มีค่าใช้จ่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี Barcode & RFID

อบรมวันที่ 26 มีนาคม 2558
จำนวนคนดู 864 ครั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี Barcode & RFID

หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี Barcode & RFID”

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ GS1 Room 2 สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

เรียนรู้หลักการโลจิสติกส์ และการบริหารคลังสินค้าที่เป็นความจำเป็นต่อธุรกิจการที่เป็นปัจจัยหลักมีผลต่อต้นทุนในการดำเนินการ หากเราสามารถพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าให้สามารถดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยี Barcode & RFID เข้ามาช่วย

ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนอีกทั้งยังช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและยังช่วยลดความผิดพลาดหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านทราบเกี่ยวกับ หลักการของโลจิสติกส์เพื่อบริหารคลังสินค้า Value Chain, Inventory Management โครงสร้าง ERP พร้อมทั้ง case study เป็นต้น


โดยวิทยากร

อ.ณัฐพนธ์  เกษสาคร

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท นานาชาติของ Ifugao State University ในประเทศไทย

คณะอนุกรรมการร่างวิชาชีพโลจิสติกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานขนส่งทางรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบก

ที่ปรึกษาบริษัท BTC service ส่งเสริมการตลาด สินค้าอุปโภคบริโภค สหพัฒน์

ที่ปรึกษาบริษัท PSD ขนส่งทำการกระจายสินค้าให้ คาราบาวแดง PEPSI โอสถสภา สหพัฒน์ 2549-2553

ตำแหน่ง ผู้บริหารธุรกิจการค้าการตลาด (Trade Marketing Executive Manager) บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

2546– 2548

 

รายละเอียดและสำรองที่นั่ง

http://gs1thailand.org/main/training_view.php?TID=20150206000092

 

อัตราค่าลงทะเบียน: (รวมค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารว่าง เอกสารประกอบการอบรม)

- สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันภายใต้การดูแล ส.อ.ท. ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ค่าลงทะเบียน 2,400.00 บาท/ท่าน (+ 168 บาท  VAT7%) = 2,568.00 บาท

- บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 2,700.00 บาท/ท่าน

(+ 189 บาท  VAT7%) =2,889.00 บาท

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:  สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณสุคนธ์ทิพย์ วังเอี่ยมเสริมสุข โทร : 02-345-1198  e-Mail:  sukonthipw@gs1thailand.org

website : www.gs1thailand.org, www.rfid.or.th  ,  FB: rfid.thailand FB:gs1thialand


คำค้นประกาศนี้ Tags: ฺBarcode, RFID, สถาบันรหัสสากล, GS1 Thailand, คลังสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การถ่ายทอดความรู้ในการจัดตั้งหรือขยายธุรกิจ ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่"
หลักการและเหตุผล จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบกา...
โดยหลักการที่ว่า “ผู้นำคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น (Leader is who works through others without working by himself)” และ”องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยคน (The organization is driven by peo...
เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบงาน และทักษะในการบริหารจัดการ สำหรับผู้ที่จะบริหารโรงแรม รีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ เพื่อความเป็นผู้นำด้านอตุสาหกรรมบริการ
เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1) Paradigm Shift 2) VISION 3) Scena...
ให้ข้อมูล ความรู้ และแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้สามารถต่อยอดเชื่อมโยงธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน AEC
หลักสูตรนี้ท่านจะได้เห็นภาพรวมและหลักการในการสรรหาและประเมินคัดเลือกซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อ ทราบแนวทางการตั้ง Criteria เพื่อประเมินซัพพลายเออร์อย่างเหมาะสม มีวิธีการประเมินที่เป...
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบการสรรหาบุคลากรที่ดี และมีคุณภาพ เข้ามาทำงานให้กับองค์กร และการเลื่อนตำแหน่งงาน หรือการสร้างสิ่งโน้มน้าวจิตใจให้กับพนักงานให้อยู่กับองค์กรไ...