มีค่าใช้จ่าย

อบรม *** ยืนยันจัดอบรม !! *** หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)

อบรมวันที่ 05 เมษายน 2566
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม *** ยืนยันจัดอบรม !!  *** หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร *** ยืนยันจัดอบรม !! *** หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)
- รอบที่ 1 วันที่ 05 เมษายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยณรงค์ ตู้ทอง (อาจารย์)
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร

หลักการและเหตุผล

     ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและส่งมอบ ตลอดจนการปรับแนวทางการบริหารจัดการผลิตในอุตสาหกรรมให้้เหมาะสมสอดคล้องกับ แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่าง ๆ ในการผลิตออกไป โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งควรที่ผู้รับผิดชอบจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยการเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันควรเรียนรู้ในหลักสูตรนี้....   

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :
   1.    มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
   2.    เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง


หัวข้ออบรม
   1. พื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
          >  ปัจจัยการผลิต (Input)      
          >  กระบวนการผลิต (Process)
          >  ผลผลิต (Output)
   2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)
          > ประเภทของการพยากรณ์
          > ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ที่ช่วยให้เห็นความต้องการลูกค้า           
   3. การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ     
           >  กำลังการผลิตและการวางแผนกำลังการผลิต
           >  การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
           >  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อช่วยตัดสินใจลงทุนการผลิต
   4. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ    
            >  แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)         
            >  ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)   
   5. เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร
            > ระบบ MRP                        
            > ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ
   6. กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)   
            >  เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ)
            >  เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม
   7. กลยุทธ์การจัดตารางการผลิตและการกำหนดงาน
            >  การจัดตารางการปฏิบัติการ
            >  การกำหนดภาระงาน
            >  การจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ
   8. การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบลีน (LEAN)  และกรณีตัวอย่าง
   9. สรุป และถามตอบเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน
แนวทางการเรียนรู้  
     - บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)    
     - ถาม-ตอบ (Question & Answer)                 
     - เรียนรู้จากกรณีศึกษา
     - กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้      สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม Production Planning & Control, การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ, อบรม ออนไลน์ PPC, (Production Planning & Control : PPC), อบรม การวางแผนและการควบคุมการผลิต, อบรม PPC

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เป็นการอบรมเกี่ยวกับหลักการทดสอบชิม,สร้างทีมทดสอบชิม และฝึกภาคปฎิบัติสำหรับทดสอบชิมผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆ
ขอเชิญอบรม สัมมนาออนไลน์หลักสูตร การจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และวิธีการที่ถูกต้อง เหมาะสมในการจัดเอกสารเตรียมเข้าสู่ระบบอิเล็กท...
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมีกรณีใดบ้าง
เสริมความมั่นใจและเข้าใจโลกของการสื่อสารมากขึ้น มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้นทั้งในการทำงานและการเข้าสังคม
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนมุมมองความคิด เรียนรู้วิธีการปรับเปลี่ยน DNA ของความคิด และ ตระหนักถึงผลที่เกิดจากความคิด ฝึกฝนการตื่นตัว การอ...
ผู้เข้าฝึกอบรมจะเข้าใจหลักการ เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะได้เป็นอย่างดี สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่วิเคราะห์อย่างมีเหตุและผล และตรงตามเป้าหมาย
พิเศษ ชำระก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาท (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)