มีค่าใช้จ่าย

อบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

อบรมวันที่ 26 มีนาคม 2558
จำนวนคนดู 663 ครั้ง
อบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

 

การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมย่อมหลีกเลี่ยง “ ความขัดแย้ง ” ไปไม่ได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยน ความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิดที่หลากหลาย ย่อมนำไปสู่วิธีการที่เหมาะสมในการพิชิตเป้าหมายมากกว่าการใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว หากเข้าใจธรรมชาติของ ความขัดแย้ง และสาเหตุที่เกิด ความขัดแย้ง แล้วเราย่อมีวีบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้ 

หลักการบริหารความขัดแย้งคือ การปรับแนวความคิดที่แตกต่างให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน แล้วเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เมื่อคู่กรณีมีแนวความคิดที่ยึดหลักการเดียวกันแล้วย่อมทำให้วิธีการต่างๆ ที่อาจไม่เหมือนกัน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล 
 2. เพื่อทำให้ผู้เรียมองเห็นสาเหตุของความขัดแย้ง และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดได้ด้วยตัวเอง 
 3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับพนักงานทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง

หัวข้ออบรมสัมมนา

1. เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น  

 •  ประเด็นส าคัญที่เกิดความขัดแย้ง
 •  วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง 
 •  ธรรมชาติของความขัดแย้ง
 •  แนวความคิดเชิงลบเมื่อเกิดความขัดแย้ง 
 •  Workshop: ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

2. การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล 

 •  หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง 
 •  หลักการบริหารความขัดแย้ง 
 •  เทคนิควิธีการเอาชนะหลุมพราง 
 •  กระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
 •  Workshop: หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง

3. ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น 

 • สร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น (จับถูก) 
 •  การยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง (ค่านิยม) 
 •  การสื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี (มนุษยสัมพันธ์) 
 •  การให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่าปัญหา (คิดเชิงกลยุทธ์) 
 •  การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด (ภาวะผู้นำ) 
 • Workshop: ทักษะที่คุณจะนำไปพัฒนาเพิ่มเติม 
 •  กรณีศึกษา: ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

4. การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ

 •  การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งล่วงหน้า 
 •  การให้คำปรึกษาแนวทางบริหารความขัดแย้ง 
 •  การสร้างกลยุทธ์บริหารจัดการความขัดแย้งของหน่วยงาน 
 •  การพัฒนาแนวความคิดเรื่องการบริหารความขัดแย้งให้ทีมงาน

5. การบ้านเพื่อนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง


วันที่ 26 มีนาคม 25588 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.


อ.กิตติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม อาทิPersonality Development, Professional Presentation Skill , Public Speaking , Trainthe Trainer, Proactive Service, The Art of Speaking and Communication, CRM& CEM, MC , EQ ,PositiveThinking for Excellence , Mind Training , Training Roadmap , เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนในงานขายและงานบริการ และ ศาสตร์บูรณาการ เช่น มวยจีน ชี่กง ไท้เก็ก ปากัว เพื่อพัฒนาสุขภาพสมอง ร่างกาย และจิตใจ etc. 

การศึกษา 

ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ(MBA) 

วิชาเอก การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เกรดเฉลี่ย 3.9 

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

Certificate: QIGONG Instructor from Qigong and Feng shui Academy from CanadaCertificate: Advanced NLP (Neuro Linguistic Programming) 

Certificate: Advanced Hypnotherapy (พลังจิตใต้สำนึกชั้นสูง)

Intermediate Hypnotherapy (พลังจิตใต้สำนึกชั้นกลาง) 

Basic Hypnotherapy (พลังจิตใต้สำนึกชั้นต้น) 

จากศูนย์ค้นคว้าและฝึกอบรมพลังจิตใต้สำนึก (The Center of Research and Training SubconsciousPower) โดย อาจารย์บุญเลิศ สายสนิท 

 

ณ โรงแรม จัสมินซิตี้ สุขุมวิท23

ราคา 3,500 บาท 

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด

ชื่อผู้ติดต่อ: บริษัท เอ็นมาร์ก โซลูชั่น จำกัด

อีเมล์: mktentraininggmail.com

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2732-2345

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารความขัดแย้ง, กิตติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
เรียนรู้และเข้าใจการจัดทำ HR Report ที่สะท้อนแนวคิดด้านการเพิ่มประสิทธิภาพกับองค์กรและบุคลากร
สำหรับ ท่านเจ้าของกิจการ ที่สนใจการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ตลอดจนบุคคลทั่วไปทุกท่าน
การอบรมเพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
ปัญหาความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากแนวคิด หรือผลประโยชน์ที่สวนทางกันของบุคคลหรือทีมงาน ผู้ที่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของความขัดแย้งและป้องกันปัญหาได้นั้น ก็จะสามารถบริหารความขัดแย้งได้...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับเปลี่ยนและกำหนด Competency ของงานตามหน้าที่แต่ละตำแหน่งที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรได้เอง
การดูแลสุขภาพด้วยอาหารและการกิน (Spa cuisine) เป็นองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการดูแลสุขภาพของมนุษย์ ดังคำสอนในพระพุทธศาสนา กล่าวว่า “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” จึงเป็นความจริงที่...
เป้าหมายหรือผลลัพธ์จากการฝึกอบรม : 1. เพื่อทำความเข้าใจประเด็นกฎหมายที่แก้ไขใหม่และการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 2. เพื่อให้สามารถบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ บ...