มีค่าใช้จ่าย

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ (Competitive Sales & Marketing Strategy)

อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2559
จำนวนคนดู 584 ครั้ง
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ (Competitive Sales & Marketing Strategy)

Competitive Sales & Marketing Strategy
หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ


ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)


วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 (09:00 - 16:00 น.)


วิทยากร:
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา - อดีตรองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด และกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 

เรียนรู้สูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในด้านการขายและการตลาดเพื่อนำพาองค์กรสู่การ เป็นผู้นำทางการตลาดด้วยแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายแก่องค์กร โดย หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักการตลาดได้เข้าใจถึงทิศทางการขาย การตลาดและความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการขายการตลาดได้อย่างมีหลักการ การนำเอากลยุทธ์การขายและการตลาดต่างๆ มาใช้ เพื่อสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ตามคาดหวัง

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การแข่งทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆไปปรับใช้ได้ของธุรกิจของตน

 

เนื้อหาการอบรม
1. ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ 
2. แนวคิดทางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ 
- ทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5
- การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)
- การกำหนดบทบาทในฐานผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้ที่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

3. ขบวนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ 
- การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งการขายและการตลาด
- กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่ประสบผลสำเร็จ 
- กลยุทธ์การตั้งรับและการบุกทางการตลาด (Defense & Attack Strategy)
- กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)

4. กลยุทธ์ด้านการขายที่มุ่งสู่การตลาดเป็นสำคัญ 
- การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ 
- การจัดการปิรามิดลูกค้า 
- 7 ขั้นตอนของการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเดิม
- สูตรการขายเพื่อแสวงลูกค้าในตลาดใหม่

 

* หลักสูตรนี้เหมาะกับนักขาย ผู้บริหารทีมขาย ผู้รับผิดชอบทางด้านการขาย นักการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ *

 

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,800.00 6,206.00 174.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,220.00 5,585.40 156.60

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

คำค้นประกาศนี้ Tags: การขาย, การตลาด, Sales, Marketing, ความได้เปรียบ, Strategic Center

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

สำรวจผู้บริหารในองค์กรที่ถูกจัดลำดับใน Fortune Top 500
สิ่งควรรู้...เกี่ยวกับงานหลักของ HR ในการบริหารงานบุคคลการสรรหาว่าจ้าง การบริหารค่าตอบแทน การเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคลและสาเหตุที่การบริหารงาน H...
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามาร...
แต่หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้พนักงานขายมีทักษะในการวางแผนการขายซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งของพนักงานขายทั้งมือใหม่หัดขับและพวกนักขายทหารผ่านศึกลายคราม เพราะหากพนักงานมีทักษะในการวาง...
อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ Lean Supply Chain, Manufacturing, Logistics, TPM, TQM, QCC, 5S, Kaizen, Suggestion ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความ...
การบริหารเวลา และการจัดลำดับความสำคัญของงาน (TIME MANAGEMENT) “เวลา” เป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความสำคัญต่อทุกคน ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของเวลามีลักษณะพิเศษคือ เป็นทรัพยากรที่มีจำก...
สูตรหลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับเงินเดือนลดปัญหา “คนใหม่” กับ “คนเก่า” เทคนิคการขึ้นเงินเดือน ประจําปีที่สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างเงินเดือน
“ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคมที่เกิดขึ้นเป็นประจำในทุกองค์กร” ปูพื้นฐานด้านกฎหมายแรงงานและประกันสังคม ถึงแม้ท่านจะไม่ได้ทำงานด้าน HR โดยตรง ก็เข้าใจ
ธุรกิจจะขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยผู้บริหารงานขายที่ดีและเก่ง โดยเฉพาะหัวหน้าทีมขายและผู้จัดการฝ่ายขาย ต้องมีความรู้ความสามารถในการกำหนดทิศทางของการขาย ส่วนพนักงานขายในทีมจะต้องเป...