มีค่าใช้จ่าย

การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 23

อบรมวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559
จำนวนคนดู 1483 ครั้ง
การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300) รุ่นที่ 23

สำนักฝึกอบรมฯ ม.มหานครจัดอบรม หลักสูตร "การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (SIEMENS S7-300)"  รุ่นที่ 23  วันที่ 7-9 พ.ย. 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- การใช้คำสั่งและฟังก์ชั่นพิเศษแบบต่างๆ
- การใช้งานและสร้างบล็อกสำหรับควบคุมการทำงานในระบบควบคุม
- การสร้างฟังก์ชั่นและการประยุกต์ใช้งานฟังก์ชั่นพิเศษต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม
- การกำหนดตำแหน่งของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลในลักษณะต่างๆ
- การใช้ภาษา B17S7 Graph ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานแบบลำดับขั้น
- การประมวลผลสัญญาณอนาล็อกในระบบควบคุมและการควบคุมแบบ PID
- การติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่าง PLC กับอุปกรณ์อื่น ๆ ด้วยระบบเครือข่าย MPI และ PROFIBUS-DP
- การค้นหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม PLC, SIEMENS PLC, S7-300, ระบบควบคุม, อุตสาหกรรม

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการออกแบบ Skill ที่จำเป็นเฉพาะด้านในแต่ละหน้าที่ และเชื่อมโยงไปกับระดับที่แตกต่างกันของแต่ละตำแหน่งงาน
เพื่อให้หัวหน้างานได้ทราบถึงแนวทางการการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฏหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ควรดำเนินการและนำไปปรับใช้ให้เข...
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การคิดเชิงนวัตกรรม” วันที่ 15 กันยายน 2558
งานบริการคือ การช่วยเหลือด้วยจิตที่ต้องการให้ผู้ทูีได้รับบริการนนั้นบรรลุ ความต้องการตามที่ประสงค์ ซึ่งต้องอิงตามหลักความถูกต้องและความเป็นจริง การบริการมีความสำคัญ เทียบเท่าคว...
เพื่อสร้างแนวคิดในการดำเนินกิจกรรม QCC อย่างเป็นระบบ รู้แนวทางการประยุกต์ใช้กับการควบคุมคุณภาพการผลิตของหน่วยงานตนเองได้
โรคซึมเศร้าเป็นโรคทางจิตเวชที่พบบ่อยมากผู้ป่วยจะสูญเสียโอกาสทั้งในด้านอาชีพการทำงานและการศึกษาในขณะที่ป่วยอีก
“การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MITSUBISHI PLC)” วันที่ 28 - 30 กันยายน 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นอยู่บนหลักการ และข้อมูล การคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง การแก้ปัญหา การวางแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาโดยใช้พื้นฐานการจัดระเบียบความคิดให้เป็นระบบ ประยุ...