มีค่าใช้จ่าย

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (Convincing)

อบรมวันที่ 01 กันยายน 2559
จำนวนคนดู 475 ครั้ง
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (Convincing)

Convincing

หลักสูตรฝึกอบรม : จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ


ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)


วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 (09:00 - 16:00 น.)


วิทยากร:

1. ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม - ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2. รศ.สุขุม นวลสกุล - อาจารย์และวิทยากรนักพูดมืออาชีพ
 

“การโน้มน้าวใจและการจูงใจคน” หากทำได้สำเร็จ ผลตอบแทนที่จะได้รับนั้น แทบจะพูดได้ว่าเหลือคณานับ กล่าวเช่น ในเรื่องการทำงานกับทีมงาน หรือกับผู้ใต้บังคับบัญชา การที่เรามีจิตวิทยาการจูงใจ ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและพร้อมที่จะก้าวไปกับองค์การเป็นสิ่งจำเป็น อย่างยิ่งจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะนำเอาหลักการ แนวทางหรือเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อให้องค์การ และผู้ปฏิบัติงานเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน หรือสร้างการทำงานอย่างเต็มใจ และมีเป้าหมาย ก็จะทำให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิผล ขณะที่ในอีกมุมหนึ่งนั้น ศิลปะการโน้มน้าวใจ ก็ใช้ได้กับลูกค้า และคู่เจรจาทางธุรกิจเช่นกัน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองาน ต่อลูกค้าและคู่ค้าของเราให้มากยิ่งขึ้น ด้วยหลักจิตวิทยาและศิลปะการพูดที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาในการทำงานกับคน
 2. เข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงาน เพื่อจูงใจทีมงานให้มุ่งสู่ความสำเร็จในงาน
 3. เรียนรู้ศาสตร์และเทคนิคทางจิตวิทยาในการโน้มน้าวใจคน
 4. เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ในการพูด การสื่อสาร อย่างไร ที่จะเกิดการโน้มน้าวใจ
 5. สามารถประยุกต์ใช้ทักษะการโน้มน้าวใจให้เกิดประโยชน์ต่องานได้อย่างเต็มที่

เนื้อหาการอบรม

จิตวิทยาในการจูงใจ (ครึ่งวันเช้า)

 • แนวคิดจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องการจูงใจคน
 • การทำความเข้าใจกับธรรมชาติที่แตกต่างของผู้ฟัง(Analysis Audiences’ types)
 • การสร้างความน่าเชื่อถือ: เพื่อปรับเปลี่ยนความเชื่อของผู้ฟัง (ผู้รับสาร)
 • เทคนิคในการพูดเพื่อการโน้วน้าวและชักจูง (NLP Techniques)

              - ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ (การสื่อสารจาก Top-Down)
              - ผู้ใต้บังคับบัญชา
              - ลูกค้า

 • จิตวิทยาการนำเสนองาน

วาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ (ครึ่งวันบ่าย)

 • หลักสำคัญของการพูดและฟังอย่างมีศิลปะ
 • วาทะศิลป์ในการนำเสนอและโน้มน้าวใจคน
 • ศิลปะการจูงใจในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง
 • วาทะศิลป์ในการจูงใจในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
 • สรุปข้อคิดในการใช้หลักจูงใจเพื่อสร้างความสำเร็จของงาน

* หลักสูตรนี้เหมาะกับผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้สนใจทั่วไป *
คำค้นประกาศนี้ Tags: จิตวิทยา, การจูงใจ, การโน้มน้าวใจ, วาทะศิลป์, Strategic Center

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทผู้บริหารยุคใหม่ ซึ่งสามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์กร 2. เพื่อเป็นแนวทางในการทำกิจกรรมกลุ่มและสร้างมนุษยสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน ...
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามาร...
จับมือผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จทางการค้าในดูไบ
ต้องอาศัยจากทีมงานจากหลายๆหน่วยงานมาเกี่ยวข้องเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ
เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รียนรู้วิธีวิเคราะห์การสื่อสารทางการตลาดจากกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการสื่อสารทางการตลาดแนวใหม่ ไปสู่กระบวนการสร้างเป็นแผนงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถใช้เคร...
หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมช...
ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจภัตตาคาร และร้านอาหาร ผู้จัดการแผนกจัดซื้อขององค์กรที่ทำธุรกิจด้านภัตตาคารและร้านอาหาร และผู้ที่สนใจเปิดร้านอาหาร และอยากทราบว่าควรเริ่มต้นอย่างไร