มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนที่จูงใจ โปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีน

อบรมวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนคนดู 3039 ครั้ง
หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนที่จูงใจ โปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีน
หัวข้อ / ประเด็น
1. ภาพรวมค่าตอบแทนที่ (Compensation)ส่งผลต่อมาตรการ การจูงใจ
-     โครงสร้างค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับระดับตำแหน่งงาน
 
2. การประเมินค่างาน  (Job Evaluation) 
วิธีการประเมินค่างาน 4 รูปแบบ 
- การจัดลำดับงาน (Job Ranking)
- การจำแนกกลุ่มงาน (Job Classification)
- การเปรียบเทียบองค์ประกอบ (Job Comparison)
- การวัดค่าปัจจัย (Point Factor)
3. การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
- โครงสร้างเงินเดือน กับคุฯค่าของงานที่สร้างความยุติธรรมภายใน (Internal Fairness)และความสามารถ
         ในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับตลาด หรือคู่แข่ง (External Equity)
- กระบวนการขั้นตอน การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
o จัดกลุ่มงานโดยการประเมินค่างาน
o เลือกข้อมูลตลาดเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐาน (Benchmarking) โดยวิธีการ Job Matching บนพื้นฐานของ Competency Based
o สร้างแนวโน้มการจ่าย (Trend Line) ขององค์กร และของตลาด 
o กำหนดรูปแบบการจ่ายเงินเดือนขององค์กรที่สอดคล้องกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร
 
 
วิธีการ  
บรรยาย 20 %
Workshop 80 %
 
 
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 9.00 น. – น. 16.00 น.
สถานที่ โรงแรมไอบิส นานา  BTS สถานีนานา
       

สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION

 

เบอร์โทร 087-0718100

 

Email:hrdeesolution@gmail.com

 

www.hrdeesolution.com

ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,900 บาท 

ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ

เอกสารประกอบการสัมมนา และวุฒิบัตรรับรอง


คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน, อบรมการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน, โครงสร้างเงินเดือน, หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน, salary structure, อบรม HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

การสร้างสรรค์ให้กลยุทธ์การตลาดประสบความสำเร็จต้องอาศัยการขับเคลื่อนทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาให้เกิดก...
ในทุกๆระดับขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเราหรือผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า ที่เราจะต้องรู้จักการวางตัวการทำงานให้ได้ตามนโยบาย อีกส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือ เพื่อนร่วมงาน ผู...
ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น สิ่งที่สำคัญสิ่งหนึ่งที่องคก์รต้องหันมาให้ความสำคัญ นอกจากการเพิ่มยอดขายทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้ว คือ “...
เนื่องด้วยองค์กรที่เจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบันนี้ จึงทำให้เกิดปัญหา “ช่องว่างของวัย-Generation Gap” ของบุคลากร ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จ...
การเรียนรู้ เพื่อจะบริหารจัดการกลุ่มคน GENERATION-Y-Z จึงมีความจำเป็น สำหรับหัวหน้างาน หรือผู้บริหาร รวมไปถึงพนักงานต่างยุคสมัย BABY BOOMERS, GEN X เพื่อให้เข้าใจพฤติกรรม การแสด...
ท่านพร้อมหรือยังที่จะเป็น “นักบริหารจัดการยุค 4.0” ที่เปี่ยมด้วย ทักษะ และ ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม
การวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะต้องทำอะไร (What to do?) ทำเมื่อไร (When to do?) และทำอย่างไร (How to do?) รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปต...
ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ Mini MBA การจัดการธุรกิจฯ รุ่นที่ 2 (ร้านอาหาร/เครื่องสำอาง/แฟชั่นเสื้อผ้า)สอบถามได้ที่ อ.ที่ปรึกษา (ผู้รับสมัคร) T. 098 353 2303 อ.นาถ T. 0...
หลักสูตรนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมของท่านให้มี วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ และสามารถแนะแนวทางสร้างแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ในการแข่งขันได้