มีค่าใช้จ่าย

การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skill for Effective Management)

อบรมวันที่ 14 กันยายน 2559
จำนวนคนดู 707 ครั้ง
การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skill for Effective Management)

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skill for Effective Management)" วันที่ 14 ก.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

 

หัวข้ออบรม ตัวอย่างหัวข้ออบรม
 -  การพัฒนาภาวะผู้นำในเชิงแนวคิดและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา
 -   ประเภทและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 -   แนวทางการบริหารงานสมัยใหม่ที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพ
 -   การวางแผนงานในเชิงกลยุทธ์ และปฏิบัติเพื่อตอบสนองเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
-   อุปสรรคการสื่อสารต่างๆ และแนวทางการแก้ไข
-    เทคนิคการมอบหมายงานที่ลูกน้องเต็มใจทำงานและได้ผลงานที่ดี
-    เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม
 -    เทคนิคและวิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
 -    หลักการสอนงานในห้อง และหน้างาน
 -    การเตรียมความพร้อมเพื่อการสอนงาน
 -    การทำแผนการสอนปฏิบัติ
-    แบบฝึกหัด และกรณีศึกษา
คำค้นประกาศนี้ Tags: management, ,HR, ทักษะผู้นำ, การบริหารงาน, เทคนิคบริหารคน, เทคนิคสอนงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER หลักการเเละเหตุผล หลักสูตรนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้รวมถึงเข้าใจหลักการและเทคนิคการวางแผนการข...
สำหรับการเป็นผู้จัดการ หัวหน้างานที่สำคัญอย่างรอบด้านใน 6 ประการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการวางแผนงานและการบริหารเวลา,การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ,การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงาน,การบร...
แนวความคิดการปรับปรุงงานโดยใช้ เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมการผลิต แต่นอกสายการผลิตก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ เช่นงานด้านลอจิสติกส์ โรงพยาบา...
เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส จัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้การวิเคราะห์สถานการณ์ทางตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงเรียนรู้กลยุทธ์การสร้างและบริหาร Brand พร้อมทั้ง Update กลยุทธ์การตลาดแนวใหม่
อาจารย์ณรงค์ ตู้ทอง ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ Lean Supply Chain, Manufacturing, Logistics, TPM, TQM, QCC, 5S, Kaizen, Suggestion ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทั้งระบบ ด้านความ...
การร่วมประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น รวมทั้งแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันการประชุมจะเกิดผล ก็ต้องมีการเขียนรายงานการประชุม เพื่อบันทึกสิ่งต่างๆ ที่ได้ตกลงกันในที่ประ...
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ
หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน