มีค่าใช้จ่าย

อบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1397 ครั้ง
อบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ


อบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 

   หลักการและวัตถุประสงค์ เพื่อใหผูรวมสัมมนาไดตระหนักวา การทําธุรกิจทุกชนิดเต็มไปดวยการตอรอง ทั้งที่รูตัวและไมรูตัว ทั้งมีรูปแบบและไรรูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกตองในการเจรจาตอรอง ยอมทําใหธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชนที่ควรจะได หลักสูตรนี้จะทําใหเขาใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาตอรอง เพื่อใหไดมาในสิ่งที่พึงจะไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุนที่ 80 ในวันที่วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556,รุนที่ 81วันจันทรที่ 16 ธันวาคม 2556,รุนที่ 82วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557โดยมีหัวขอสัมมนา (09.00 – 16.00 น.) ดังนี้ แนวคิดที่ถูกตองของกระบวนการเจรจาตอรอง, เจรจาอยางไรใหจบอยางชนะทั้งคู, การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเขาตาจน (Deadlock), รูเขารูเรา รบรอยครั้ง ก็ไมเพลี่ยงพล้ําสักครั้ง,ซัพพลายเออรเขาคิดอยางไรกับฝายจัดซื้อ,การกําหนดเปาหมายและวางแผนในการเจรจาตอรอง,ศิลปะการตั้งคําถามและการฟงอยางมีประสิทธิภาพ,ขอควรทําและขอหามในแตละขั้นตอนของการเจรจา, เรียนรูนักเจรจาตอรองประเภทตางๆ, การเจรจาตอรองทางโทรศัพท์, การแบงหนาที่เมื่อเจรจาเปนทีม ,เทคนิคการโนมนาวจูงใจ, การทํา SWOT Analysis เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการตอรอง โดยวิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 ค่าใช้จ่ายผูสนใจทั่วไปทานละ 3,900 บาท ลดอีกทานละ 400 บาท ถาสงเขาอบรม 3 ทานขึ้นไป

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ, คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

คอร์สพิเศษ!! สำหรับผู้ที่อยากพูดภาษาอังกฤษเป็น และอยากได้หลักง่ายๆ ที่ถูกต้อง ใช้ได้จริง เรียนรู้แบบธรรมชาติ ง่าย สนุก แต่ได้สาระ ได้ประโยคติดปาก นำกลับไปใช้ได้ถูกต้องและใช้ได...
ลักษณะการทำงานในรูปแบบการให้บริการยุคปัจจุบัน · ทบทวนถึงกระบวนการทำงานในปัจจุบันและการเผชิญข้อร้องเรียน · เข้าใจมุมมองตนเอง และมุมมองลูกค้า · สาเหตุของความไม่พ...
วิธีการสอนงานลูกน้องที่น่าสนใจ จดจำได้ง่าย และเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้วิธีหนึ่ง คือการนำผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) มาเป็นเครื่องมือในการสอนงาน
ปัจจุบันในยุคที่การขายแข่งขันกันอย่างรุนแรง การพัฒนาซึ่งวิธีการที่จะชนะและอยู่เหนือคู่แข่งถือเป็นเส้นชัยที่ทุกองค์กรต่างใฝ่ฝัน ทำให้องค์กรต่างคิดหาวิธีที่จะเข้าถึงลูกค้าได้เร็วก...
เพื่อการพัฒนาการนำเสนอ (Presentation) ให้โดนใจ ตรงประเด็น และเข้าใจอย่างง่ายๆ ผู้ฟังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ จำได้ตลอดด้วยวิธีการที่คาดไม่ถึง ด้วยหน้ากระดาษเพียงแผ่น...
เพื่อเรียนรู้เทคนิควิธีการตั้งคำถาม
การสื่อสารในงานบริการและเทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่กำลังก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานนอกเหนือจากมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในงานแล้วยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนผู้ร่วมงานและบ...