มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

อบรมวันที่ 08 ตุลาคม 2557
จำนวนคนดู 556 ครั้ง
หลักสูตร : ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์

1) ทราบถึงบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่

2) เรียนรู้เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน

3) เรียนรู้การพัฒนาคุณลักษณะของหัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล

Course Outline

 ศิลปะการบริหาร จัดการ

  • หลักคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน
  • ความเข้าใจเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
  • การวางแผน ติดตามงาน และประเมินผลสัมฤทธิ์  

  ในการปฏิบัติงาน

ศิลปะการนำองค์กร

  • ความเข้าใจพฤติกรรมของทีมงาน การนำคนแบบต่างๆ
  • การนำ 4 บทบาท (การให้คำปรึกษา/การโค้ช/การสอนงาน

  /การจัดการ)

  • การมอบหมายงาน
  • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

ศิลปะการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ

  • การวิเคราะห์สถานการณ์ ความเข้าใจเรื่อง ประเด็น  

  ปัญหา และวิกฤต      

  • การวิเคราะห์ และสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
  • เทคนิคการระดมสมองเพื่อการตัดสินใจร่วมกันอย่าง

  มีประสิทธิภาพ

โรงแรม โกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน(เรดิสันเดิม) ใต้ทางด่วนพระราม 9

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 4,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.thหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

โลกดิจิตอลเป็นโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนักการตลาดยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการตลาดบนโลกดิจิตอลเพื่อความสามารถทางการแข่งขันและความสำเร็จเหนือคู่แข่ง
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
เรียนรู้กลยุทธ์และวิธีการสำหรับการสื่อสารภายในและการประสานงานในองค์กรยุคใหม่
เตรียมความพรอมของกิจการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจโดยการตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจ SMEs
สร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน
พนักงานหรือบุคคลากรจัดเแ็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อองค์กรการที่พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงานดดยวิธีการคิดบวก นับเป็นพลังดีเยี่ยมในการขับเคลื่อนและผลักดันให้พัฒนาก้าวสู...
1.การเตรียมตัวก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2.คุณสมบัติของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3.หลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ประโยชน์ที่บริษ...
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraini...
การบริการด้วยสายสัมพันธ์กับลูกค้า ได้ทวีความสำคัญมากขึ้นในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขายสินค้าหรือธุรกิจให้บริการ หากธุรกิจใดไม่เน้นการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ธุรกิจนั้นย่อมสูญ...