มีค่าใช้จ่าย

หัวหน้างานขายมืออาชีพ (Super Sales Manager)

อบรมวันที่ 08 มีนาคม 2559
จำนวนคนดู 957 ครั้ง
หัวหน้างานขายมืออาชีพ (Super Sales Manager)
หลักสูตร      หัวหน้างานขายมืออาชีพ (Super Sales Manager)
                   วันที่ 8 มีนาคม 2559
              เวลา 09.00-16.00 น. โรงแรมเซนต์เจมส์ สุขุมวิท 26
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
• เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารงานขายยุคใหม่
• เพื่อเรียนรู้แนวทางในการบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนการขาย
• เพื่อเรียนรู้เทคนิคการวางแผนการขายอย่างมืออาชีพ
• เพื่อเรียนรู้เทคนิคการบริหารทีมงานขายอย่างสร้างสรรค์
• เพื่อเรียนรู้แนวทางในการสัมพันธภาพที่ดีภายในทีมเพื่อให้เกิดแรงผลักดันไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
หัวข้อการสัมมนา เวลา 09.00-16.00 น.
 
• บทบาท และ หน้าที่ของหัวหน้างานขายยุคใหม่ (Roles of Sales Manager)
• การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์กับแผนการขาย
• การวางแผนการขาย (Sales Planning Technique)
• การคัดเลือก/สัมภาษณ์พนักงานขายให้ได้คนเก่งและเหมาะสม(Recruitment and Selection)
• เทคนิคการสอนงานให้กับพนักงานขาย (Sales Coaching)
• การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานขาย (Motivation)
• การประเมินผลพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ (Performance Management)
 
 

วิทยากร อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

ประสบการณ์ทำงาน

  • ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  • ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป  
  • ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
  • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการตลาด การขาย และการบริการ และทรัพยากรบุคคล
 
ค่าสัมมนาท่านละ 3,800 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
 

วิธีการชำระเงิน:

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้

1.1  ธนาคารกสิกรไทย บัญชีสะสมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ เลขที่ 732-2-458238

          ชื่อบัญชี หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น 

          และแฟ็กซ์ใบ Pay-in และหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ที่ 0-29030080 ext.9330

          พร้อมระบุชื่อบริษัทของท่าน และชื่อหลักสูตร

2.  ชำระด้วยเช็คบริษัท สั่งจ่าย หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูชั่น (Professional Training Solution Ltd, Partnership)

3.  หัก ณ ที่จ่าย 3% ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0103553030100

หจก.โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง โซลูขั่น 

เลขที่ 89/161 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 23 ซ.พระยาสุเรนทร์ 21 แยก 3

แขวงบางชัน เขตคลองสามวา  กรุงเทพฯ 10510

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินที่ได้ชำระมาแล้ว 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution

Tel  02-1753330, 086-6183752 

Fax.  02-9030080 ext.9330

www.ptstraining.in.th

อีเมล์  info.ptstraining@gmail.com, ptstraining3@gmail.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้างานขายมืออาชีพ, Sales Manager, หัวหน้างานทีมงานขาย

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การทำรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ PDCA นั้น A3 Report เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ...
หลักสูตรนีเรื่อนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในวงการทำความสะอาดและบริหารอาคาร โรงงาน ประเภทต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและ ต่างประเทศ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจ งานสะอาดมาตรฐานสากล
ผู้ประกอบการและผู้บริหารโรงแรมจึงจำเป็นต้องศึกษากลยุทธ์การตลาดให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสามารถนำไปใช้ในการบริการโรงแรมได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ...
มีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้
หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิค ในการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรมีความพร้อมที่จะรับมือควา...
การเรียนรู้ เพื่อจะบริหารจัดการกลุ่มคน GENERATION-Y-Z จึงมีความจำเป็น สำหรับหัวหน้างาน หรือผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานต่างยุคสมัย BABY BOOMERS, GEN X เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม การแสด...
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้ตระหนักถึงความจำเป็น และประโยชน์ในการตรวจนับสินค้าอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปปรับใช้ในการตรวจนับสินค้าภายใ...
ในยุคการดำเนินการบริหารการจัดการปัจจุบัน ผู้บริหารจะสามารถบริหารองค์กรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ไม่เพียงแต่การกำหนดแผนกลยุทธ์ทีดีเท่านั้น