มีค่าใช้จ่าย

อบรม การเสนอขายและเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์

อบรมวันที่ 22 ตุลาคม 2556
จำนวนคนดู 1337 ครั้ง
อบรม การเสนอขายและเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์

      อบรม การเสนอขายและเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์


วัตถุประสงค์ 

     1. เพื่อให้ผู้ขายรู้จักการวางแผนการขายให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล

     2. เพื่อให้ผู้ขายมีเทคนิคในการดึงดูดใจลูกค้า

หัวข้อการสัมมนา

     1. วิธีเตรียมตัวนำเสนอขาย

     2. วิธีเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

     3. วิธีวิเคราะห์สถานการณ์-เตรียมการและวิธีเจรจาต่อรอง

 

วันที่จัดงาน

     วันที่จัดงาน 22 ตุลาคม 2556

     เริ่มเวลา09.00 – 17.00 น.


วิทยากร

       อาจารย์ ไพโรจน์ เชาว์ชนพันธ์

 

กำหนดการ

      1. ลงทะเบียนอบรมเวลา 8.30 น –8.50 น

      2. เปิดการอบรมเวลา 9.00 น. 

 

คุณสมบัติ

     1. พนักงานขาย

     2. วิศวกรขาย

     3. หัวหนาทีมขาย

     4. ผูชวย

     5. ผูจัดการและผู้บริหารระดับกลาง

 

สถานที่

      ณ หอง 503 ชั้น5  อาคารวิทยบริการ ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

 

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: อาจารย์ ไพโรจน์ เชาว์ชนพันธ์, อบรม การเสนอขายและเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

“การพูด” เป็นองค์ประกอบหลัก ที่สร้างความสําเร็จให้กับงานบริการ ซึ่งหลักสูตรนี้จะส่งเสริมทักษะตลอดจน เทคนิควิธีการพูดกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์และน่าประทับใจ
หลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาให้ทุกคนเป็นมืออาชีพ มีรูปแบบมีขั้นตอน ให้เป็นมืออาชีพและมีความผิดพลาดน้อยที่สุด ในการเจรจากับกลุ่มลูกค้าทุกสถานการณ์
มาเรียนรู้กับวิทยากรระดับโลก และพบกับการฝึกอบรมขั้นสูงด้วยเทคนิคที่ได้รับการพิสูจน์ผลลัพธ์มาแล้วทั่วโลก
หลักสูตร เทคนิคพูดในที่สาธารณะอย่างมืออาชีพ 10 ก.ค.62 หลักการและเหตุผล ในปัจจุบันควรมีความสามารถในการพูดได้อย่างดีในสถานการณ์ต่างๆ จุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมนี้ก็คือ การสร้างค...
สร้างคุณโดดเด่นทุกอิริยาบถ ทั้งการสื่อสาร ท่าทาง ทำเนื้อหาสไลด์ ประชุม เสนองาน ขาย ผู้สอน วิทยากร
ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล
1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามารถวางแผนการสอน , ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีวิธีการติดตามผลการสอนได้อย่างเหมาะสม
– ความหมายและความเข้าใจในอาชีพการวิศวกรฝ่ายขาย – ทัศนคติสำคัญยังไงกับการขายรวมทั้งแนวคิดสำหรับนักขาย – เข้าใจถึงหลักการขาย, การทำงานของงานขายโดยรวม – วิเคราะห...
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการสื่อสารที่มีตรงเป้าหมายและได...