มีค่าใช้จ่าย

สัมมนา เรื่องจ้าวแห่งการสื่อสาร

อบรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
จำนวนคนดู 2665 ครั้ง
สัมมนา เรื่องจ้าวแห่งการสื่อสาร

" จ้าวแห่งการสื่อสาร "


        การที่จะทำงานขาย งานบริการ หรืองานบริหาร ให้ประสบผลสำเร็จนั้น จะต้องใช้ทักษะ ในการสื่อสาร โน้มน้าว ชักจูงใจสูงมากเพราะงานเหล่านี้ ต้องการ การสนับสนุน ความร่วมมือ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือหัวหน้า นอกจากนี้ ถ้าต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน ก็จะต้องมีศิลปะในการครองใจคน ต้องสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น เพื่อให้ผู้อื่นสนับสนุน เราตลอดไป


อาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 


เป้าหมาย  ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายสนับสนุนอื่น 

หัวข้อการสัมมนา 

- อภิมหาเสน่ห์ในตัวคุณ

- ศิลปะในการสื่อสาร 

- ทำความเข้าใจระบบประสาทการรับรู้โดยทั่วไปของมนุษย์

- วิธีสังเกตระบบการรับรู้หลักของคนอื่น

- วิธีการสื่อสารให้เข้าไปถึงข้างในจิตใจของผู้ฟัง

- กลยุทธ์ใหม่ในการสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในระดับจิตใต้สำนึก

- ทักทายและสนทนาอย่างไรให้มีเสน่ห์

- เทคนิคและเคล็ดลับในการโน้มน้าวชักจูงใจ

- การสร้างสายสัมพันธ์อันดีเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจ

- 3 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารอย่างมาก : คำพูด น้ำเสียง ภาษากาย

 - สื่อสารอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างถ่องแท้

- การสร้างความประทับใจในการสนทนา

- ทั้งทางด้านจิตวิทยาและด้านการตลาด

- เปิดโลกใบใหม่ด้วยวิธีการเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่มีต่อคนอื่น


วิทยากร     สิริลักษณ์ ตันศิริ  โค้ช, ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเอง, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ , MOTIVATOR   

 

 

สถานที่ ห้องเจ้าพระยาบอลรูมชั้น2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 


ค่าใช้จ่าย    ที่นั่ง VIP :  ราคา 2,500 บาm(ที่นั่งแถวหน้าเวทีประมาณ 50-80 ที่)

                   ที่นั่งธรรมดา :  ราคา 1,800 บาท 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: สิริลักษณ์ ตันศิริ, อบรม จ้าวแห่งการสื่อสาร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อการมอบหมายงาน ซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาความสามารถของลูกน้องที่หัวหน้างานควรจะใช้และจำเป็นจะต้องใช้มากที่สุด เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้หลักหรือวิ...
เพื่อช่วยกลั่นกรองคนที่มีความสามารถมีสมรรถนะในการทำงานตามที่องค์กรนั้น ๆ ต้องการ
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่ง...
เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หากคุณถูกเชิญให้ไปร่วมสังสรรค์ก็ไม่ควรปฏิเสธ เพราะคนญี่ปุ่นไม่ชอบคนที่ทำตัวแตกแยก และทำอะไรที่แตกต่างไปจากกลุ่ม
“การพูด” เป็นองค์ประกอบหลัก ที่สร้างความสําเร็จให้กับงานบริการ ซึ่งหลักสูตรนี้จะส่งเสริมทักษะตลอดจน เทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และน่าประทับใจ
เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการอันโดดเด่นตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบร...
เพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ได้รับความรู้ เทคนิคและประสบการณ์จริงในการเข้าใจลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ดิ่งลึกมากขึ้น ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างการบริการที่ดีเลิศให้กับล...
เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล