มีค่าใช้จ่าย

อบรม เรื่อง การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม

อบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
จำนวนคนดู 507 ครั้ง
อบรม เรื่อง การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม

 

การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม

การดำเนินกิจการงานใดๆ ให้ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับบุคลากร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร ที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมหากฝ่ายบริหารมีการวางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าเหมายและความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและตระหนักถึงการสร้างองค์กรแห่งความสำเร็จด้วยเทคนิคการส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและการสร้างจิตวิญญาณการทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานขององค์กร
 2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและสร้างบรรยากาศตลอดจนสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นในการทำงานเป็นหมู่คณะ
 3.  เพื่อปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกันในองค์กร, สังคมและชุมชนได้อย่างมีความสุข
 4.  เพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร
 5.  เพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงขององค์กรให้แพร่หลายสืบต่อไป

วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09:00 ถึง 16:00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
 1. การส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 2. การพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นทีม
 3. แนวทางการวิเคราะห์และการสร้างความสุขในการทำงานร่วมกัน
 4. รู้เขา รู้เรา พื้นฐานการพัฒนาสู่ความสำเร็จ
 5. ภาวะผู้นำกับความสำเร็จขององค์กร
 6. 7 หัวใจหลักในการทำงานเป็นทีม
 7. เทคนิคการส่งเสริมการสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม
 
อาจารย์พัชรี แช่มช้อย  ประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝึกอบรมฝ่ายทรัพยากรบุคคล  บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ  จำกัด  ผู้จัดการฝึกอบรมและคุณภาพ โรงแรมดิเอมเมรัลด์ นักฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรอบรมให้แก่โรงแรมชั้นนำต่างๆ วิทยากรฝึกอบรมให้แก่หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล  มหาวิทยาลัย  และบริษัทเอกชนต่างๆ

ณ โรงแรมเอส 15 ซอยสุขุมวิท 15
 
ราคา 3,500 บาท  
ราคา 3,500 + 245 = 3,745

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

อีเมล์: infoknctrainingcenter.com

เบอร์โทรศัพท์ : 089-925-4790


คำค้นประกาศนี้ Tags: การสร้างจิตวิญญาณการทำงานเป็นทีม, พัชรี แช่มช้อย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ทั้งนี้คุณพ่อ คุณแม่ คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็น ต้องมีความเข้าใจถึงปัญหาของเด็กได้อย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้จัดการศึกษาที่ เหมาะสมกับเด็กต่อไป
สร้างนวัตกรรม ขึ้นหลายกลยุทธ์เพื่อเป็นตำราและแนวทางในการสอนการคิดสร้างสรรค์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพื่อค้นหาตำแหน่งที่แตกต่างและโดดเด่นจากคู่แข่งในประเทศอาเซียน
#เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง... !! จุดที่เราใกล้ชิดโค้ชสาวสวยมากความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญด้านสีเฉพาะบุคคล (Personal Color) และMakeup Artist ตัวแม่ ที่มีดีกรีรางวัลกินเนสบุ๊คที่จะพาค...
เรียนรู้ทำความเข้าใจกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของวิทยากร สร้างเสริมความรู้ ทักษะ เทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ รวมถึงแนวคิดในการฝึกอบรมและการเป็นวิทยากรฝึกอบรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
สอนโดยอาจารย์เอ๋ อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์คนแรกในประเทศไทย
ศึกษาการอบรมพื้นฐานในการถ่ายภาพ จัดองค์ประกอบภาพ
The New You Image Consultant พบกับคอร์สที่สร้างความประทับในให้แก่ผู้เข้าอบรมมาแล้วทุกรุ่น