มีค่าใช้จ่าย

อบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1527 ครั้ง
อบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ


อบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

 

   หลักการและวัตถุประสงค์ เพื่อใหผูรวมสัมมนาไดตระหนักวา การทําธุรกิจทุกชนิดเต็มไปดวยการตอรอง ทั้งที่รูตัวและไมรูตัว ทั้งมีรูปแบบและไรรูปแบบ หากขาดทักษะที่ถูกตองในการเจรจาตอรอง ยอมทําใหธุรกิจเสียหายหรือขาดประโยชนที่ควรจะได หลักสูตรนี้จะทําใหเขาใจหลักการและวิธีที่จะเจรจาตอรอง เพื่อใหไดมาในสิ่งที่พึงจะไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รุนที่ 80 ในวันที่วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2556,รุนที่ 81วันจันทรที่ 16 ธันวาคม 2556,รุนที่ 82วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557โดยมีหัวขอสัมมนา (09.00 – 16.00 น.) ดังนี้ แนวคิดที่ถูกตองของกระบวนการเจรจาตอรอง, เจรจาอยางไรใหจบอยางชนะทั้งคู, การหลีกเลี่ยงมุมอับหรือเขาตาจน (Deadlock), รูเขารูเรา รบรอยครั้ง ก็ไมเพลี่ยงพล้ําสักครั้ง,ซัพพลายเออรเขาคิดอยางไรกับฝายจัดซื้อ,การกําหนดเปาหมายและวางแผนในการเจรจาตอรอง,ศิลปะการตั้งคําถามและการฟงอยางมีประสิทธิภาพ,ขอควรทําและขอหามในแตละขั้นตอนของการเจรจา, เรียนรูนักเจรจาตอรองประเภทตางๆ, การเจรจาตอรองทางโทรศัพท์, การแบงหนาที่เมื่อเจรจาเปนทีม ,เทคนิคการโนมนาวจูงใจ, การทํา SWOT Analysis เพื่อกําหนดยุทธศาสตรการตอรอง โดยวิทยากร คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 ค่าใช้จ่ายผูสนใจทั่วไปทานละ 3,900 บาท ลดอีกทานละ 400 บาท ถาสงเขาอบรม 3 ทานขึ้นไป

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรม เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ, คุณเชี่ยวชาญ รัตนามหัทธนะ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ชำระค่าสัมมนาก่อนวันสัมมนา ลดเหลือเพียงท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น (จากราคาปกติท่านละ 3,900 บาท)
เพราะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานทุกคน และต่อ องค์กรทุกองค์กรที่ต้องการประสบความสําเร็จ
วัตถุประสงค์ 1. สร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอ 2. เรียนรู้ทักษะในการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง 3. ฝึกฝนการนำเสนองานให้ครบถ้วน ...
สื่อสารให้ตรงจุด ส่งข้อความให้ตรงประเด็น เพราะการสื่อสารไม่ยากอย่างที่คิด ถ้ารู้เทคนิคในการสื่อสาร
ในโลกของการแข่งขันที่รุนแรงเช่นนี้ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก เนื่องจากการสื่อสารที่มีตรงเป้าหมายและได...
บรรยายโดยอาจารย์ผู้มากรู้ประสบการณ์ที่ความรู้ความสามารถ วิทยากรโดย อาจารย์ นวฤกษ์ วิรัฐกุล (นักขาย และผู้บริหารงานฝ่ายการขายราชการมืออาชีพประสบการณ์ 25 ปี กับการขายภาครัฐ
เรียนรู้ทักษะ 5C สำหรับหัวหน้างาน รวมไปถึงเทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน อุปสรรคในการประสานงาน การกำหนด OLA ในการทำงาน การสร้างรอยต่อการประสานงานที่ราบรื่น
หลักสูตรนี้ได้ถูกจัดทำขึ้นมา เพื่อให้พนักงานขายได้เรียนรู้รวมถึงเข้าใจหลักการและเทคนิคการวางแผนการขายให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์สถานการณ์การขายและการตลาด การกำหน...
เพื่อให้ทีมนักบริการ ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าทั้งโดยตรงแบบเผชิญหน้า การร้องเรียนผ่านโทร...