สัมมนาฟรี อบรมฟรี

สัมมนาฟรี เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการก่อสร้าง กับเจ้าของงานต่างชาติ

อบรมวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 2044 ครั้ง
สัมมนาฟรี เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการก่อสร้าง กับเจ้าของงานต่างชาติ

“เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการก่อสร้าง กับเจ้าของงานต่างชาติ”


     สภาวิศวกรได้เล็งเห็นความสำคัญของการที่นิติบุคคลและวิศวกรควรมีความรู้ด้านการออกแบบ, การควบคุมงาน และการก่อสร้าง จากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมประกอบวิชาชีพของผู้ได้รับใบอนุญาตนิติบุคคล ในการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


ในวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556  เวลา 09.00- 12.00น.


กำหนดการ

เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน

เวลา 09.00 น. - 09.10 น. กล่าวเปิดการสัมมนา 

เวลา 09.10 น. – 09.30 น. แนะนําสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ภายใต้พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กรรมการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการฯ นิติบุคคล 

เวลา 09.30 น. – 10.30 น. เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทํางานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการก่อสร้างอาคาร เขื่อน ถนน และรถไฟฟ้าความเร็วสูง กับเจ้าของงานต่างชาติ 

เวลา 10.30 น. – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

เวลา 10.45 น. – 11.45 น. เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทํางานระดับสากล ประเทศในกลุ่ม ASEAN ด้านการก่อสร้างอาคาร เขื่อน ถนน และรถไฟฟ้าความเร็วสูง กับเจ้าของงานต่างชาติ

เวลา 11.45 น. – 12.00 น. สรุปการสัมมนาและตอบข้อสอบถาม

เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


วิทยากร โดย นายกมล ตรรกบุตร , นายการุญ จันทรางศุและผู้แทนจากสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย 5 ท่าน

 

สถานที่ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร


ค่าใช้จ่าย

คำค้นประกาศนี้ Tags: นายกมล ตรรกบุตร, นายการุญ จันทรางศุ, อบรม เรียนลัดจากผู้มีประสบการณ์ทำงานระดับสากล

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

Soft Skill เป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น ในปัจจุบัน โดยเฉพาะกับงานวิชาชีพที่ผู้ปฏิบัติงานทั่วไป มีทักษะ ทางเทคนิค(Technical Skills) ที่เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอย่างดี กา...
ในปัจจุบันนี้ผู้ที่จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพให้ได้ผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นั้น จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อเผชิญกับความ...
แนะเทคนิคที่ทำให้ท่านสามารถเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น สละสลวย ได้ใจความ ในรูปแบบมาตรฐานสากล
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาพลักษณ์ และเป้าหมายขององค์กร
Building Your Personal Image and Brand Identity โดย อ. เอ๋ เป็น Image Consultant ที่ปรึกษาภาพลักษณ์คนแรกในประเทศไทย
ศึกษาการอบรมพื้นฐานในการถ่ายภาพ จัดองค์ประกอบภาพ
เพื่อให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อน ทำการสอนโดยครูผู้สอนที่มีความชำนาญในการถ่ายทอดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้สูงวัย
การสร้างความประทับใจ และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร นโยบาย คณะผู้บริหาร การทำงานอย่างถูกต้อง • เรียนรู้และทำความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร ในก...
เรียนรู้วิธีคิดอย่างเป็นระบบ การพัฒนาระบบคิดสู่ความสำเร็จ ทำความรู้จักกับความคิด 7 แบบ การใช้เครื่องมือช่วยจำ การเขียนเป็นรูปภาพ แผนภูมิ และเทคนิคการเขียน Mind Mapping