มีค่าใช้จ่าย

อบรม ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Version 5 Requirements)

อบรมวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 240 ครั้ง
อบรม ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Version 5 Requirements)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร ข้อกำหนด GHPs/HACCP (GMP->GHP/HACCP Version 5 Requirements)
- รอบที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยนภัสวรรณ กัญจณจักก์ (อ.จุ๊)
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
วัตถุประสงค์หลักสูตร


         เนื่องจาก Codex ได้ประกาศ เปลี่ยน เวอร์ชั่น จาก GMP/HACCP Codex version 4 เป็น version5 และได้เปลี่ยนชื่อจาก GMP เป็น GHPs เมื่อพฤศจิกายน 2563 องค์กรที่กำลังจัดทำมาตรฐาน GMP Codex หรือองค์กรที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP/HACCP Codex version 4 แล้ว จะต้องได้รับการฝึกอบรม GMP/HACCP version ใหม่ ซึ่งคือ GHPs /HACCP Codex เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธี CODEX เพื่อพัฒนาจัดทำเอกสารและการประยุกต์ใช้ GHPs /HACCP ของ Codex อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการตรวจประเมินในการรับรองมาตรฐาน GHPs/HACCP codex ภายใน ปลายปี 2564 (เนื่องจาก GMP/HACCP codex version ปัจจุบัน จะหมดอายุ ใน พฤษภาคม ปี 2565 ซึ่งการต่ออายุใบรับรอง (Cert) จะต้องต่อก่อนหมดอายุ อย่างน้อย 3 เดือน)

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถ

      - ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีด้านความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในอาหาร GHPs/HACCP CODEX

      - สามารถประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์อันตรายได้อย่างถูกต้อง อย่างแท้จริง

      - สามารถอธิบายให้ผู้ตรวจประเมิน หรือ ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

      - เชื่อมโยงระเบียบวิธี HACCP CODEX กับแผนงาน HACCP ในบริษัทของคุณและข้อกำหนดของเกณฑ์การรับรอง HACCP และ GHPs มีส่วนร่วมในการพัฒนาและการทบทวนแผนงาน HACCP

      - สามารถ ทวนสอบ GHPs ทั้งระบบ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทฺธิภาพ (ข้อกำหนดใหม่)

              GHPs หลักการปฏิบัติสุขลักษณะที่ดี/ HACCP ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในการผลิตอาหารหรือการผลิต บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารโดยการใช้ Model สำหรับการจัดทำระบบเอกสารให้สอดคล้องตามมาตรฐานและใช้ระบบเอกสารเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามประสิทธิผลของการจัดทำระบบโดยมุ่งประเด็นไปที่ขั้นตอนการเตรียมตัวขององค์กร หรือ Preliminary Step และขั้นตอนการประยุกต์ใช้หลักการ HACCP ทั้ง 7 หลักการ วิทยากรมุ่งมั่นในการให้ข้อมูลความรู้ที่เป็นปัจจุบันที่สามารถนำไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการท่านได้อย่างแท้จริงหลักสูตรนี้เน้นให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจในส่วนที่มาของระบบ และทฤษฎีรวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงในการประยุกต์ใช้ระบบ HACCP พร้อมตัวอย่างจริงให้ท่านง่ายต่อการทำความเข้าใจหัวข้ออบรม

 1. หลักแนวคิดและการสรุปหลักการที่สำคัญของระบบ GHPs, เช่น นิยามศัพท์ใหม่
 2. การทวนสอบ กิจกรรมพื้นฐานทั้งหมด การควบคุมสารก่อภูมิแพ้
 3. HACCP ทั้ง 7 หลักการ
 4. การศึกษาถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์และการกำหนดวัตถุประสงค์การใช้และการทบทวนเอกสารแผนภูมิ กระบวนการผลิต และ
 5. Work shop การทำการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์อันตรายและพิจารณาหามาตรการในการควบคุมอันตรายตามหลักการที่ 1 ของระบบ HACCP
 6. การวิเคราะห์หาจุด CCP ตามหลักการที่ 2 ของระบบ HACCP
 7. การกำหนดเกณฑ์ค่าจำกัดวิกฤตที่เหมาะสม ตามหลักการที่ 3
 8. การกำหนดการเฝ้าระวัง ตามหลักการที่ 4
 9. การกำหนดวิธีการแก้ไข ตามหลักการที่ 5
 10. การกำหนดวิธีการทวนสอบ ตามหลักการที่ 6
 11. เทคนิคการตรวจติดตามภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ (แถมฟรี)
 12. สรุปประเด็น การเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบ และการถามตอบ
 13. เจาะลึกทุกข้อกำหนดว่าต้องจัดทำเอกสารอะไรบ้าง และเป็นงานของแผนกไหนสำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม ข้อกำหนด GHPs/HACCP(GMP/HACCP Version 5), อบรม GHP, อบรม เทคนิคการตรวจติดตามภายใน, อบรม GMP/HACCP Codex version 5, อบรม 2566, อบรม ข้อกำหนด GHP

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้นำมีความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อทีมและองค์กรได้มากขึ้น มีทักษะในการบริหารจัดการคนให้ได้ทั้งใจและผลงานได้ดียิ่งขึ้น
ขอเชิญอบรม หลักสูตร “เทคนิคปิดการขายผ่านช่องทางออนไลน์โดย Admin” หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาให้ทันสมัยที่สุดเข้ากับยุคสถานการณ์และการปรับตัวแบบฉับพลันหรือที่เราได้ยินเสมอว่า วิกฤติ D...
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมีการพัฒนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้
หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาตามแนวคิดการเจรจาต่อรองสมัยใหม่ ในยุค New normal มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างความ “พึงพอใจ” ในทุกการครั้งที่มี การเจรจาต่อรองเพื่องานจัดซื้อ และสร้างทีมงานให้...
เน้นการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารทีมงาน การบริหารงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้จนสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้น และสามารถบรรลุเป้าหมายข...
เพื่อให้ความรู้และเทคนิคการเร่งรัดหนี้สิน ที่ถูกกฎหมายและสามารถใช้ได้จริงๆ ทำให้ลูกหนี้ค้นพบทางออกของปัญหาที่ดี
ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพและให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางชนิดเช่น โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ได้
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC” รุ่นที่ 13
ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)