มีค่าใช้จ่าย

การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

อบรมวันที่ 24 มีนาคม 2559
จำนวนคนดู 901 ครั้ง
การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

              หลักสูตร การบริหารและการจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

                                    วันที่ 24 มีนาคม 2559

                                        โรงแรมเซนต์เจมส์

หลักการและเหตุผล
 
ปัจจุบันนี้ ฝ่ายบริหารเริ่มตระหนักแล้วว่า การประมาณการเหตุการณ์ในอนาคตหรือการวางแผนมีคุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจอย่าง มาก  การคาดคะเนข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือข้อมูลที่วางแผนไว้นี้เรียกว่า  “งบประมาณ” งบประมาณจะช่วยให้มีการเตรียมการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ฝ่ายบริหารทราบปัญหาของการดำเนินงาน ปัญหาด้านการเงินเพื่อจะได้จัดเตรียมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นไว้แต่เนิ่นๆ และช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ งบประมาณยังช่วยในการวัดผลการทำงาน โดยทั่ว ๆ ไปงบประมาณจะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลที่เกิดขึ้นจริงได้ดีกว่าการใช้ผลงานใน อดีตเป็นเกณฑ์ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ 
3. เรียนรู้วิธีการควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์ความแตกต่าง และแนวคิดการวิเคราะห์ผลต่างกำไรได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ 
 
ประเด็นการสัมมนา    
1. ภาพรวมและเป้าหมายการวางแผนกลยุทธ์ 
2. แผนการดำเนินงานและงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของงบประมาณ 
4. หน้าที่ของหน่วยงานงบประมาณและคณะกรรมการงบประมาณ 
5. งบประมาณประเภทต่าง ๆ ในองค์การ 
6. ภาพรวมและขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ 
7. ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณอย่างย่อ 
• งบประมาณขาย 
• งบประมาณการผลิต 
• งบประมาณวัตถุดิบทางตรง 
• งบประมาณค่าแรงทางตรง 
• งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 
• งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
• งบประมาณเงินสด 
• งบประมาณงบกำไรขาดทุน 
• งบประมาณงบดุล 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ 
9. หลักการในการบริหารงบประมาณ 
10. การควบคุมงบประมาณและการวิเคราะห์ความแตกต่าง 
11. แนวคิดการวิเคราะห์ผลต่างกำไร 
12. ปัญหาในการบริหารงบประมาณ 
 
ค่าสัมมนาท่านละ 3,800 บาท(ยังไม่รวม Vat 7 %)
 
วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
1.2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel  080-2545660 , 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำงบประมาณ, Budgeting

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในองค์กร สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม และสร้างภาคภูมิใจในองค์กร
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
"ENTER" ... เข้าสู่ 10 ทักษะที่คัดสรรแล้วว่าเป็นเคล็ดลับ เครื่องมือ และคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ที่จะนำพาให้ผู้ที่เรียนรู้ และปฏิบัติ โลดแล่นในโลกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก้...
Leader และ Trainer จำเป็นต้องมีทักษะต่างๆในการสอนงาน และบริหารคน
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรอย่างไรให้ตรงเป้าหมายขององค์กร ขั้นตอนการสรรหาบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
สิ่งที่สำคัญในการบริหารการผลิตและการแก้ปัญหาในเรื่องการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อการพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการด้านการผลิตด้วยความรู้ด้านต่างๆ
การโค้ชงานด้วยทักษะการสื่อสารแบบ NLPเป็นวิธีการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้แก่ตนเอง
ฟรี!! อบรมการตลาดออนไลน์ เหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ MICE ด้านการจัดประชุม สัมมนา นิทรรศการ และงานแสดงสินค้า