มีค่าใช้จ่าย

การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

อบรมวันที่ 24 มีนาคม 2559
จำนวนคนดู 1127 ครั้ง
การวางแผนและจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

              หลักสูตร การบริหารและการจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

                                    วันที่ 24 มีนาคม 2559

                                        โรงแรมเซนต์เจมส์

หลักการและเหตุผล
 
ปัจจุบันนี้ ฝ่ายบริหารเริ่มตระหนักแล้วว่า การประมาณการเหตุการณ์ในอนาคตหรือการวางแผนมีคุณค่าต่อการดำเนินธุรกิจอย่าง มาก  การคาดคะเนข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือข้อมูลที่วางแผนไว้นี้เรียกว่า  “งบประมาณ” งบประมาณจะช่วยให้มีการเตรียมการต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า ช่วยให้ฝ่ายบริหารทราบปัญหาของการดำเนินงาน ปัญหาด้านการเงินเพื่อจะได้จัดเตรียมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นไว้แต่เนิ่นๆ และช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นอกจากนี้ งบประมาณยังช่วยในการวัดผลการทำงาน โดยทั่ว ๆ ไปงบประมาณจะใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดผลที่เกิดขึ้นจริงได้ดีกว่าการใช้ผลงานใน อดีตเป็นเกณฑ์ 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
2. เรียนรู้ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรคของการจัดทำงบประมาณประเภทต่างๆ 
3. เรียนรู้วิธีการควบคุมงบประมาณ การวิเคราะห์ความแตกต่าง และแนวคิดการวิเคราะห์ผลต่างกำไรได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ 
 
ประเด็นการสัมมนา    
1. ภาพรวมและเป้าหมายการวางแผนกลยุทธ์ 
2. แผนการดำเนินงานและงบประมาณ 
3. วัตถุประสงค์และประโยชน์ของงบประมาณ 
4. หน้าที่ของหน่วยงานงบประมาณและคณะกรรมการงบประมาณ 
5. งบประมาณประเภทต่าง ๆ ในองค์การ 
6. ภาพรวมและขั้นตอนการจัดทำงบประมาณ 
7. ตัวอย่างการจัดทำงบประมาณอย่างย่อ 
• งบประมาณขาย 
• งบประมาณการผลิต 
• งบประมาณวัตถุดิบทางตรง 
• งบประมาณค่าแรงทางตรง 
• งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต 
• งบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
• งบประมาณเงินสด 
• งบประมาณงบกำไรขาดทุน 
• งบประมาณงบดุล 
8. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำงบประมาณ 
9. หลักการในการบริหารงบประมาณ 
10. การควบคุมงบประมาณและการวิเคราะห์ความแตกต่าง 
11. แนวคิดการวิเคราะห์ผลต่างกำไร 
12. ปัญหาในการบริหารงบประมาณ 
 
ค่าสัมมนาท่านละ 3,800 บาท(ยังไม่รวม Vat 7 %)
 
วิธีการชำระเงิน:
1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238
          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 
          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330
          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร
1.2 ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา
Professional Training Solution
Tel  080-2545660 , 086-6183752 
Fax.  02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com
คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำงบประมาณ, Budgeting

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ทักษะการโค้ช สร้างแรงจูงใจและให้กำลังใจไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนมีโดยธรรมชาติ ตามความเป็นจริง ไม่น่าเชื่อที่คนทั่วไปแทบไม่มีทักษะเรื่องนี้เลย ดังนั้นการที่ทีมงานจะทำงานได้อย่างมี...
ผู้นำทีมประสิทธิภาพ คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้...
เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้าและต้องเห็นถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จของงานบริการทั้งจากภายนอกและภายใ...
เรียนรู้หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานของคนญี่ปุ่น Hou-Ren-Sou เพื่อแก้ปัญหาของชีวิตการทำงาน
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงาน,ทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง,ทักษะด้านการบริหารทีม,ทั...
หัวหน้างานทั่วไป ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ถึงแม้ว่าผู้บริหารจะได้ประเมินแล้วว่ามีความเหมาะสม แต่เมื่อได้เข้าปฏิบัติงานจริง กลับพบว่า ยังขาดความเข้าใจในทักษะเรื่อง บทบ...
หลักสูตรนี้ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จแบบติดเทอร์โบ จงเปลี่ยนสิ่งที่คุณเชื่อในเรื่องของนวัตกรรม โดย โรเจอร์ ลา ซาล นักพูด นักเขียน อีกทั้งยังเป็นนักคิดค้น “Matrix Thinking” นักพูดระดับนา...