สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนาฟรี เติมเต็มคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเหนือชั้นด้วย ISO 14001

อบรมวันที่ 31 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 5126 ครั้ง
สัมมนาฟรี เติมเต็มคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเหนือชั้นด้วย ISO 14001

สัมมนาฟรี เติมเต็มคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเหนือชั้นด้วย ISO 14001 


     ในขณะที่โลกเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบที่ตามมาคือความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ โดยภาคธุรกิจอุตสาหกรรมก็นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

      ดังนั้นการนำ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาใช้ภายในองค์กรจะสามารถช่วยให้เกิดการบำบัด มลพิษ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทางการค้าโลก และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะเป็น ประโยชน์ต่อการค้าการส่งออกโดยตรงแล้ว ในส่วนของโรงงานก็จะมีระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวต่อไป ดังนั้นหากท่านสนใจต้องการพัฒนาระบบดังกล่าวในองค์กรและต้องการคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหรือขอคำปรึกษาแนะนำจาก "เพื่อนร่วมธุรกิจ" ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จในการจัดทำระบบ ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001 รวมถึงความช่วยเหลือจาก สมอ. ในการพัฒนาองค์กร เข้าสู่ระบบการจัดการดังกล่าว

 

วันที่จัดงาน วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556


หัวข้ออบรมสัมมนา 
 1. ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของมาตรฐาน ISO 14001 ต่อภาคอุตสาหกรรม
 2. ขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดของ ISO 14001 ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
 3. มุมมอง ประสบการณ์ และแนวทางการจัดทำระบบ ISO 14001 ของผู้ประกอบการ
 4. การให้ความช่วยเหลือของ สมอ. ในการจัดทำระบบ ตาม ISO 14001
 

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น. พิธีเปิดการสัมมนา

09.15 - 10.30 น. การบรรยาย เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นและประโยชน์ของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม : ISO 14001”

10.45 – 12.00 น. การบรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001 ให้เหมาะสมกับธุรกิจ”

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.00 น. การบรรยาย เรื่อง “ขั้นตอนและแนวทางการประยุกต์ใช้ ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001 ให้เหมาะสมกับธุรกิจ” (ต่อ)

14.00 – 15.15 น. การอภิปรายเรื่อง “มุมมอง ประสบการณ์ และแนวทางการจัดทำระบบ ISO 14001”

15.45 - 16.15 น. การบรรยาย เรื่อง “โครงการความช่วยเหลือของ สมอ. ในการจัดทำระบบ ISO 14001”

16.15 - 16.30    ถาม - ตอบ


 

วิทยากรการบรรยาย - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ,บริษัท ควอลิตี้เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัดและบริษัทที่เข้าร่วมโครงการ TLC ISO 14001 กับ สมอ.

 

สถานที่ ณ ห้องจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเชียงราย


ค่าใช้จ่าย 

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.), อบรม เติมเต็มคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเหนือชั้น

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้ทราบเกี่ยวกับหลักการ ข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)" รุ่น 23 วันที่ 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เหมาะสำหรับบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานจัดซื้อในองค์กรที่นำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มาดำเนินการ ตามข้อกำหนด 8.4 ที่ระบุให้องค์กรต้องพิจารณา
การวาดเส้นนับเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเริ่มต้นการสร้างสรรค์งานศิลปะ ผู้เรียนสามารถพัฒนาความสามารถที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งสู่การต่อยอดองค์ความรู้ในศิลปะแขนงต่างๆ
ผู้นำมีความเข้าใจบทบาทและความสำคัญของตนเองที่มีต่อทีมและองค์กรได้มากขึ้น มีทักษะในการบริหารจัดการคนให้ได้ทั้งใจและผลงานได้ดียิ่งขึ้น
เข้าใจการค้าระหว่างประเทศ และเริ่มต้นธุรกิจด้วยการผสาน Marketing 4.0 เพื่อสร้างธุรกิจ Start Up ได้อย่างแท้จริง
แผนกบริการต้อนรับส่วนหน้า ถือได้ว่าเป็นแผนกแรกและแผนกสุดท้ายที่ลูกค้าจะได้พบลูกค้า การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเพื่อให้กลับมาใช้บริการที่โรงแรมอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่สำ...
Open House เปิดรับสมัคร...นายหน้า ซื้อ-ขาย อสังหาริมทรัพย์ ตัวแทนอิสระ สำหรับผู้ที่สนใจในธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เพื่อเข้าสู่ธุรกิจในแนวทางการท...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้...