มีค่าใช้จ่าย

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา VB.NET (ขั้นพื้นฐาน)

อบรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
จำนวนคนดู 655 ครั้ง
การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา VB.NET (ขั้นพื้นฐาน)
 เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา VB.Net 2013 และฐานข้อมูล SQL Server 2008 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและทำความรู้จักกับ Control ต่างๆของโปรแกรม ส่วนที่สอง เป็นการเขียนโปรแกรมภายใต้เงื่อนไขต่างๆ และการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับ Error ต่างๆ ส่วนที่สาม การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูลและการออกรายงานด้วย Data Report
 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม computer 2. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ OOP concept ได้ 3. ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบ Database เบื้องต้นได้ 4. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ 5. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ ADO.net ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ 6. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียน Windows Form Application ได้
 ส่วนเนื้อหาของวันที่ 1 1. แนะนำภาพรวมหลักสูตร Overview Visual Studio 2013 and SQL Server 2008 2. How to Create, Save, Open Project, VB Statement structure ,Insert comment in statement 3. Event-Driven (Private sub Procedure, Parameter, Handles, Control Name, Event Name) 4. Example Event Form.Load , Example Event Click, Visual Basic Intellisense 5. Create Object as Button, Label, Textbox, Customize properties using event-driven 6. How to convert String to number, String Concatenation, vbNewLine 7. Workshop 1: Create text label button to calculate data 8. Workshop 2: Event Driven Program 9. Workshop 3: Create Calculate Employee Salary Program ส่วนเนื้อหาของวันที่ 2 1. Type of Variable, What is Variable and how to declarations ,Operator, Constant, Math Operators, Assignment Operators 2. Comparison Operators , Datetime datatype, create and assign value, Datetime Function .Add(), DateDiff() Function 3. Array variable, For….. loop, Do…...While, Messagebox and InputBox, Exit, IsNumberic() Function, Val() Function, CInt() Function 4. Sub procedure with and with-out parameter, Function (Return, Exit), Parameter with Optional 5. Local Variable, Global Variable 6. Workshop 4: MenuStrip in Main Form 7. Workshop 5: Datetime Calculate Program 8. Workshop 6: Messagebox & InputBox Program 9. Workshop 7: Calculating using Sub and Function ส่วนเนื้อหาของวันที่ 3 1. Introduction to SQL Server 2008 database ,Database designing concept 2. Ado.net and Database Fundamental, SQL Connection, command, Datareader 3. Using database query, Select... Where Condition, Like, Order by … Asc/Desc 4. Aggregate Function With Group by, Select with Left Join, Inner Join 5. Insert Query, Update Query, Delete Query, Data Report 6. Workshop 8: Database Connection Using Connection String 7. Workshop 9: Select, Insert, Update, Delete Sample Query
 1. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ มาบ้างเล็กน้อย 2. มีความเข้าใจถึงหลักการ การจัดการฐานข้อมูล
 บรรยาย+ปฎิบัติ
 19/08/2558 - 05/11/2558
 19/11/2558 - 21/11/2558
 มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีมหานคร
 - ชั่วโมง
 - ชั่วโมง
 6,500.00 บาท
 1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
                 2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
                 3.ศิษย์เก่า รับส่วนลด 10%
คำค้นประกาศนี้ Tags: VB.NET

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกประเทศจีน
เป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จะสร้างความเข้าใจในหลักการของ Service Design Thinking ในภาพรวม รู้จักเครื่องมือพื้นฐานและวิธีการใช้งานผ่านกรณีศึกษา เพื่อการประยุกต์ใช้งานในองค์กรและเพื่อใ...
ะได้รับทราบกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มจนถึงขั้นตอน การผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จริง
เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้องดำเนินการ Set up ระบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่น19
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การกระยุกต์ใช้งานบอร์ด Arduino กับ Sensor และอุปกรณ์หลายชนิด"
ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติได้ถูกนํามาใช้แทนแรงงานคน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก
"หัวหน้างาน" มีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข โดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร...
เป็นหนี้ไม่ต้องอาย อย่าไปก้มหน้า ไม่เกิดประโยชน์ ยืดอกขึ้น สูดลมหายใจให้เต็มปอด แล้วตั้งหน้า ตั้งตา จัดการมันให้ถูกทาง