มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรฝึกอบรม Executive EQ for Excellence

อบรมวันที่ 08 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1083 ครั้ง
หลักสูตรฝึกอบรม Executive EQ for Excellence

หลักสูตรฝึกอบรม Executive EQ for Excellence

 

หลักการและเหุผล

    ผลการสำรวจผู้บริหารในองค์กรที่ถูกจัดลำดับใน Fortune Top 500 พบว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริหารล้มเหลวเป็นเพราะผู้บริหารขาดทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งแม้ว่าผู้บริหารนั้นๆจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็ตาม หากขาดความสามารถในการติดต่อเชื่อมโยงในการบริหารคนเสียแล้ว ก็ยากที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ อัจฉริยะทางอารมณ์นั้นจึงนับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงกว่าอัจฉริยะด้านอื่นๆ เพราะนอกจากจะช่วยให้ชีวิตประสบความสุข และความสำเร็จแล้ว ยังช่วยรังสรรค์บรรยากาศและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างงดงามด้วย ผู้บริหารที่ขาดอัจฉริยะภาพทางอารมณ์มักมีความเครียด และขยายผลความเครียดสู่เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ผลกระทบที่ตามมาคือปัญหาด้านสุขภาพกายและจิตใจ ส่งผลถึงความอ่อนด้อยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในทางกลับกัน ผู้บริหารที่มีอัจฉริยะทางอารมณ์จะสามารถสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน เป็นผู้ที่สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันสูง สามารถสร้างขวัญ กำลังใจ และกระตุ้นเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้แสดงออกซึ่งความสามารถของเขาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิผล


วันที่จัดงาน

   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 - 16.00 น.


กำหนดการ

Session 1    : 8.30-10.00 น.

 1. กรณีศึกษา อัจฉริยะทางอารมณ์ของ CEO ระดับประเทศและระดับโลก
 
2. กรณีศึกษาที่ผู้บริหารที่ใช้ EQ อย่างผิดพลาด 

3.เรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดและทัศนคติลบๆ ของผู้บริหารสไตล์ไทยๆ
 
Break          :10.00-10.15น.
Session 2    :10.15-12.00 น.
 
4.กิจกรรม“ ประเมินExecutive EQ”
 
5. Executive EQ 1-2: Self Awareness and How to manage Emotion
 
6. กิจกรรมการจัดการอารมณ์
 
Lunch          :1200-13.00 น.    
Session 3    :13.00-14.30 น.
             
7. Executive EQ 3- Motivating Oneself
 
8.Executive EQ 4: Recognizing Emotion in Other
 
9. Executive EQ - Handing Relationship & Positive Communication
         
Break          : 14.30-14.45 น.
Session4     : 14.45-16.00 น.
10. กิจกรรมExecutive EQ เพื่อประยุกต์ใช้องค์กร
 
11. กิจกรรมExpertise and Q&A
 
 
วิทยากร
  
  รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์

สถานที่
  
  โรงแรมรามาการ์เด็น (RAMA GARDEN HOTEL) วิภาวดี กรุงเทพฯ
คำค้นประกาศนี้ Tags: รศ.ดร.ชัยณรงค์ วงศ์ธีรทรัพย์, อบรม Executive EQ for Excellence

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมทางการตลาดและพัฒนาการตลาดนี้ท่านจะได้เรียนรู้หลักการและตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์เชิงการตลาด ที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา การสร้างนวัตกรรมการตลาดที่โดนใจ...
ทดสอบประเมินผลรายบุคคล หากผ่านจะได้รับใบประกาศทันที บรรยายโดย อาจารย์ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล
พัฒนาการบริหารกระบวนการผลิตด้วย Lean for Food Manufacturing เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
พลาดไม่ได้ กับงานสัมมนาที่จะเปิดโลกทัศน์ของคุณ เข้าใจพฤติกรรมคนและตลาดแต่ละยุคว่า เปลี่ยนไปแค่ไหน มองโลกของธุรกิจอนาคต ที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ แล้วตัวคุณจะเป็นผู้บุกเบิกแล...
คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหั...
หลักสูตรนี้ จะเป็นการทำความเข้าใจกับแนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความรู้ รูปแบบของการจัดการความรู้ ตลอดจนกระบวนการนำมาใช้ในองค์กร
หลักการและเหตุผล จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบกา...
ในหลักสูตรนี้จะช่วยท่านปรับปรุงทักษะการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการสอน การใช้เทคนิคต่างๆ รวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และมีประสบการณ์ในการทำหน้าที่วิทยากรอย่า...
เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนการบริหาร ให้ทันกาลเพื่อความยั่งยืนของความสำเร็จ