มีค่าใช้จ่าย

Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)

อบรมวันที่ 16 ธันวาคม 2566
จำนวนคนดู 75 ครั้ง
Virtual Training: อบรมออนไลน์ หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)
ขอเชิญอบรม หลักสูตร หลักสูตร การวางแผนและการควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (Production Planning & Control : PPC)
- รอบที่ 1 วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
- รอบที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00 - 16:00
สอนโดยณรงค์ ตู้ทอง (อาจารย์)
ราคา 2500 บาท / ท่าน
เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom รูปแบบ Virtual Training

เนื้อหาหลักสูตร

*** ยืนยันจัดอบรม 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. รูปแบบ Zoom ***


หลักการและเหตุผล

     ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิตและกระบวนการที่สามารถตอบโจทย์การแข่งขันได้ ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตและส่งมอบ ตลอดจนการปรับแนวทางการบริหารจัดการผลิตในอุตสาหกรรมให้้เหมาะสมสอดคล้องกับ แต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น แนวคิดการผลิตแบบ Lean ที่มุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าด้านต่าง ๆ ในการผลิตออกไป โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ยิ่งควรที่ผู้รับผิดชอบจะต้องได้รับการพัฒนาด้วยการเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันควรเรียนรู้ในหลักสูตรนี้....   

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Objectives) :
   1.    มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและแนวทางการวางแผนและการควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมในเรื่องต่าง ๆ  ที่เป็นหัวข้อของการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
   2.    เรียนรู้ร่วมกันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร เพื่อให้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้กับการทำงานได้จริง


หัวข้ออบรม
   1. พื้นฐานและความสัมพันธ์ของระบบการผลิต
          >  ปัจจัยการผลิต (Input)      
          >  กระบวนการผลิต (Process)
          >  ผลผลิต (Output)
   2. การพยากรณ์ความต้องการ (Forecasting)
          > ประเภทของการพยากรณ์
          > ขั้นตอนและวิธีการพยากรณ์ที่ช่วยให้เห็นความต้องการลูกค้า           
   3. การวางแผนกำลังการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ     
           >  กำลังการผลิตและการวางแผนกำลังการผลิต
           >  การเลือกกำลังการผลิตที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
           >  การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนเพื่อช่วยตัดสินใจลงทุนการผลิต
   4. การวางแผนการผลิตอย่างมีระบบ    
            >  แผนการผลิตรวม (Aggregate Plan)         
            >  ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)   
   5. เทคนิคการวางแผนความต้องการวัสดุและทรัพยากรองค์กร
            > ระบบ MRP                        
            > ขั้นตอนการวางแผน MRP อย่างมีประสิทธิภาพ
   6. กลยุทธ์การควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)   
            >  เทคนิคการหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม (EOQ)
            >  เทคนิคการหาปริมาณการผลิตที่เหมาะสม
   7. กลยุทธ์การจัดตารางการผลิตและการกำหนดงาน
            >  การจัดตารางการปฏิบัติการ
            >  การกำหนดภาระงาน
            >  การจัดลำดับงานให้กับหน่วยปฏิบัติการ
   8. การประกอบและการจัดสมดุลของสายการผลิตด้วยระบบแบบทันเวลาพอดี (JIT) และระบบลีน (LEAN)  และกรณีตัวอย่าง
   9. สรุป และถามตอบเกี่ยวกับการนำไปใช้งาน
แนวทางการเรียนรู้  
     - บรรยายแบบกระชับ (Mini-lecture)    
     - ถาม-ตอบ (Question & Answer)                 
     - เรียนรู้จากกรณีศึกษา
     - กิจกรรมระดมสมอง พร้อมคำแนะนำในการนำไปปรับใช้      สำรองที่นั่งได้ที่ 0944896364 หรือไลน์ไอดี @seminardd
หลักสูตรนี้สามารถจัดเป็น INHOUSE สำหรับองค์กรได้นะคะ
หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

รู้จักการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้น สำหรับการวิเคราะห์ราคาเพื่อหาจุดซื้อขาย จุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุน รวมถึงเรียนรู้หลักการวิเคราะห์ที่ถูกต้อ...
เรียนรู้ตั้งแต่ ส่วนผสมหลัก ส่วนผสมเสริม วิธีการทำเซรั่มตั้งแต่ต้นแล้วลงมือปฎิบัติจนถึงแหล่งที่ซื้อวัตถุดิบราคาต้นทุนรวมถึงการคำนวณต้นทุน ไว้ให้คุณลองทำผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดด้วยต...
เพื่อให้เกิดความเข้าแนวคิด หลักการและข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MITSUBISHI PLC)" รุ่น 6 วันที่ 3 -5 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมร่วมเสวนาแนวทางขับเคลื่อนสู่การพัฒนาในระดับพื้นที่กลุ่มจังหวัด ท่านสามารถเลือกเข้าร่วมได้ตาม...
เพื่อประยุกต์นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ อันเป็นองค์ความรู้ที่มีพื้นฐานจากข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ มาใช้ประกอบในการเรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบ
เน้นการทำการวิเคราะห์ในการเขียน JD และการตั้ง KPI เพื่อวัดผลการทำงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจการแนวคิดการปรับปรุงงานแบบไคเซ็น เรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานไคเซ็นแนวทาง/เทคนิคการปรับปรุงงานด้วยเครื่องมือต่างๆ
หลักสูตรนี้เป็นการปรับมุมมอง เปลี่ยนแนวคิด ปรับทัศนคติ ฝึกการวางแผน เพื่อการขายให้สำเร็จ เข้าอบรมจะได้เห็นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนขึ้น เพื่อนำทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ใช่และ...