มีค่าใช้จ่าย

การบริหารโดยวัตถุประสงค์สำหรับผู้จัดการ

อบรมวันที่ 23 สิงหาคม 2559
จำนวนคนดู 536 ครั้ง
การบริหารโดยวัตถุประสงค์สำหรับผู้จัดการ
หลักการและเหตุผล
โดยหลักการที่ว่า “ผู้นำคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น (Leader is who works through others without working by himself)” และ “องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยคน (The organization is driven by people)” ซึ่งสองประเด็นนี้ ต้องถูกทำให้ "สอดคล้อง (Alignment)" ดังนั้น องค์กร ต้องมี "เป้าหมาย (Goal)" และบุคลากร ต้องมี "วัตถุประสงค์ (Objective)" และ "ผู้บริหาร (Management)" ต้อง "เรียนรู้" "เรียนใช้" ให้เหมาะกับลักษณะของ "ลูกน้อง" และ "งาน" ขององค์กร
 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ฝึกอบรม
      1. เข้าใจหลักการในการบริหารโดยวัตถุประสงค์
      2. ประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้สำเร็จผ่านคนปฏิบัติงาน

หัวข้อการบรรยาย

1. การบริหารงานโดยยึดตามวัตถุประสงค์ (MBO คืออะไร ?)

• แนวคิด MBO จะนำไปใช้ให้ได้ผลเมื่อใด

• วัฏจักรของ MBO (วงจรการบริหารแบบ MBO)

• ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมาย การนำเป้าหมาย สู่การปฏิบัติและการติดตามผล

• บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานตามแผน MBO

• การกำหนดเป้าหมายและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเป้า (Goal Setting)

• การวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติ (Action Plan)

• การติดตามและประเมินผล

- ผลงานตามแผนและเป้าหมาย

- ผลการปฏิบัติงานแต่ละบุคคล

• การปรับเปลี่ยนระบบงานอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการนำ MBO มาใช้

• Work shop (Goal Setting & Planning)

2. การบริหารลูกน้องลักษณะต่างๆ

1. มุ่งงาน ไม่สนใจคน     2. สนใจคน งานไม่ค่อยเดิน        3. สอยจุดอ่อนชาวบ้าน

4. แสนรู้                        5. ขี้โม้                                       6. ขาวีน ขี้ฟ้อง

7. ปฏิเสธไม่เป็น             8. เลี่ยงทุกงาน                          9. อยู่ระหว่างตัดสินใจ

10. อมภูมิ                     11. เสนอตัวทุกงาน                   12. สุมหัวนินทา

 

วิธีการฝึกอบรม    ใช้กิจกรรมเป็นหลักในการเรียนรู้  ประกอบด้วย  การฝึกปฏิบัติ  การวิพากษ์  VDO  Clip  และการสรุปประเด็นร่วมกัน

วิทยากรในการฝึกอบรม :  อาจารย์พรเทพ   ฉันทนาวี   
         การศึกษา
        ·     ปริญญาโท  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        ·     ปริญญาตรี  จิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
         ประสบการณ์ทำงาน
        ·     ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
        ·     ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป  
        ·     ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
        ·     ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ดูแลหลักสูตรศูนย์บริการลูกค้าและการขายทางโทรศัพท์ บริษัท ยูคอม จำกัด
        ·     ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการขายทางโทรศัพท์ บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น
        ·     ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล การขาย การตลาดและบริการ 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559

บุคคลทั่วไป

3,700 + 259 = 3,959

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 16 สิงหาคม 2559

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถ.วิภาวดีรังสิต

ลงทะเบียน 2 ท่าน

6,400 + 448 = 6,848

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539952046&Ntype=2 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตรนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้เรียนรู้ว่าภาวะผู้นำทีมคืออะไร สร้างได้อย่างไร และต้องมีทักษะที่จำเป็นอะไรบ้าง
อยากมีธุรกิจของตัวเอง แต่ไม่รู้ว่าควรทำอะไรดี และต้องทำอย่างไร - เพิ่งเริ่มทำธุรกิจ ไม่มั่นใจ หรือไม่รู้ว่าจะสร้างผลกำไรให้กับธุรกิจได้อย่างไร - ตามไม่ทันเรื่องเทคโนโลยี และกา...
หลักสูตรนี้จะมุ่งเน้นให้นักการขายและนักการตลาดได้เข้าใจถึงทิศทางการขายการตลาดและความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการขายการตลาดได้อย่างมีหลักการ การ...
หลักสูตร Marketing@Work ได้รวบรวมทักษะในด้านต่างๆที่นักการตลาดมืออาชีพ ควรต้องรู้ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการวางแผนการตลาด ทักษะการลงมือปฏิบัติงานการตลาด และการประยุกต์ใช้หลักการตลาดกั...
การวางแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะต้องทำอะไร (What to do?) ทำเมื่อไร (When to do?) และทำอย่างไร (How to do?) รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปต...
ISO 45001 เป็นมาตรฐานระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกท่านในองค์กรควรจะคำนึงถึงอยู่ตลอดระยะเวลา เนื่องจากความ...
ชิ้นงานที่มีคุณภาพ เวลาการผลิตที่สั้น แรงงานมีประสิทธิภาพ ลดการกักตุนวัตถุดิบ
ม.เกษตรฯ เปิดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจฯ Mini MBA การจัดการธุรกิจฯ รุ่นที่ 2 (ร้านอาหาร/เครื่องสำอาง,สปา/แฟชั่นเสื้อผ้า) ให้กับผู้สนใจและบุคคลทั่วไป สอบถามได้ที่ อ.ที่ปรึกษา (ผู้รับส...
เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดงานและเทคนิคงานจากบุคคลหนึ่งไปอีกบุคคลหนึ่ง หรือจากหัวหน้างานไปสู่ทีมงาน