มีค่าใช้จ่าย

อบรม เรื่อง การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม

อบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
จำนวนคนดู 635 ครั้ง
อบรม เรื่อง การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม

 

การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม

การดำเนินกิจการงานใดๆ ให้ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมหากฝ่ายบริหารมีการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าเหมายและความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสำเร็จด้วยเทคนิคการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและการสร้างจิตวิญญาณการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานขององค์กร
 2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างบรรยากาศตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานเป็นหมู่คณะ
 3.  เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร, สังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข
 4.  เพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
 5.  เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้แพร่หลายสืบต่อไป

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 2. การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม
 3. แนวทางการวิเคราะห์และการสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน
 4. รู้เขา รู้เรา พื้นฐานการพัฒนาสู่ความสำเร็จ
 5. ภาวะผู้นำกับความสำเร็จขององค์กร
 6. 7 หัวใจหลักในการทำงานเป็นทีม
 7. เทคนิคการส่งเสริมการสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม
 
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย  ประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝึกอบรมฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ  จำกัด  ผู้จัดการฝึกอบรมและคุณภาพ โรงแรมดิเอมเมรัลด์ นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรอบรมให้แก่โรงแรมชั้นนำต่างๆ วิทยากรฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล  มหาวิทยาลัย  และบริษัทเอกชนต่างๆ

ณ โรงแรมเอส 15 ซอยสุขุมวิท 15
 
ราคา 3,500 บาท  
ราคา 3,500 + 245 = 3,745

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

อีเมล์: infoknctrainingcenter.com

เบอร์โทรศัพท์ : 089-925-4790


คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม, พัชรี แช่มช้อย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Building Your Personal Image and Brand Identity โดย อ. เอ๋ เป็น Image Consultant ที่ปรึกษาภาพลักษณ์คนแรกในประเทศไทย
Workshop เรียนรู้ และฝึกฝนจริงเข้มข้นวิธีที่จะดึงพลังงานรอบตัวคุณ และจากจิตใต้สำนึกของคุณเพื่อประสบความสำเร็จ และเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณ
ภาพลักษณ์ของคุณในวันนี้ ชี้ความสำเร็จของคุณในวันหน้า สอนโดยอาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่จะนำความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนมาให้นั้นต้องประกอบด้วย “ความไว้ใจ” และ ”การให้เกียรติ” กันและกัน ซึ่งสร้างได้ด้วยการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
หัวใจบริการ สร้างได้ด้วยเคล็ดลับที่ทำได้ไม่ยาก สำหรับพนักงานทุกคน, เจ้าของธุรกิจ, Key Man ที่ต้องการรวยเพิ่ม
หากท่านต้องการเป็น “หัวหน้างานที่ดี” การเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของหัวหน้างานเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
ลงลึกมากขึ้นในระดับจิตใต้สำนึก ดึงจุดเด่น กลบจุดด้อย เห็นเอกลักษณ์ และคุณค่าของตัวเองอย่างชัดเจน
เมื่อคุณต้องนำกลุ่มในที่ประชุม สร้างการเปลี่ยนแปลงในทีม หรือผลักดันวัฒนธรรมในองค์กร หลายต่อหลายครั้ง ปัญหาในการดูแลใจคน และกลุ่มการเรียนรู้อาจเกิดขึ้น หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื...
ทำ ก ร า ฟิ ก ไ ม่ เ ป็ น เสียโอกาสมาแล้วเท่าไร ? รู้มั้ย คนที่รวยเป็น 100 ล้าน ในเวลาอันสั้น มีอะไรที่เหมือนกัน