มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม : โปรแกรมการพัฒนา “วิทยากรภายใน” มืออาชีพ

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1729 ครั้ง
หลักสูตรอบรม : โปรแกรมการพัฒนา “วิทยากรภายใน” มืออาชีพ

วัตถุประสงค์

·  เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติในการเป็นวิทยากรภายใน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·   เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การนำเสนอและการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้แก่บุคคลอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีหลักการและมีศิลปะ

·   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ในการคัดกรอง การจัดเรียงเนื้อหา และเทคนิคในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในแบบของวิทยากรมืออาชีพ

·   ได้ฝึกปฏิบัติทำหน้าที่วิทยากร เพื่อสร้างประสบการณ์ความสามารถในการถ่ายทอด  การนำเสนอ การสร้างบรรยากาศ และการเลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรม

Course Outline

ความรู้และทักษะสำหรับการเป็นวิทยากรฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

- การสร้างความพร้อมในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

- ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ (Core Value & Beliefs/Attitude)

- กรอบความคิดในการเป็นวิทยากร (Trainer’s Mindset)

- ทักษะความสามารถของวิทยากร (Trainer’s Competency)

  :ความรู้ (Knowledge)

  :ทักษะ  (Skill)

 :พฤติกรรม (Behavior)

 เทคนิคการถ่ายทอดอย่างไรให้โดนใจผู้เข้าอบรม

- ศิลปะการพูด และการนำเสนอเพื่อการเป็นวิทยากร

- ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดที่วิทยากรต้องรู้ เช่น บุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาผู้ใหญ่

- เคล็ดลับการถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 

-  การทำแผนการสอน

-  ขั้นตอนการวางแผนการจัดเรียงเนื้อหา

- การกำหนดเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดเนื้อหา

การสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคนิค/กิจกรรม

-  เทคนิคในการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ

-  การออกแบบกิจกรรมและเกมประกอบการอบรม

ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

-  การบรรยาย ประกอบสื่อ และการใช้เทคนิค

 

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก) 

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 8,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.thหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้หลักเกณฑ์ วิธีการเลือกพัฒนาโปรแกรม HRIS ที่จะนำมาใช้ในองค์กร
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความเสี่ยง 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้หลักของการประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำ
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำแผน จนถึงการกำหนดเป้า การทำแผน การจัดเตรียมความพร้อมเพื่อสนับสนุนให้แผนงานเป็นจริง รวมถึงจะทำให้เราสามารถควบ...
เข้าใจหลักการในการบริหารโดยวัตถุประสงค์ ประยุกต์หลักการ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ในการขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรให้สำเร็จผ่านคนปฏิบัติงาน
การทำรายงานเพื่อแสดงผลลัพธ์ PDCA นั้น A3 Report เป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ...
เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในองค์กร สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม และสร้างภาคภูมิใจในองค์กร
เทคนิคการบริหารและจัดการสปาสำหรับผู้ที่มีธุรกิจสปาเป็นของตัวเองหรือกำลังสนใจจะเปิดธุรกิจสปา
โลกดิจิตอลเป็นโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนักการตลาดยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการตลาดบนโลกดิจิตอลเพื่อความสามารถทางการแข่งขันและความสำเร็จเหนือคู่แข่ง
ปัจจุบันนี้ หลายองค์กรชั้นนำได้ใช้เครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ (Modern HR Tools) ที่เรียกว่า "สมรรถนะ (Competency)" จึงได้นำมาขมวดเข้ากับการฝึกอบรมและการพัฒนาพัฒนาบุคลา...