มีค่าใช้จ่าย

กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

อบรมวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
จำนวนคนดู 1051 ครั้ง
กรุงเทพธุรกิจจัดหลักสูตร “ศิลปะการพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ” วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เนื้อหา

 

  • วิเคราะห์สไตล์การพูดของตัวเอง
  • ค้นหาต้นแบบการพูดในแบบของคุณ
  • การปรับทัศนคติเพื่อพิชิตอาการตื่นเวที
  • การตั้งเป้าหมายในการพูดแต่ละครั้ง
  • เตรียมการพูด เรียบเรียงความคิดด้วยหลัก 5 ขั้นตอนของ Monroe's Motivation
  • ทำความรู้จักกับกลุ่มผู้ฟังเพื่อปรับแนวการพูดให้สะกดใจผู้ฟัง
  • การใช้อวัจนภาษาให้ถูกต้อง คล่องแคล่ว และเหมาะสม
  • การฝึกการพูดบนเวที รวมถึงการพูดเปิด-ปิดแบบประทับใจ
  • การฝึกการพูดแบบโน้มน้าวใจ

 

บรรยายโดย

อาจารย์อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการพัฒนาบุคลิกภาพ อบรมให้กับองค์กรชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
เวลา 09:00 – 16:00 น.
ณ โรงแรมสยาม@สยาม (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)
ค่าอบรมหลักสูตรละ 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


รูปแบบการอบรม

50 % ทฤษฎี

50 % ปฏิบัติ

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://www.bangkokbiznews.com/training/Publicspeaking-Nov10/Outline.pdf

สมัครหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.bangkokbiznews.com/training
เบอร์ 0-2338-3705-7, 086-313-1903

Hot Offer!

สมัคร 3 ท่าน ลด 1,000 บาท (จากอัตรารวม) สมัครเพิ่มท่านต่อไป ลดเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

***ค่าใช้จ่ายในการอบรมลดหย่อนภาษีได้ 200% สำหรับนิติบุคคล

 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

องค์กรที่ประสบความสำเร็จแทบทุกแห่งมีลักษณะร่วมกันประการหนึ่งคือการให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ ที่ดีของบุคลากรภายในองค์กรผ่านกระบวนการ “จัดกิจกรรมพนักงาน” เพื่อใช้เป็นเครื่...
เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอต่อกลุ่มผู้ฟัง การวางโครงร่างและรูปแบบการนำเสนอ กลยุทธ์การใช้สื่อในการนำเสนอ การขจัดข้อขัดแย้งจากผู้ฟัง การฝึกภาคปฏิบัติจริงของการนำเสนอ
หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ร่วมสัมมนาเปลี่ยนภาวะกดดันหรือวิกฤตให้เป็น โอกาสทําให้สิ่งดีๆ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใช้แรงกดดันให้เป็นพลังผลักดันให้งานสําเร็จ
แนะเทคนิคที่ทำให้ท่านสามารถเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น สละสลวย ได้ใจความ ในรูปแบบมาตรฐานสากล
รายละเอียดหัวข้ออบรมคอร์สสัมมนา สถานการณ์ตลาดอะพาร์ตเมนต์ และการตัดสินใจในการลงทุน ขั้นตอนการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์: วิเคราะห์การลงทุนและการกำหนดแนวคิดด้านการตลาด
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามาร...
หลักสูตรนี้จะทำให้คุณสามารถนำกลยุทธ์ที่ได้จากการเรียนรู้มาช่วยให้องค์กร รักษาคนเก่ง และสร้างคนให้เก่งได้อย่างสร้างสรรค์
สามารถนำมาทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลากรให้เหมาะสมกับจำนวนที่แท้จริง
เพื่อการวิเคราะห์และปรับรูปแบบการตัดสินใจส่วนบุคคลและส่วนรวมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด.