มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตร “การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า” (Customer Demand Forecasting)

อบรมวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
จำนวนคนดู 1 ครั้ง
อบรม หลักสูตร “การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า” (Customer Demand Forecasting)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร “การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า” (Customer Demand Forecasting)
- รอบที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยอนันต์ ดีโรจนวงศ์ (อาจารย์)
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
              การพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้านั้น มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากในธุรกิจการผลิตและการขายสินค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีความไม่แน่นอนหรือความแปรปรวนในความต้องการสินค้าของลูกค้าอยู่เสมอและผู้ผลิตไม่สามารถควบคุมหรือจัดการให้อยู่ในความควบคุมได้โดยง่าย โดยเฉพาะในปัจจุบันการแข่งขันการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามีความเข้มข้นและรุนแรงเป็นอย่างมาก ผู้ใดสามารถผลิตและขายสินค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงย่อมเป็นผู้ชนะในการแข่งขัน ส่วนผู้ใดไม่สามารถผลิตและขายสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการก็จะต้องล่มสลายไปในที่สุด โดยมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้เกิดการล่มสลายได้เช่น ธุรกิจขาดความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการสินค้าของลูกค้า, การมีสินค้าคงคลังที่มากเกินไป, การมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น, ธุรกิจขาดการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการสินค้าของลูกค้า, การขาดข้อมูลที่สำคัญหรือไม่ครบถ้วน, ปัญหาด้านการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบที่ไม่ทัน, ปัญหาด้านการผลิตที่ล่าช้า และการวางแผนการผลิตที่ไม่เหมาะสม ตลอดจนปัญหาด้านการจัดการโซ่อุปทานที่ขาดประสิทธิภาพ

              ดังนั้นการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้านั้นจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงได้ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการสินค้าของลูกค้าตามหลักทางสถิติที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้ได้แนวทางในการผลิตและส่งมอบสินค้าได้ใกล้เคียงตามที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะส่งผลถึงศักยภาพที่ดีของธุรกิจได้อย่างชัดเจนและยั่งยืนตลอดไป


จุดประสงค์

1. เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ใกล้เคียงปริมาณความต้องการของลูกค้ามากขึ้น

2. เพื่อสามารถผลิตสินค้าได้ตามปริมาณและส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาที่ลูกค้าต้องการได้มากขึ้น

3. ลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้ โดยไม่ต้องผลิตสินค้ามากเกินความต้องการของลูกค้า ช่วยลดเวลาการใช้เครื่องจักรที่เกินความจำเป็น และลดเวลาซ่อมบำรุงเครื่องจักร รวมถึงลดเวลาการผลิตสินค้านอกเวลา (Over time) ได้อย่างเหมาะสม

4. ลดเวลาในการผลิตสินค้าได้ในกรณีที่มีคำสั่งซื้อมาก ๆหรือบ่อย ๆ หรือเป็นคำสั่งซื้อที่ไม่เสถียร

5. ลดปริมาณสินค้าคงคลังลงได้ ด้วยการเพิ่มรอบการหมุนเวียนสินค้าได้เร็วขึ้น รวมถึงทำให้ต้นทุนการถือครองสินค้าลดลงอย่างเหมาะสม
 • ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า
 • ประเภทของวิธีการพยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
 • คุณสมบัติที่ดี 8 ประการของการพยากรณ์ความต้องสินค้าของลูกค้า
 • การกำหนดขอบเขตและระยะเวลาของการพยากรณ์อย่างได้ผล (Forecast Horizontal and Purpose)
 • ข้อมูลและขั้นตอนของการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า (Data Collection & Preparation and Process)
 • รูปแบบของความต้องการสินค้าของลูกค้า (Demand Trend)
 • เทคนิคและวิธีการพยากรณ์ความต้องการสินค้าของลูกค้า
 • การพยากรณ์ข้องมูลแบบเป็นฤดูกาล (Seasonal Trend Forecasting)
 • กลยุทธ์การลดต้นทุนด้านการขายและพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าแบบ Lean
 • การกำหนดปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด (Economic Order Quantity)
 • ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในการกำหนดค่า Stock levels (Factors to consider in determining stock levels)
 • การกำหนดค่า Safety Stock และรอบการสั่งซื้อที่เหมาะสม


สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: ความต้องการสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การขายมีความเหลื่อมล้ำทางด้านอายุกับลูกค้าเป็นอย่างมาก ทำให้การขายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ เพราะการเจรจาและการโน้มน้าวเป็นจุดอ่อนของนักขายสายเลือดใหม่ที่ขาดแต้มต่อเรื่องของความน่า...
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวทางการเขียนสัญญาจ้าง-การออกระเบียบปฏิบัติ-การออกหนังสือเป็นประกาศ หรือออกคำสั่งต่างๆ หรือออกหนังสือลงโทษทางวินัยที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อก...
ะได้รับทราบกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นตอน การผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จริง
ให้คุณได้รังสรรค์ เพลิดเพลินกับการเตรียม ผลิต ตกแต่งขนมมากกว่า 30 เมนู เรียน 2 เดือนที่วิทยาลัยดุสิตธานี ทั้งภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ พร้อมฝึกงานภาคสนามจริงอีก 3 เดือน
สำรองที่นั่งแอด Line : hrdzenter รับส่วนลดพิเศษ สมัคร 3 เข้าฟรี 1 ท่าน
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การปรับแต่ง และการประยุกต์ใช้งานระบบตัวควบคุมแบบ PID”
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "พื้นฐานการสร้างเขียนแบบ 3 มิติแบบทรงตันและการเขียนแบบ 2 มิติ เพื่อการผลิตด้วย VISI" วันที่ 9 ก.ย. 2559
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีการอบรม จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร ตามกฎหมายกำหนด 12 ชั่วโมง มีวุฒิบัตรหลังผ่านการอบรม
เพื่อให้นักพัฒนาบุคลากรสามรถวางแผนการดำเนินงาน การประสานงานที่ดีระหว่างวิทยากร และผู้เข้าอบรม พร้อมประยุกต์การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ