สัมมนาฟรี อบรมฟรี

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

อบรมวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2559
จำนวนคนดู 565 ครั้ง
โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

(สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนังและรองเท้า อัญมณีและเครื่องประดับ)

เรียนรู้การบริหารจัดการ/จัดตั้งธุรกิจ 78 ชั่วโมง

  • การสร้างรูปแบบธุรกิจ: การประเมินรูปแบบสินค้าและวางแผนการผลิต การศึกษาตลาดและวางแผนการตลาด ประมาณการลงทุนและบริหารการเงิน ทรัพยากรบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแผนธุรกิจ
  • ความรู้เฉพาะธุรกิจ: การเข้าถึงเทรนด์และการเข้าใจตลาดแฟชั่น การสร้างเอกลักษณ์ อัตลักษณ์กับสินค้าแฟชั่น การนำเสนอและรูปแบบการจัดสินค้าแฟชั่น การวิเคราะห์ ทดสอบผลิตภัณฑ์
  • การใช้สื่อ Social Media เพื่อการประชาสัมพันธ์และทำการตลาด เช่น Face book, Fan Page, Instagram, Twitter, You Tube, Line และการขายสินค้าผ่าน Website, Ebay, Amazon

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

-          ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจแฟชั่นในระยะ 1-3 ปี และต้องการความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

-          ทายาทเจ้าของกิจการ ที่เตรียมเข้ารับการสืบทอด/ขยายกิจการ/จัดตั้งธุรกิจใหม่ในสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

-          ผู้สนใจทั่วไปที่มีศักยภาพความพร้อมเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ในสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

-          ข้าราชการ/พนักงาน/ผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ/ผู้รับจ้างอิสระที่ต้องการเปลี่ยนเป็นผู้ประกอบการ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ:  คุณปภาภัทร

โทรศัพท์ 0-2564-4000 ต่อ 2017, 2019 โทรศัพท์มือถือ 08-2450-2624
โทรสาร 0-2986-9366    

คำค้นประกาศนี้ Tags: สิ่งทอ, เครื่องนุ่งห่ม, เครื่องหนัง, รองเท้า, อัญมณี, เครื่องประดับ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การโค้ชงานด้วยทักษะการสื่อสารแบบ NLPเป็นวิธีการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและภาวะผู้นำให้แก่ตนเอง
โดยหลักการที่ว่า “พนักงานขาย คือ ด่านหน้าของธุรกิจ" ดังนั้น การเพิ่มพูนทักษะหรือความสามารถในการขาย ย่อมเป็นการสร้าง "ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน" ให้เพิ่มขึ้นเหนือคู่แข่งในตลาด
หลักสูตรที่เหมาะอย่างยิ่ง สำหรับนักการตลาดและนักขายที่ประสงค์จะเพิ่มศักยภาพในการทำตลาด ปรับมุมมองทางการตลาดและการขายสมัยใหม่ มุ่งเน้นที่จะสร้างกำไรแก่องค์กรในระยะยาว
มาตรฐาน ISO สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือเล็ก บริษัทหรือองค์กรใดได้รับ ISO แสดงถึงสินค้าหรือบริการขององค์กรนั้น มีมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย เ...
รักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรต่อไปโดยวางแผนความก้าวหน้าอย่างมีระบบสามารถวัดผลได้ ให้เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ในสมัยใหม่ มิได้ถูกใช้ไปเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือต่อองค์กร และตราสินค้าเพียงอย่างเดียวแล้ว หากแต่เครื่องมือการประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน จะเริ่มเข้ามามีบทบาท...
เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1) Paradigm Shift 2) VISION 3) Scena...
หลักสูตรการบริหารสินค้าคงคลังและวางแผนการจัดซื้อ จึงจัดขึ้นเพื่อให้เจ้าของกิจการและเจ้าของโรงงานเรียนรู้และเข้าใจการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องเกี่ยวข้องกับการวาง...