มีค่าใช้จ่าย

การบริหารโดยวัตถุประสงค์สำหรับผู้จัดการ

อบรมวันที่ 23 สิงหาคม 2559
จำนวนคนดู 458 ครั้ง
การบริหารโดยวัตถุประสงค์สำหรับผู้จัดการ
หลักการและเหตุผล
โดยหลักการที่ว่า “ผู้นำคือผู้ที่ทำงานผ่านคนอื่น (Leader is who works through others without working by himself)” และ “องค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยคน (The organization is driven by people)” ซึ่งสองประเด็นนี้ ต้องถูกทำให้ "สอดคล้อง (Alignment)" ดังนั้น องค์กร ต้องมี "เป้าหมาย (Goal)" และบุคลากร ต้องมี "วัตถุประสงค์ (Objective)" และ "ผู้บริหาร (Management)" ต้อง "เรียนรู้" "เรียนใช้" ให้เหมาะกับลักษณะของ "ลูกน้อง" และ "งาน" ขององค์กร
 
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ฝึกอบรม
      1. เข้าใจหลักการในการบริหารโดยวัตถุประสงค์
      2. ประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้สำเร็จผ่านคนปฏิบัติงาน

หัวข้อการบรรยาย

1. การบริหารงานโดยยึดตามวัตถุประสงค์ (MBO คืออะไร ?)

• แนวคิด MBO จะนำไปใช้ให้ได้ผลเมื่อใด

• วัฏจักรของ MBO (วงจรการบริหารแบบ MBO)

• ขั้นตอนการกำหนดเป้าหมาย การนำเป้าหมาย สู่การปฏิบัติและการติดตามผล

• บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานตามแผน MBO

• การกำหนดเป้าหมายและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเป้า (Goal Setting)

• การวางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติ (Action Plan)

• การติดตามและประเมินผล

- ผลงานตามแผนและเป้าหมาย

- ผลการปฏิบัติงานแต่ละบุคคล

• การปรับเปลี่ยนระบบงานอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการนำ MBO มาใช้

• Work shop (Goal Setting & Planning)

2. การบริหารลูกน้องลักษณะต่างๆ

1. มุ่งงาน ไม่สนใจคน     2. สนใจคน งานไม่ค่อยเดิน        3. สอยจุดอ่อนชาวบ้าน

4. แสนรู้                        5. ขี้โม้                                       6. ขาวีน ขี้ฟ้อง

7. ปฏิเสธไม่เป็น             8. เลี่ยงทุกงาน                          9. อยู่ระหว่างตัดสินใจ

10. อมภูมิ                     11. เสนอตัวทุกงาน                   12. สุมหัวนินทา

 

วิธีการฝึกอบรม    ใช้กิจกรรมเป็นหลักในการเรียนรู้  ประกอบด้วย  การฝึกปฏิบัติ  การวิพากษ์  VDO  Clip  และการสรุปประเด็นร่วมกัน

วิทยากรในการฝึกอบรม :  อาจารย์พรเทพ   ฉันทนาวี   
         การศึกษา
        ·     ปริญญาโท  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        ·     ปริญญาตรี  จิตวิทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
         ประสบการณ์ทำงาน
        ·     ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนานักขาย บริษัท มหวัฒน์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 
        ·     ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท ทีซีซี แคปปิตอล กรุ๊ป  
        ·     ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมการตลาดและการขาย เครือโอสถสภา
        ·     ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม ดูแลหลักสูตรศูนย์บริการลูกค้าและการขายทางโทรศัพท์ บริษัท ยูคอม จำกัด
        ·     ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการขายทางโทรศัพท์ บมจ. เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น
        ·     ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านทรัพยากรบุคคล การขาย การตลาดและบริการ 

กำหนดการ

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559

บุคคลทั่วไป

3,700 + 259 = 3,959

เวลา

09.00-16.00 น.

สมาชิก, โอนเงินก่อน 16 สิงหาคม 2559

3,500 + 245 = 3,745

สถานที่

โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถ.วิภาวดีรังสิต

ลงทะเบียน 2 ท่าน

6,400 + 448 = 6,848

http://www.knctrainingcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539952046&Ntype=2 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เรียนรู้หลักการภาษาจิตประสาท (NLP ) การสื่อสัมพันธ์แบบ NLP ด้วยภาษากาย น้ำเสียง คำพูด ในการโค้ช ทั้งการโค้ชแบบ 360 องศา ศิลปะการโค้ชทีมงานเพื่อความเป็นเลิศ การโค้ชด้วยการตั้งคำถ...
"ENTER" ... เข้าสู่ 10 ทักษะที่คัดสรรแล้วว่าเป็นเคล็ดลับ เครื่องมือ และคุณสมบัติที่สำคัญที่สุด ที่จะนำพาให้ผู้ที่เรียนรู้ และปฏิบัติ โลดแล่นในโลกของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก้...
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรมนุษย์หรือหัวหน้างาน ควรมี ความรู้ในการวางแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการ ฝึกอบรมและ Competency เพื่อให้การฝึกอบรมสามารถพัฒนา บุคลากรได้ตรงจุดและ...
เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในสายงานธุรกิจสถาบันการเงิน รวมทั้ง นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์จะสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาต “ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์”เพื่อเข้าส...
ผู้จัดการเป็นตำแหน่งที่มีความท้าทาย เพราะเป็นทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้ต้อง มีความพร้อมในงานบริหารอย่างครบถ้วนจะต้อง เก่งบริหารงาน-เก่งบริหารคน-...
เรียนรู้และเข้าใจภาพรวมของการพัฒนาภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ทั้งแนวคิดด้านภาวะผู้นำในอดีตที่ผ่านมา บทบาทของภาวะผู้นำ เรียนรู้ทฤษฎีสู่การนำมาประยุกต์ใช้จริง มองเห็นองค์รวมของการสร้...
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ
หลักสูตรการจัดการธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม) การเริ่มต้นธุรกิจที่ดีควรเริ่มต้นในสิ่งที่ตัวเองสนใจและรักในสิ่งที่ทำแล้วลงมือทำมันอย่างจริงจัง
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร 1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” งาน 2. ลูกน้องของคุณสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพระเหตุใด 3. คุณ...