มีค่าใช้จ่าย

Business Presentation Skills

อบรมวันที่ 24 เมษายน 2558
จำนวนคนดู 1341 ครั้ง
Business Presentation Skills
Business Presentation Skills
วันที่ 24 เมษายน 2558
เวลา 09.00-16.00 น.
Jasmine City Hotel , BTS Asoke
วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 
หลักสูตรนี้มุ่งการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ เพื่อผู้ที่ต้องนำเสนองานทางธุรกิจทุกระดับ เรียนรู้ทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของท่านในการนำเสนองาน วิเคราะห์ลักษณะผู้ฟัง วางแผนและสร้างเรื่องราวในการนำเสนอ เทคนิคการใช้สื่อต่างๆ อาทิ PowerPoint, Board เป็นต้น การใช้คำพูดเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง พร้อมฝึกทักษะการนำเสนอโดยใช้ทั้งการพูด ภาษากาย และเทคนิคการใช้สื่อ เพื่อสร้างสรรค์การนำเสนอของท่านให้โดนใจผู้ฟัง และสร้างความเป็นต่อในโลกธุรกิจ 
 
หัวข้อการอบรม-สัมมนา
Training Schedule
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น.
1. ความสำคัญและหลักของการนำเสนองาน
2. Pre-test เพื่อค้นหาและวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของตัวผู้นำเสนอ
3. วิทยากรวิเคราะห์และให้คำแนะนำการนำเสนอของผู้นำเสนอ 
4. หลักและทักษะการนำเสนองาน และการวิเคราะห์ผู้ฟังเป้าหมาย
5. ทักษะด้านการพูด 
6. การแสดงอิริยาบถต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 
7. เทคนิคการโน้มน้าวใจผู้ฟัง
8. การวางแผนและการสร้างเรื่องราวในการนำเสนอ
9. เทคนิคการใช้สื่อประกอบการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
10. เทคนิคการจัดการกับคำถาม
11. Workshop ฝึกปฏิบัติทักษะการนำเสนองาน
12. Workshop ฝึกปฏิบัติการจัดการกับคำถามและปัญหาเฉพาะหน้า
13. วิทยากรวิเคราะห์และให้คำแนะนำการนำเสนองาน
14. บทสรุปการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากร อาจารย์ปริญญา ชุมรุม
 
ค่าอบรมท่านละ 3,800 บาท(ยังไม่รวม Vat 7%)
Early Bird สมัครและชำระล่วงหน้า พิเศษค่าสัมมนาท่านละ 3,300 บาท(ยังไม่รวม Vat7%)
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel  02-1753330, 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
คำค้นประกาศนี้ Tags: การเสนองานทางธุรกิจ, Business Presentation

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมผ่านการเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยได้ศึกษาและเรียนรู็ภาษาไทย
เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด และประสบการณ์ให้กับผู้อื่นจนได้รับการยอมรับจําเป็นต้องมี ทักษะด้านการนําเสนอ การสื่อสาร การโน้มน้าวใจ และเทคนิคอื่นๆ
โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2
สร้างเสริมทัศนคติที่ถูกต้อง เพิ่มพูนทักษะวิธีปฏิบัติ ให้เข้าใจวิธีการและมารยาทในการใช้โทรศัพท์อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความพอใจของผู้รับบริการ และการประสานงานที่ดีต่อกัน ...
การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงการขายในระยะยาวเพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นพนักงานขายควรจะรู้ วิเคราะห์ลูกค้า เทคนิคการเปิดใจลู...
หลักการและเหตุผล ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการ ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ตาม และพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให...
เพื่อให้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพและเรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการลูกค้าให้เกิดประสิทธิผลของบริการที่ดีเยี่ยม
เพื่อเรียนรู้เทคนิควิธีการตั้งคำถาม
หลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความสำเร็จขององค์กร เป็นหลักสูตรเพื่อชี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร ในองค์กร ให้พนักงาน และ หัวหน้างานเข้าใจธรรมชาติและเทคนิคในการส...