มีค่าใช้จ่าย

อบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1427 ครั้ง
อบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ


อบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 

   หลักการและวัตถุประสงค์ เพื่อใหผูรวมสัมมนาไดตระหนักวา การทําธุรกิจทุกชนิดเต็มไปดวยการตอรอง ทั้งที่รูตัวและไมรูตัว ทั้งมีรูปแบบและไรรูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกตองในการเจรจาตอรอง ยอมทําใหธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชนที่ควรจะได หลักสูตรนี้จะทําใหเขาใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาตอรอง เพื่อใหไดมาในสิ่งที่พึงจะไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุนที่ 80 ในวันที่วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556,รุนที่ 81วันจันทรที่ 16 ธันวาคม 2556,รุนที่ 82วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557โดยมีหัวขอสัมมนา (09.00 – 16.00 น.) ดังนี้ แนวคิดที่ถูกตองของกระบวนการเจรจาตอรอง, เจรจาอยางไรใหจบอยางชนะทั้งคู, การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเขาตาจน (Deadlock), รูเขารูเรา รบรอยครั้ง ก็ไมเพลี่ยงพล้ําสักครั้ง,ซัพพลายเออรเขาคิดอยางไรกับฝายจัดซื้อ,การกําหนดเปาหมายและวางแผนในการเจรจาตอรอง,ศิลปะการตั้งคําถามและการฟงอยางมีประสิทธิภาพ,ขอควรทําและขอหามในแตละขั้นตอนของการเจรจา, เรียนรูนักเจรจาตอรองประเภทตางๆ, การเจรจาตอรองทางโทรศัพท์, การแบงหนาที่เมื่อเจรจาเปนทีม ,เทคนิคการโนมนาวจูงใจ, การทํา SWOT Analysis เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการตอรอง โดยวิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 ค่าใช้จ่ายผูสนใจทั่วไปทานละ 3,900 บาท ลดอีกทานละ 400 บาท ถาสงเขาอบรม 3 ทานขึ้นไป

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ, คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อเพิ่มโอกาสเปิดตลาดในช่องทาง Duty Free และ Modern Trade ในอียิปต์และประเทศอื่นๆแถบแอฟริกาใต้
การนำเสนองานนั้นมีผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวของงาน ทักษะการนำเสนอและ การพูดในที่ชุมชนจึงเป็นทักษะสำคัญทั้งในการทำงาน
การนำเสนองาน (Presentation) เป็นทักษะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพนักงานทุกๆระดับในองค์กร เพราะ การนำเสนองานได้นำมาใช้ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ และเสนอบริก...
ในปัจจุบัน สภาพการแข่งขันในสมรภูมิธุรกิจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี ดังนั้น ผู้ให้บริการทุกท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า หรือ ทำให้ลูกค้าตัดสินใจใช...
เคยมั้ยเวลาบริษัทดีๆ เรียกสัมภาษณ์งานแล้วอยากได้งานสุดๆ แต่พอต้องสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ก็กังวลและขาดความมั่นใจ
การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่ง...
เพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายรวมขององค์กร ด้วยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
ปราดเปรื่องเรื่องสื่อสาร .. เชี่ยวชาญการโน้มน้าว .. เป็นจ้าวแห่งมนุษย์สัมพันธ์
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการสื่อสารที่มีตรงเป้าหมายและได...