มีค่าใช้จ่าย

การบริหารรายได้

อบรมวันที่ 16 สิงหาคม 2557
จำนวนคนดู 974 ครั้ง
การบริหารรายได้

ปัจจุบันวิชาการบริหารรายได้ เป็นวิชาที่เกือบทุกโรงแรมให้ความสำคัญและความสนใจเป็นอย่างมาก หลักสูตรการบริหารรายได้ จะทำให้ทราบว่าโรงแรมควรจะขายราคาห้องพักที่ราคาเท่าไหร่ จึงจะทำให้มีรายได้สูงที่สุด รวมถึงการตัดสินใจว่าในแต่ละช่วงเวลาโรงแรมควรจะขายราคาถูกลงเพื่อดึงดูดให้แขกเข้ามาพักเพิ่มขึ้น หรือควรจะขายที่ราคาสูงขึ้นโดยยอมให้แขกเข้าพักน้อยลง และการที่โรงแรมยังทำรายได้ไม่ถึงเป้าที่ผู้บริหารตั้งไว้เป็นเพราะราคาขายสูงเกินไปหรือไม่ หลักสูตรนี้จะสอนให้ท่านคำนวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องขายที่ราคาเท่าไร จำนวนกี่ห้อง จึงจะสามารถทำรายได้ให้ถึงเป้าโดยเร็วที่สุด

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารรายได้, โรงแรม, Revenue Management, รีสอร์ท, รายได้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามาร...
ภาวะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น ความสามารถในการบริหหารต้นทุน โดยดำเนินกิจกรรมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนการใช้งานไม่ว่าจะเป็น แรงงาน วัตถุดิบ เครื่องจักร อ...
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการทำงานวิจัยทางการตลาด หรือทางธุรกิจแก่องค์กร โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เห็นภาพของลักษณะงานวิจัยทางการตลาดยุคใหม่ ทิศทางการศึกษาวิจั...
จัดที่โรงแรม โกลด์ ออร์คิด วิภาวดี ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หลักสูตร เลขานุการในฐานะผู้ช่วยผู้บริหาร 4.0 24 เม.ย 2562 ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค4.0″ที่เปี่ยมด้วยทักษะ และ ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value ...
หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมทางการตลาดและพัฒนาการตลาดนี้ท่านจะได้เรียนรู้หลักการและตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์เชิงการตลาด ที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา การสร้างนวัตกรรมการตลาดที่โดนใจ...
หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) หลักการเเละเหตุผล การทำงานใดๆ หากเกิดข้อผิดพลาดหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์การที่ไม่แน่นอนอันเนื่อ...
หลักสูตรนี้เราจึงจะได้นำระบบคิดในรูปแบบต่างๆมาศึกษากัน เพื่อท่านจะได้ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปพัฒนาระบบคิดของเราให้ดียิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายว่าสิ่งนี้จะเป็นบ่อเกิ...