มีค่าใช้จ่าย

Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ (Competitive Sales & Marketing Strategy)

อบรมวันที่ 27 ตุลาคม 2559
จำนวนคนดู 524 ครั้ง
Strategic Center จัดฝึกอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ (Competitive Sales & Marketing Strategy)

Competitive Sales & Marketing Strategy
หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ


ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)


วันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2559 (09:00 - 16:00 น.)


วิทยากร:
ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา - อดีตรองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด และกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) บริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

 

เรียนรู้สูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในด้านการขายและการตลาดเพื่อนำพาองค์กรสู่การ เป็นผู้นำทางการตลาดด้วยแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายแก่องค์กร โดย หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักการตลาดได้เข้าใจถึงทิศทางการขาย การตลาดและความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการขายการตลาดได้อย่างมีหลักการ การนำเอากลยุทธ์การขายและการตลาดต่างๆ มาใช้ เพื่อสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ตามคาดหวัง

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์การแข่งทางการขายการตลาดเบื้องต้นได้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิคราะห์ความสามารถทางการแข่งขันของตนเองได้
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลยุทธ์ทางด้านการขายและการตลาดต่างๆไปปรับใช้ได้ของธุรกิจของตน

 

เนื้อหาการอบรม
1. ทักษะทางการขายและการตลาดแบบดั่งเดิมและแบบใหม่ที่ธุรกิจต้องการ 
2. แนวคิดทางกลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดและการขายยุคใหม่ 
- ทฤษฎีการอยู่รอดทางการขายและการตลาดจากแรงบีบทั้ง 5
- การวิเคราะห์คู่แข่งขัน (Competitor Analysis)
- การกำหนดบทบาทในฐานผู้นำ ผู้ท้าชิง ผู้ตาม และผู้ที่อยู่ในตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)

3. ขบวนการวางกลยุทธ์การขายและการตลาดที่ประสบผลสำเร็จ 
- การพัฒนากลยุทธ์ของตำแหน่งการขายและการตลาด
- กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายที่ประสบผลสำเร็จ 
- กลยุทธ์การตั้งรับและการบุกทางการตลาด (Defense & Attack Strategy)
- กลยุทธ์การจับตลาดเฉพาะ (Niche Strategy)

4. กลยุทธ์ด้านการขายที่มุ่งสู่การตลาดเป็นสำคัญ 
- การบริหารเวลาในกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ 
- การจัดการปิรามิดลูกค้า 
- 7 ขั้นตอนของการขายแบบ CRM เพื่อรักษาลูกค้าเดิม
- สูตรการขายเพื่อแสวงลูกค้าในตลาดใหม่

 

* หลักสูตรนี้เหมาะกับนักขาย ผู้บริหารทีมขาย ผู้รับผิดชอบทางด้านการขาย นักการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการตลาด และผู้ที่สนใจ *

 

Training Fee:

ค่าธรรมเนียมการอบรม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ราคาปกติ 5,800.00 6,206.00 174.00
ราคาสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,220.00 5,585.40 156.60

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

คำค้นประกาศนี้ Tags: การขาย, การตลาด, Sales, Marketing, ความได้เปรียบ, Strategic Center

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จแบบติดเทอร์โบ จงเปลี่ยนสิ่งที่คุณเชื่อในเรื่องของนวัตกรรม โดย โรเจอร์ ลา ซาล นักพูด นักเขียน อีกทั้งยังเป็นนักคิดค้น “Matrix Thinking” นักพูดระดับนา...
หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION) จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นสิ่งแรกที่หัวหน้างานควรกระทำคือการสอนงาน เพราะการสอนงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้งานเพรา...
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคงานจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง หรือจากหัวหน้างานไปสู่ทีมงาน
ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น คือ การสร้างทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making)ในทิศทางที่ถูกต้อง
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการในการใช้ OKR อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ทบทวน และแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ KPI และ OKR 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามา...
เรียนรู้สูตรและเคล็ดลับความสำเร็จในด้านการขายและการตลาดเพื่อนำพาองค์กรสู่การเป็นผู้นำทางการตลาดด้วยแนวทางที่จะเพิ่มยอดขายแก่องค์กร
หลักสูตร“หลักการบริหารคนที่แตกต่าง” นี้จะเป็นหลักสูตรในเชิงจิตวิทยาการบริหาร เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานร่วมกับคนในรุปแบบต่างๆได้ดีขึ้น และสามารถแปลงสู่แนวทางการบริหารที่สัมฤทธิ์ผ...
การสร้าง(Brand)ให้ติด(Brand) คือ การสร้างความรู้สึกที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ได้เห็น สัมผัส ทัศนะคติ ที่จะเกิดขึ้นต่อสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ จนเกิดความชอบหรือไม่ชอบตามมา
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING