มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบA3(Effective Management with PDCA and A3 Thinking & Report)

อบรมวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
จำนวนคนดู 676 ครั้ง
หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบA3(Effective Management with PDCA and A3 Thinking & Report)

 

โปรไฟร์ อ. วีรพันธ์ เกษสังข์ หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพ PDCA ด้วยเทคนิคการคิดและการรายงานแบบA3
(Effective Management with PDCA and A3 Thinking & Report)
เปิดอบรม วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ระยะเวลา 1 วัน
เปิดอบรม วันที่ 13 กรกฏาคม 2559 ระยะเวลา 1 วัน
เปิดอบรม วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ | โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท23
วิทยากรฝึกอบรม-สัมมนา โดยใช้กระบวนการ Training and Group Coaching ในการดำเนินการสอน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 

อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทาง,หลักการและความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในจัดการกับปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและมองเห็นถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานจากหลักการ 7 Waste ได้
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารแบบ PDCA
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนาความรู้ หลักการ เทคนิคและเครื่องมือสนับสนุนต่างๆที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการ แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนางานในความรับผิดชอบของตนเองด้วยการประยุกต์ PDCA วิธีการคิดและรายงานแบบ A3
อบรม สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวิธีการคิดแบบ A3 และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดทำรายงานแบบ A3

พิเศษ สมัครสมาชิก ลดทันที่ 10%
 หรือ มา 3 ท่าน อบรม ฟรี ทันที อีก 1 ท่าน ทันที!!

ทางสถาบันหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกัน
นะคะ

         

 

         หากมีข้อสงสัยใดๆติดต่อได้เลยที่เบอร์  091-770-8069
สมัครได้ที่เว็บ
http://www.entraining.net/PB_TH_WRP-PDCA.php


หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

“ปัญหาเรื่อง...หนี้” เป็นปัญหาระดับชาติ ระดับประเทศ ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลจะต้องดำเนิน การแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งหน่วยงานภาคเอกชน ปัญหาเรื่องนี้จัดเป็นปัญหาใหญ่เช่นกัน จะต้อง...
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น คือ การสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making)ในทิศทางที่ถูกต้อง
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป...
เรียนรู้สุดยอดแนวคิดเชิงกลยุทธ์ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและควรค่าแก่การเรียนรู้ และรู้จักนำวิธีคิดเหล่านั้นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น 1)Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenar...
สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skill for Effective Management)" วันที่ 14 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาล...
ปัญหาความขัดแย้งมีสาเหตุมาจากแนวคิด หรือผลประโยชน์ที่สวนทางกันของบุคคลหรือทีมงาน ผู้ที่สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุของความขัดแย้งและป้องกันปัญหาได้นั้น ก็จะสามารถบริหารความขัดแย้งได้...
ผู้บริหารและพนักงานทั้งหมดภายในองค์กรจะต้องแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงานให้ได้ และแผนปฏิบัติงานที่ดีจะต้องมีแผนทางด้านทางการเงินเข้ามีองค์ประกอบที่สำคัญด้วย
ผลงานของฝ่ายจัดซื้อมากกว่าครึ่งขึ้นอยู่กับซัพพลายเออร์ การสรรหาและประเมินคัดเลือกซัพพลายเออร์ก่อนการซื้อจึงเป็นด่านแรกที่จะทำให้งานของฝ่ายจัดซื้อบรรลุเป้าหมาย
พัฒนาให้หัวหน้า / ผู้จัดการ มีทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของผู้นำ และสามารถใช้ทักษะการโค้ชตามหลักการของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coach Federation)ที่สามารถช่วยให...