มีค่าใช้จ่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี Barcode & RFID

อบรมวันที่ 26 มีนาคม 2558
จำนวนคนดู 806 ครั้ง
การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี Barcode & RFID

หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยี Barcode & RFID”

วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ GS1 Room 2 สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

เรียนรู้หลักการโลจิสติกส์ และการบริหารคลังสินค้าที่เป็นความจำเป็นต่อธุรกิจการที่เป็นปัจจัยหลักมีผลต่อต้นทุนในการดำเนินการ หากเราสามารถพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้าให้สามารถดำเนินงานโดยใช้เทคโนโลยี Barcode & RFID เข้ามาช่วย

ซึ่งมีส่วนช่วยในการลดต้นทุนอีกทั้งยังช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วและยังช่วยลดความผิดพลาดหลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านทราบเกี่ยวกับ หลักการของโลจิสติกส์เพื่อบริหารคลังสินค้า Value Chain, Inventory Management โครงสร้าง ERP พร้อมทั้ง case study เป็นต้น


โดยวิทยากร

อ.ณัฐพนธ์  เกษสาคร

อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสาขาวิชาจัดการโลจิสติกส์

ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท นานาชาติของ Ifugao State University ในประเทศไทย

คณะอนุกรรมการร่างวิชาชีพโลจิสติกส์ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจประเมินมาตรฐานขนส่งทางรถบรรทุก กรมการขนส่งทางบก

ที่ปรึกษาบริษัท BTC service ส่งเสริมการตลาด สินค้าอุปโภคบริโภค สหพัฒน์

ที่ปรึกษาบริษัท PSD ขนส่งทำการกระจายสินค้าให้ คาราบาวแดง PEPSI โอสถสภา สหพัฒน์ 2549-2553

ตำแหน่ง ผู้บริหารธุรกิจการค้าการตลาด (Trade Marketing Executive Manager) บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

2546– 2548

 

รายละเอียดและสำรองที่นั่ง

http://gs1thailand.org/main/training_view.php?TID=20150206000092

 

อัตราค่าลงทะเบียน: (รวมค่าอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม อาหารว่าง เอกสารประกอบการอบรม)

- สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันภายใต้การดูแล ส.อ.ท. ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ค่าลงทะเบียน 2,400.00 บาท/ท่าน (+ 168 บาท  VAT7%) = 2,568.00 บาท

- บุคคลทั่วไป ค่าลงทะเบียน 2,700.00 บาท/ท่าน

(+ 189 บาท  VAT7%) =2,889.00 บาท

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:  สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณสุคนธ์ทิพย์ วังเอี่ยมเสริมสุข โทร : 02-345-1198  e-Mail:  sukonthipw@gs1thailand.org

website : www.gs1thailand.org, www.rfid.or.th  ,  FB: rfid.thailand FB:gs1thialand


คำค้นประกาศนี้ Tags: ฺBarcode, RFID, สถาบันรหัสสากล, GS1 Thailand, คลังสินค้า

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักการและเหตุผล หลักสูตรนี้เน้นการเตรียมความพร้อมในการขึ้นสู่การเป็นหัวหน้างานอย่างมีแบบแผนและพัฒนาแนวคิด และการสร้างมุมมองในการทำงานของหัวหน้างาน โดยเรียนรู้บทบาทอ...
10 เทคนิคสร้างธุรกิจให้มีเงินล้าน
หลักสูตรคุณภาพ ที่เปิดสอนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย! Hong Kong Polytechnic University และวิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตร “นวัตกรรม และการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการ” Innovations & Le...
หลักสูตรนี้ท่านจะได้เห็นภาพรวมและหลักการในการสรรหาและประเมินคัดเลือกซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อ ทราบแนวทางการตั้ง Criteria เพื่อประเมินซัพพลายเออร์อย่างเหมาะสม มีวิธีการประเมินที่เป...
ท่ามกลางสภาวการณ์เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในปัจจุบัน นักบริหารจำเป็นต้องเตรียมจัดทัพองค์กรให้พร้อมรับมือ เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมีความสุข
หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อดึงดูดใจกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการวางแผนให้เข้ากับภาวะการตลาดปัจจุบัน
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การเข้าใจและการเรียนรู้ในเชิงลึก เพื่อให้ผู้อบรม “รู้จริง” ดังนั้น จะเลือกแนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่สำคัญ...
หัวหน้างาน จึงจำเป็นต้องมีบทบาทและหน้าที่สำคัญ คือ การพัฒนาให้ลูกน้องทุกคนมีความสามารถในการทำงาน เพื่อให้งานมีคุณภาพและบรรลุตามเป้าหมาย โดยการ “สอนงาน” แต่จากผลการวิจัยพบว่า หั...
เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายที่สำคัญ ได้ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องไปใช้งานได้เลย สามารถสอบถาม ปรึกษาวิทยากรเพื่อแก้ปัญหาได้โดยตรง