มีค่าใช้จ่าย

การบริหารรายได้

อบรมวันที่ 16 สิงหาคม 2557
จำนวนคนดู 887 ครั้ง
การบริหารรายได้

ปัจจุบันวิชาการบริหารรายได้ เป็นวิชาที่เกือบทุกโรงแรมให้ความสำคัญและความสนใจเป็นอย่างมาก หลักสูตรการบริหารรายได้ จะทำให้ทราบว่าโรงแรมควรจะขายราคาห้องพักที่ราคาเท่าไหร่ จึงจะทำให้มีรายได้สูงที่สุด รวมถึงการตัดสินใจว่าในแต่ละช่วงเวลาโรงแรมควรจะขายราคาถูกลงเพื่อดึงดูดให้แขกเข้ามาพักเพิ่มขึ้น หรือควรจะขายที่ราคาสูงขึ้นโดยยอมให้แขกเข้าพักน้อยลง และการที่โรงแรมยังทำรายได้ไม่ถึงเป้าที่ผู้บริหารตั้งไว้เป็นเพราะราคาขายสูงเกินไปหรือไม่ หลักสูตรนี้จะสอนให้ท่านคำนวณได้อย่างมีหลักเกณฑ์ว่าจะต้องขายที่ราคาเท่าไร จำนวนกี่ห้อง จึงจะสามารถทำรายได้ให้ถึงเป้าโดยเร็วที่สุด

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารรายได้, โรงแรม, Revenue Management, รีสอร์ท, รายได้

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

แนวความคิดการปรับปรุงงานโดยใช้ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมการผลิต แต่นอกสายการผลิตก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ เช่นงานด้านลอจิสติกส์ โรงพยาบา...
เรียนรู้วิธีสร้างและเขียนแผนการขาย การประเมินจุดอ่อนและจุดแข็งในการขาย
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2) ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจัดการทางด้าน Competency – Based Model Management ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำรองที่นั่งติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 087 0718100
เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของต...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
การบริหารค่าตอบแทนเป็นเครื่องมือ กลไก ที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อใช้จูงใจให้คนที่มีความสามารถเข้ามาทำงานในองค์กร และเพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้ทำงานกับองค์กร...
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น หัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแ...
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับ ขั้นตอนของการสร้างแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์