มีค่าใช้จ่าย

การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม

อบรมวันที่ 07 ตุลาคม 2559
จำนวนคนดู 616 ครั้ง
การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การลดต้นทุนและความสูญเปล่าในการทำงานโดยทุกคนมีส่วนร่วม" รุ่น 2  วันที่ 7 ต.ค. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

หัวข้ออบรม 1.  ความสำคัญของต้นทุน
 2.  วิธีการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
 3.  ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 4.  วิธีขจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น

จุดประสงค์
1.  เพื่อสามารถลดต้นทุนที่เกิดขึ้นในธุรกิจหรือองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2.  เพื่อให้เกิดแนวทางในการขจัดความสูญเปล่าในการทำงานและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
 3.  เพื่อควบคุมต้นทุนและไม่ให้เกิดต้นทุนที่ไม่จำเป็นเพิ่ม
 4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด
คำค้นประกาศนี้ Tags: การลดต้นทุน, อบรมการจัดการ, อบรมการลดต้นทุน, การขจัดความสูญเปล่า, องค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน GHPs/HACCP V.5 และยกระดับมาตรฐาน ซึ่งเป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางการกำหนดระบบการควบคุมการทำงานในวงการผลิตอาหาร โดยกา...
ข้อกำหนดข้อกฎหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และสิ่งแวดล้อม SOC / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / L...
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบ...
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในระดับปฏิบัติการมีความเข้าใจในหลักการ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับSix Sigmaเพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ปรับปรุงพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้...
การพัฒนา พนักงานขายหน้าร้านให้เป็นมืออาชีพ ด้วยแนวคิดจิตวิทยา(Self-Professional PC Selling with Psychological Approaches )
สมัครและชำระก่อนวันสัมมนา เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การใช้งาน LabVIEW ขั้นพื้นฐาน” รุ่นที่ 13
การใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน
สมัครและชำระก่อนวันสัมมนา เหลือเพียง! ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)