มีค่าใช้จ่าย

อบรม หลักสูตรอบรม : กระตุ้นยอดขายด้วยกลยุทธ์ CPD & Journey ในยุคดิจิตอล

อบรมวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566
จำนวนคนดู 80 ครั้ง
อบรม หลักสูตรอบรม : กระตุ้นยอดขายด้วยกลยุทธ์ CPD & Journey ในยุคดิจิตอล
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตรอบรม : กระตุ้นยอดขายด้วยกลยุทธ์ CPD & Journey ในยุคดิจิตอล
- รอบที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์ (ขวัญ)
ราคา 3900 บาท / ท่าน
เข้าร่วมเรียน ณ:

เนื้อหาหลักสูตร
หลักการและเหตุผล
     โลกการขายสินค้าและบริการในตลาดทุกวันนี้, มีวิวัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้น สิ่งหนึ่งเพราะเกิดจากการได้ผลกระทบของ Digital Transformation & Disruption แต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงวิกฤติแง่ลบเพียงอย่างเดียว. เราสามารถบูรณราการสร้างยอดขายด้วยการใช้ช่องทางดิจิตอลผสมผสานกับช่องทางดั่งเดิม เพื่อผู้ซื้อ-ลูกค้า-ผู้บริโภค โดยวิเคราะห์ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า และกระบวนการกระตุ้นให้ประสบความสำเร็จจากการขายด้วยกลยุทธ์ศาสตร์แห่งโลกการค้าใหม่ด้วย CPD & Journey Strategy


วัตถุประสงค์
     CPD & Journey คือกระบวนการที่จะเสริมสร้างความแกร่งให้กับการบริหารทีมขายและการตลาด โดยถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจวิธีการตัดสินใจและเลือกสินค้าของคู่ค้า-ผู้บริโภค ด้วยการใช้เครื่องมือในกลุ่ม Business Intelligence อันหลากหลายนำมาปรับแต่งใช้ให้เกิดผลทางด้านการลงทุนธุรกิจและยอดขายให้คุ้มค่าสูงสุด


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

          เข้าใจวิธีการตัดสินใจและเลือกสินค้าของคู่ค้า-ผู้บริโภค ด้วยการใช้เครื่องมือในกลุ่ม Business Intelligence อันหลากหลายนำมาปรับแต่งใช้ให้เกิดผลทางด้านการลงทุนธุรกิจและยอดขายให้คุ้มค่าสูงสุด
หัวข้อการอบรม
เวลา 09.00 – 10.30    บรรยายเรื่อง CRM และระบบการบริหารงานขาย
                                  CRM กับความสำคัญบริหารงานขาย
                                  พัฒนากระบวนการ CRM & SALE ในรูปแบบ B2B
                                  กลยุทธ์สร้าง B2B Marketing & Digital
เวลา 10.30 – 10.45    พัก 15 นาที
เวลา 10.45 – 12.00    บรรยายเรื่อง กระบวนการ CPD เพื่อสร้างการรับรู้และค้นหา
                                  กลวิธีสื่อสารการรับรู้ด้วยการวิเคราะห์ผ่าน Digital Customer Behavior
                                  การเลือกใช้คอนเทนต์และแปรสภาพสู่คีย์เวิร์ด เพื่อค้นหา Need
                                  พัฒนาช่องทาง Digital & CRM เพื่อรับรอง Evaluation
เวลา 12.00 – 13.00    พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30    บรรยายเรื่อง CPD กับการวางแผนปัจจัยตัดสินใจซื้อและข้อเรียกร้อง
                                  AI Robot และการพัฒนากลยุทธ์การตัดสินใจซื้อ
                                  สร้างแรงดึงดูดด้วย E-CRM เพื่อกระตุ้นกระบวนการซื้อ
                                  ประเมินการสร้างความจงรักภักดีและการเกิดข้อเรียกร้อง
เวลา 14.30 – 14.45    พัก 15 นาที
เวลา 14.45 – 16.00    บรรยายเรื่อง กลยุทธ์วางแผนระบบบริหารขาย Customer Journey
                                  การใช้เครื่องมือวิเคราะห์กลยุทธ์เข้าถึงลูกค้ายุคใหม่ด้วยเทคโนโลยี
                                  การเชื่อมโยง CPD สู่เทคนิคของ Customer Journey
                                  การสร้างทีมอไจล์-เซลล์และการตลาด ในการดำเนินงานขายยุคใหม่
สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตรอบรม : กระตุ้นยอดขายด้วยกลยุทธ์ CPD & Jour, กระตุ้นยอดขายด้วยกลยุทธ์ CPD & Journey ในยุคดิจิตอ, กระตุ้นยอดขายด้วยกลยุทธ์ CPD & Journey, ขายด้วยกลยุทธ์ CPD & Journey ในยุคดิจิตอล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้นายจ้างหรือผู้บริหารงานบุคคลทราบถึงการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อบังคับในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานที่มีการ Updateใหม่ ปฏิบัติให้ถูกต้องและไม่ขัดต่อกฎหมาย
ทำอย่างไร จึงจะ จัด ฮวงจุ้ย ให้ได้ผลแต่ละคนแต่ละธุรกิจยอมเหตุที่ต่างกันไป วัน เวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่แปลผัน // ฮวงจุ้ยดี + ดวงดี = รุ่งโรจน์ // ฮวงจุ้ยดี + ดวงตก = ค้ำพยุ...
เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยกา...
เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการใช้องค์ประกอบและเครื่องมือทางด้าน Business Analytics ซึ่งจัดเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญของธุรกิจอัจฉริยะยุคใหม่ (Business Intelligence) โดยจะนำมาใช้เพื่อวิเคร...
เป็นหลักสูตรหนึ่งที่จะช่วยให้ท่านได้ทราบถึงขั้นตอน แนวทาง และวิธีการตรวจนับได้อย่างถูกต้อง เพื่อลดปัญหาด้านต่างๆ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบมีขั้นตอน ให้เป็นมืออาชีพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์
+ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและสูตรต่างๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel + ฝึกทักษะการใช้เครื่องมือและสูตรของโปรแกรม Microsoft Excel + สามารถนำเอาเทคนิคการใช้เครื่อง...
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก และรู้เทคนิคการปรับตั้งเครื่องฉีดพลาสติก
เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ