มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

อบรมวันที่ 08 ตุลาคม 2557
จำนวนคนดู 600 ครั้ง
หลักสูตร : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์

1) ทราบถึงบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่

2) เรียนรู้เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน

3) เรียนรู้การพัฒนาคุณลักษณะของหัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล

Course Outline

 ศิลปะการบริหาร จัดการ

  • หลักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน
  • ความเข้าใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  • การวางแผน ติดตามงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์  

  ในการปฏิบัติงาน

ศิลปะการนำองค์กร

  • ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่างๆ
  • การนำ 4 บทบาท (การให้คำปรึกษา/การโค้ช/การสอนงาน

  /การจัดการ)

  • การมอบหมายงาน
  • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ศิลปะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

  • การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเข้าใจเรื่อง ประเด็น  

  ปัญหา และวิกฤต      

  • การวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
  • เทคนิคการระดมสมองเพื่อการตัดสินใจร่วมกันอย่าง

  มีประสิทธิภาพ

โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน(เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 4,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.thหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

“หลักการบริหารคนที่แตกต่าง” นี้จะเป็นหลักสูตรในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรุปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผลได้
เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"
1. เข้าใจและเรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์การบริหารงานและการวางงบประมาณได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
บริหารธุรกิจให้ก้าวไกล สร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักสูตร "การบริหารการจัดซื้อ สำหรับร้านอาหาร โรงแรม และรีสอร์ท"
“ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคมที่เกิดขึ้นเป็นประจำในทุกองค์กร” ปูพื้นฐานด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคม ถึงแม้ท่านจะไม่ได้ทำงานด้าน HR โดยตรง ก็เข้าใจ
เรียนรู้บทบาทของการเป็นหัวหน้างานทั้งแนวคิดและเทคนิคต่างๆในการบริหารงาน ตลอดจนทราบถึงบทบาทในการสั่งงาน สอนงาน และมอบหมายงาน การกำหนดเป้าหมายและวางแผนในการทำงานเพื่อให้ทีมงานของต...
ลักษณะภาวะผู้นำที่จำเป็น สำหรับการขับเคลื่อการพัฒนาองค์กรและสร้างความยั้งยืน
การบริหารงานขายในปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่มีวิกฤตการณ์ค่าน้ำมันที่ทำให้ต้นทุนในการดำเนินการสูงขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจึงทำให...
“หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมพร้อมด้วยทักษะที่สำคัญอย่างรอบด้าน ใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทั...