มีค่าใช้จ่าย

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา VB.NET (ขั้นพื้นฐาน)

อบรมวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
จำนวนคนดู 723 ครั้ง
การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา VB.NET (ขั้นพื้นฐาน)
 เป็นการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา VB.Net 2013 และฐานข้อมูล SQL Server 2008 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและทำความรู้จักกับ Control ต่างๆของโปรแกรม ส่วนที่สอง เป็นการเขียนโปรแกรมภายใต้เงื่อนไขต่างๆ และการเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับ Error ต่างๆ ส่วนที่สาม การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อฐานข้อมูลและการออกรายงานด้วย Data Report
 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม computer 2. ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าใจ OOP concept ได้ 3. ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบ Database เบื้องต้นได้ 4. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้คำสั่ง SQL ได้ 5. ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ ADO.net ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ 6. ผู้เข้าอบรมสามารถเขียน Windows Form Application ได้
 ส่วนเนื้อหาของวันที่ 1 1. แนะนำภาพรวมหลักสูตร Overview Visual Studio 2013 and SQL Server 2008 2. How to Create, Save, Open Project, VB Statement structure ,Insert comment in statement 3. Event-Driven (Private sub Procedure, Parameter, Handles, Control Name, Event Name) 4. Example Event Form.Load , Example Event Click, Visual Basic Intellisense 5. Create Object as Button, Label, Textbox, Customize properties using event-driven 6. How to convert String to number, String Concatenation, vbNewLine 7. Workshop 1: Create text label button to calculate data 8. Workshop 2: Event Driven Program 9. Workshop 3: Create Calculate Employee Salary Program ส่วนเนื้อหาของวันที่ 2 1. Type of Variable, What is Variable and how to declarations ,Operator, Constant, Math Operators, Assignment Operators 2. Comparison Operators , Datetime datatype, create and assign value, Datetime Function .Add(), DateDiff() Function 3. Array variable, For….. loop, Do…...While, Messagebox and InputBox, Exit, IsNumberic() Function, Val() Function, CInt() Function 4. Sub procedure with and with-out parameter, Function (Return, Exit), Parameter with Optional 5. Local Variable, Global Variable 6. Workshop 4: MenuStrip in Main Form 7. Workshop 5: Datetime Calculate Program 8. Workshop 6: Messagebox & InputBox Program 9. Workshop 7: Calculating using Sub and Function ส่วนเนื้อหาของวันที่ 3 1. Introduction to SQL Server 2008 database ,Database designing concept 2. Ado.net and Database Fundamental, SQL Connection, command, Datareader 3. Using database query, Select... Where Condition, Like, Order by … Asc/Desc 4. Aggregate Function With Group by, Select with Left Join, Inner Join 5. Insert Query, Update Query, Delete Query, Data Report 6. Workshop 8: Database Connection Using Connection String 7. Workshop 9: Select, Insert, Update, Delete Sample Query
 1. มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมภาษาอื่นๆ มาบ้างเล็กน้อย 2. มีความเข้าใจถึงหลักการ การจัดการฐานข้อมูล
 บรรยาย+ปฎิบัติ
 19/08/2558 - 05/11/2558
 19/11/2558 - 21/11/2558
 มหาวิทยาลัยเทคโลโลยีมหานคร
 - ชั่วโมง
 - ชั่วโมง
 6,500.00 บาท
 1.สมัครอบรม 3 ท่าน ฟรี 1 ท่าน
                 2.ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 3 สัปดาห์ ลด 5%
                 3.ศิษย์เก่า รับส่วนลด 10%
คำค้นประกาศนี้ Tags: VB.NET

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นยุคการแข่งขันและปรับตัว ทักษะที่สำคัญที่ทุกคนจำเป็นต้องสร้างให้เกิดขึ้นคือ การคิด (Thinking) ซึ่งการจะคิดได้ดีนั้น จำเป็นต้องมีกรอบความเข้าใจในการคิด ใน...
การทำ Dynamic Dashboard การแสดงผลข้อมูลและค้นหาข้อมูลเชิงลึกได้เอง
ทำความรู้จักกับ POWERPOINT ว่าทำะไรได้บ้าง เทคนิคต่างๆในการทำ POWERPOINT อย่างไรให้สวยงาม ปุ่มต่างๆของโปรแกรมมีอะไรบ้างและใช้อย่างไร TEMPLATE ที่สวยงามเป็นอย่างไร การตกแต่ง ...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา VB.Net (ขั้นพื้นฐาน)" รุ่นที่ 4 วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้เข้าอบรม ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้ท...
สามารถสร้างกลยุทธ์สำหรับการบริหารจัดการทีมงานในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนให้เข้าใจถึงบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน สร้างการช่วยเหลือกันและมั่นใจในความคืบหน้าของงาน
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำ (Boiler Technology)" รุ่นที่ 22 วันที่ 70 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในก...
บทบาทที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ การกำหนดในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (Strategic Plan) และแผนการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานภายใ...