สัมมนาฟรี อบรมฟรี

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

อบรมวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนคนดู 605 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

(สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)

เรียนรู้การบริหารจัดการ/จัดตั้งธุรกิจ 78 ชั่วโมง

  • การสร้างรูปแบบธุรกิจ: การประเมินรูปแบบสินค้าและวางแผนการผลิต การศึกษาตลาดและวางแผนการตลาด ประมาณการลงทุนและบริหารการเงิน ทรัพยากรบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแผนธุรกิจ
  • ความรู้เฉพาะธุรกิจ: การเข้าถึงเทรนด์และการเข้าใจตลาดแฟชั่น การสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์กับสินค้าแฟชั่น การนำเสนอและรูปแบบการจัดสินค้าแฟชั่น การวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์
  • การใช้สื่อ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์และทำการตลาด เช่น Face book, Fan Page, Instagram, Twitter, You Tube, Line และการขายสินค้าผ่าน Website, Ebay, Amazon

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

-          ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจแฟชั่นในระยะ 1-3 ปี และต้องการความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

-          ทายาทเจ้าของกิจการ ที่เตรียมเข้ารับการสืบทอด/ขยายกิจการ/จัดตั้งธุรกิจใหม่ในสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

-          ผู้สนใจทั่วไปที่มีศักยภาพความพร้อมเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ในสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

-          ข้าราชการ/พนักงาน/ผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ/ผู้รับจ้างอิสระที่ต้องการเปลี่ยนเป็นผู้ประกอบการ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:  คุณปภาภัทร

โทรศัพท์ 0-2564-4000 ต่อ 2017, 2019 โทรศัพท์มือถือ 08-2450-2624
โทรสาร 0-2986-9366    

คำค้นประกาศนี้ Tags: สิ่งทอ, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องหนัง, รองเท้า, อัญมณี, เครื่องประดับ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
กฎหมายแรงงานเป็นเรื่องที่นายจ้างและลูกจ้าง จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งโดยภาพรวม และความเชื่อมโยงของหลักกฎหมายต่างๆ
หลักการเเละเหตุผล ปัจจุบันผู้บริหารส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้พนักงาน มีความผูกพันธ์กับองค์กรมากขึ้้น เนื่องจากการปฎิบัติตัวเองของพนักงานไม่ค่อยมีความรักต่อองค์กร ไม่มองว่าองค์ก...
ทางสถาบันฯขอใช้สิทธิในการคัดเลือกสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ศึกษาเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้
ISMED ช่วยเหลือ SMEs ที่ต้องการสร้างช่องทางการจำหน่าย และการตลาดแนวรุกออนไลน์ด้วย 3 หลักสูตรเข้มข้น เน้นการทำ workshop เป็นหลักเพื่อสร้างทักษะที่สำคัญให้กับผู้ประกอบการสามารถ
ประโยชน์ที่ได้รับ • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในเรื่องของการเงินเพื่อสนองต่อเป้าหมายขององค์กร • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในเร...
ปูพื้นฐานหลักการทางเศรษฐศาสตร์ และการจัดการทางธุรกิจ เพิ่มพูนองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับตัวขององค์กรต่อการแข่งขันในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) โดยมุ่งส...
Way of Thinking for Modern Manager คือหลักสูตรการบริหารแบบมุ่งผลสำเร็จภายหน้า การคิดงานแบบสร้างสรรค์ มีนวัตกรรม ซึ่งเป็นแนวทางของการบริหารยุคใหม่นี้ ที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือห...
ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี HRหรือที่เรียกกันว่า ฝ่ายบุคลา มาช่วยให้การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต...