มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนที่จูงใจ โปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีน

อบรมวันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนคนดู 2855 ครั้ง
หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนที่จูงใจ โปรโมชั่นต้อนรับตรุษจีน
หัวข้อ / ประเด็น
1. ภาพรวมค่าตอบแทนที่ (Compensation)ส่งผลต่อมาตรการ การจูงใจ
-     โครงสร้างค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับระดับตำแหน่งงาน
 
2. การประเมินค่างาน  (Job Evaluation) 
วิธีการประเมินค่างาน 4 รูปแบบ 
- การจัดลำดับงาน (Job Ranking)
- การจำแนกกลุ่มงาน (Job Classification)
- การเปรียบเทียบองค์ประกอบ (Job Comparison)
- การวัดค่าปัจจัย (Point Factor)
3. การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน (Salary Structure)
- โครงสร้างเงินเดือน กับคุฯค่าของงานที่สร้างความยุติธรรมภายใน (Internal Fairness)และความสามารถ
         ในการแข่งขันที่ทัดเทียมกับตลาด หรือคู่แข่ง (External Equity)
- กระบวนการขั้นตอน การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน
o จัดกลุ่มงานโดยการประเมินค่างาน
o เลือกข้อมูลตลาดเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐาน (Benchmarking) โดยวิธีการ Job Matching บนพื้นฐานของ Competency Based
o สร้างแนวโน้มการจ่าย (Trend Line) ขององค์กร และของตลาด 
o กำหนดรูปแบบการจ่ายเงินเดือนขององค์กรที่สอดคล้องกับนโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร
 
 
วิธีการ  
บรรยาย 20 %
Workshop 80 %
 
 
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 9.00 น. – น. 16.00 น.
สถานที่ โรงแรมไอบิส นานา  BTS สถานีนานา
       

สนใจสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ HR DEE SOLUTION

 

เบอร์โทร 087-0718100

 

Email:hrdeesolution@gmail.com

 

www.hrdeesolution.com

ค่าใช้จ่ายท่านละ 2,900 บาท 

ราคานี้รวมค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ

เอกสารประกอบการสัมมนา และวุฒิบัตรรับรอง


คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัดทำโครงสร้างเงินเดือน, อบรมการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน, โครงสร้างเงินเดือน, หลักสูตรการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน, salary structure, อบรม HR

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เข้าใจความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ หลักการบริหารความเสี่ยงองค์กร สามารถวิเคราะห์ประเภทความเสี่ยง รวมทั้งเรียนรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีและครบถ้วน เป็นลำดับขั้น...
เพื่อการพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงกระบวนการด้านการผลิตด้วยความรู้ด้านต่างๆ
เรียนรู้ 2 ทักษะที่สำคัญ 1.จิตวิทยาเพื่อการจูงใจคน ทำความเข้าใจกับธรรมชาติของบุคคล การสร้างความน่าเชื่อถือ และเทคนิคการโน้มน้าวใจ 2.ทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้หลักสำคัญในการพูดแล...
โลกดิจิตอลเป็นโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนักการตลาดยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการตลาดบนโลกดิจิตอลเพื่อความสามารถทางการแข่งขันและความสำเร็จเหนือคู่แข่ง
หลักสูตร จิตสำนึกรักองค์กร สร้างแรงจูงใจในการทำงาน เป็นหลักสูตรที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมเห็นคุณค่าในการทำงาน และการประสานอย่างไรในเป็นสุข เพราะชีวิตนี้ เราทุกคนมีเป้าหมายอยากประสบคว...
สิ่งที่สำคัญในการบริหารการผลิตและการแก้ปัญหาในเรื่องการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
คำนิยามของหัวหน้างานที่ดีและหลักการบริหารงาน คือ การทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศัยความร่วมมือของผู้อื่น โดยศิลปะการบริหารของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านก้าวหน้าทั้งเป้าหมายในงาน และหั...
อยากมีธุรกิจของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าควรทำอะไรดี และต้องทำอย่างไร - เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ ไม่มั่นใจ หรือไม่รู้ว่าจะสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างไร - ตามไม่ทันเรื่องเทคโนโลยี และกา...
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจจึงต้องเตรียมตัวและปรับกระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรและในทุกมิติของการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ สร้างศักยภาพรับความท้าทา...