มีค่าใช้จ่าย

กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ

อบรมวันที่ 07 กันยายน 2559
จำนวนคนดู 615 ครั้ง
กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ

กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ

STRATEGY TO GOVERNMENT MARKET

 

            หัวข้อการบรรยาย  (CONTENTS)

Ó   วิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน อนาคต การขายสินค้าหรือโครงการกับตลาดภาครัฐ

Ó   ระเบียบ พ.ร.บ. จัดซื้อ-จัดจ้าง ออกใหม่ที่นักขายและผู้บริหารควรทราบ

Ó   เทคนิคการขายสินค้าหรือโครงการกรณีเร่งด่วน ตามมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจ และเร่งรัดการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2559 (สิ้นสุด 30 ก.ย. 59)

Ó   วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Market : e-market)

Ó   วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e-bidding)

Ó   กลยุทธ์การจัดทำ TOR เพื่อการ e-bidding แบบทุกฝ่าย WIN WIN

Ó   เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์กับราชการ (CONNECTION)

Ó   การสร้าง TEAM ควบคุม และบริหาร TEAM แบบเชิงรุก

Ó   พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมทักษะ (SKILLS) นักการขาย นักบริหาร

    สู่ความเป็นมืออาชีพ

Ó   กลยุทธ์การเจรจาต่อรองกับราชการให้เกิดผลสำเร็จ

Ó   กลยุทธ์การเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจ

Ó   การเจาะหาลูกค้าและสืบหาข้อมูลงบประมาณเพื่อวางแผนการตลาด

Ó   การเตรียมเอกสารเพื่อการประมูลงานราชการ

Ó   การส่งมอบสินค้า / การตรวจรับ / วางบิล / เก็บเงิน

Ó   การทำสัญญาซื้อขาย / หลักประกันซอง / หลักประกันสัญญา

Ó   ลับ ลวง พราง เปิดเผย CASE STUDIES ประสบการณ์จริงจากภาคสนาม

Ó   ถาม-ตอบ  แลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น ประสบการณ์

*************************************

          

 

อัตราค่าธรรมเนียม  อบรม สัมมนา

หลักสูตร  “กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ”

STRATEGY TO GOVERNMENT MARKET

 

แบบที่  1          PUBLIC TRAINING

                        ค่าลงทะเบียน    ท่านละ  3,200.-  บาท   (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

  • ราคานี้รวม ชา – กาแฟ  อาหารว่าง  2  มื้อ  พร้อม  INTERNATIONAL LUNCH  BUFFET  และเอกสารประกอบการสัมมนา
  • ค่าธรรมเนียมการอบรม  สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้  200%
  • อบรม สัมมนา   3  ท่านขึ้นไป  ลด  10%
  • ชำระค่าธรรมเนียมในวันสัมมนาได้  พร้อมรับใบเสร็จฯ ทันที
  • ลงทะเบียนตอบรับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  5  วัน ก่อนวันสัมมนา
  • สถานที่อบรม สัมมนา  SIAM @ SIAM  HOTEL & SPA   หรือ   MERCURE  IBIS  BANGKOK SIAM   HOTEL   (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)   กรุงเทพมหานคร  

 

แบบที่  2          INHOUSE TRAINING

                        อัตราค่าธรรมเนียม    23,000.-  บาท/วัน  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

  • อัตรานี้ในเขต  กรุงเทพมหานคร – นนทบุรี – ปทุมธานี – สมุทรปราการ – นครปฐม – อยุธยา
  • ต่างจังหวัด  ตามตกลง
  • ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม สัมมนา

 

ดำเนินงานโดย  :  สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  บริษัท เคเอ็นเอ็ม เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

 

TEL   :   0-2403-5516,  08- 6834-5959

FAX   :  0-2403-5516 

E-Mail :   sukanya_knm@hotmail.com

Web Site  :  www.knmtraining.com

คำค้นประกาศนี้ Tags: การขายราชการ, อบรมสัมมนา, กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการ, ประมูลงาน, การขาย, การตลาด

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้กะเทาะเปลือกหมด จากพื้นฐานสู่ขั้นเหนือชั้น ตอกย้ำด้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขาย สร้างคนที่ขายไม่เป็นให้ขายเป็น จากพนักงานขายให้เป็นนักขาย จากนักขายมือเงินให้เป็นนัก...
ผู้ร่วมสัมมนา จะได้รับทราบหลักการเจรจาต่อรองที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ัตัวผู้เจรจาทั้ง สองฝ่ายบรรลวัตถุประสงค์
การนำเสนองาน (Presentation) เป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานทุกๆระดับในองค์กร เพราะ การนำเสนองานได้นำมาใช้ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และเสนอบริก...
ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า คนได้หันมาให้ความสำคัญกับการให้การบริการด้วยเทคนิคการบริการด้วยใจอย่างแพร่หลาย การบริหารทีมงานบริการที่ดีนั้น นอกจากจะใช้อำนาจในการบังคับหรือกดดั...
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม
สอนเคล็ดลับวิธีการทดสอบ สังเกต และค้นหาพรสวรรค์และความสามารถที่แท้จริง
หลักการและเหตุผล จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเครา...
พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างไรให้เกิดคำว่าลงตัว เกิดการตัดสินใจซื้อ หากจะกล่าวว่าพนักงานขายเก่งไม่เก่งต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนเจรจาก่อนการปิดการขายนี...
หากเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกๆคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การศึกษา ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติต่างๆ ดังนั้นการทำงานร่วมกับคนในแต่ละแบบได้นั้น เราจึงต้องอาศัยความเข้าใจเ...