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ :ปัจจัยความสำเร็จในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

5.ทักษะด้านการบริหารทีม

     - สร้างทีมให้เป็นทีม

     - บริหารการพัฒนาทีมสู่ประสิทธิภาพสูงสุด ( Optimum point )

6.ทักษะด้านการบริหารความขัดแย้ง

     - บริหารความขัดแย้งทางความคิด กรณีที่ผู้บริหารไม่ควรละเลย

     - การจัดการความขัดแย้งในองค์กร : ขัดแย้งระหว่างบุคคล ในทีมงาน

     - เทคนิคการป้องกันความขัดแย้ง

สรุปภาพรวมการพัฒนาทักษะทั้ง 6 ด้าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร การมองเป้าหมายใหญ่ คือ ภารกิจที่สำคัญของยอดนักบริหาร และการลับมีดให้คม : การพัฒนาทักษะอย่างสม่ำเสมอ

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก) 

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 9,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.thหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

“การโน้มน้าวใจและการจูงใจคน”หากทำได้สำเร็จ ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้น แทบจะพูดได้ว่าเหลือคณานับ
แนวโน้มการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี รวมสุดยอดเทคนิคและยุทธวิธีการจ่ายโบนัสและการปรับเงินเดือนที่รวบรวมไว้มากที่สุด
เข้มข้น กระชับทุกประเด็นสำคัญให้เข้าใจง่าย นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เรียนรู้เทคนิคการวิเคราห์กลยุทธ์ แนวคิดการพัฒนาบุคลากรสมัยใหม่
เรียนรู้วิธีวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่ ไปสู่กระบวนการสร้างเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถใช้เค...
เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของต...
เพื่อให้ผู้บริหาร มีพื้นฐานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญและประโยชน์ของการนำระบบหรือเครื่องมือด้าน HR ไปใช้เพื่อบริหารคนในห...
ปัจจุบันการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินงานของทุกองค์การ องค์การที่สามารถปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายในระดับสูง จะให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่...
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้บริหารองค์กรควรเป็นผู้กำหนดและดำเนินงานตามแผนงานเชิงกลยุทธ์ เพราะจะทำให้บุคลากรภายในองค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน
การแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบันทําให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวเพื่อความ อยู่รอด ระบบการผลิตแบบลีน (LEAN MANUFACTURING SYSTEM) เป็นระบบที่ได้รับการยอมรับ ทั่วโลกว่าเป็นระบบก...