มีค่าใช้จ่าย

Mini MBA วิทยาลัยดุสิตธานี

อบรมวันที่ 23 มกราคม 2559
จำนวนคนดู 949 ครั้ง
Mini MBA วิทยาลัยดุสิตธานี

หลักสูตร Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ รุ่นที่ 4 หลักสูตรให้คุณได้เรียนรู้หลักการลงทุน การเพิ่มทุน การสร้างความแตกต่างทางการตลาด การขยายโอกาสทางธุรกิจด้วยวิธีการเจรจา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์ในแต่ละสาขา พร้อมเปิดมุมมองธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ 

คำค้นประกาศนี้ Tags: Mini MBA, การบริหารโรงแรม, ปริญญาโท, การโรงแรม, วิทยาลัยดุสิต

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ในโลกการทำงานยุคธุรกิจ 4.0 ทักษะความสามารถใหม่ ๆ ของพนักงานรับได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ แม้แต่งานประจำเช่นงาน ADMIN
ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม Course Outline ส่งข้อมูลอัพเดทให้ผ่านอีเมลล์
ในยุคสมัยที่การติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นบนโลกดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีช่วยให้การเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลการใช้งานทำได้ง่ายดาย และข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้เมื่อเก็บรวบรวมอย่างดีจะมีมูลค่า...
เทคนิคการคัดสรรบุคลากรอย่างไรให้ตรงเป้าหมายขององค์กร ขั้นตอนการสรรหาบุคคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ
เจ้าของโรงแรม ผู้บริหารโรงแรม หัวหน้าแผนกขายและทีมขาย หัวหน้าแผนกไมซ์ละทีมไมซ์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ มีความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรู้จักพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนาผลงานให้บรรลุต...
การอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ รวม 5 วัน 30 ชม. ที่ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจกลยุทธ์ธุรกิจ พร้อมได้เขียนแผนธุรกิจเพื่อสามารถนำไปใช้งานได้จริง
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทราบในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างที่จะได้รับจากประกันสังคม 2. เพื่อทราบในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบประกันสังคม ณ ปัจจุบัน คุณสมบัติของผู้เข้ารับ...
โดยหลักการที่ว่า “ผู้นำคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น (Leader is who works through others without working by himself)” และ”องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยคน (The organization is driven by peo...