มีค่าใช้จ่าย

หลักสูตรอบรม : โปรแกรมการพัฒนา “วิทยากรภายใน” มืออาชีพ

อบรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556
จำนวนคนดู 1654 ครั้ง
หลักสูตรอบรม : โปรแกรมการพัฒนา “วิทยากรภายใน” มืออาชีพ

วัตถุประสงค์

·  เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติในการเป็นวิทยากรภายใน ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·   เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร การนำเสนอและการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ให้แก่บุคคลอื่นๆ ในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีหลักการและมีศิลปะ

·   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ในการคัดกรอง การจัดเรียงเนื้อหา และเทคนิคในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในแบบของวิทยากรมืออาชีพ

·   ได้ฝึกปฏิบัติทำหน้าที่วิทยากร เพื่อสร้างประสบการณ์ความสามารถในการถ่ายทอด  การนำเสนอ การสร้างบรรยากาศ และการเลือกเทคนิควิธีการฝึกอบรม

Course Outline

ความรู้และทักษะสำหรับการเป็นวิทยากรฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ

- การสร้างความพร้อมในการเป็นวิทยากรฝึกอบรม

- ค่านิยม ความเชื่อ และทัศนคติ (Core Value & Beliefs/Attitude)

- กรอบความคิดในการเป็นวิทยากร (Trainer’s Mindset)

- ทักษะความสามารถของวิทยากร (Trainer’s Competency)

  :ความรู้ (Knowledge)

  :ทักษะ  (Skill)

 :พฤติกรรม (Behavior)

 เทคนิคการถ่ายทอดอย่างไรให้โดนใจผู้เข้าอบรม

- ศิลปะการพูด และการนำเสนอเพื่อการเป็นวิทยากร

- ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดที่วิทยากรต้องรู้ เช่น บุคลิกภาพ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาผู้ใหญ่

- เคล็ดลับการถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆ

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ 

-  การทำแผนการสอน

-  ขั้นตอนการวางแผนการจัดเรียงเนื้อหา

- การกำหนดเทคนิคและวิธีการถ่ายทอดเนื้อหา

การสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้เทคนิค/กิจกรรม

-  เทคนิคในการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ

-  การออกแบบกิจกรรมและเกมประกอบการอบรม

ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร

-  การบรรยาย ประกอบสื่อ และการใช้เทคนิค

 

โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (ถ.รัชดาภิเษก) 

ลงทะเบียนตั้งแต่ 08.30 - 09.00 น. เริ่มอบรม 09.00 - 16.00 น.

ราคาต่อท่าน 8,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

สอบถามรายละเอียดได้ที่
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

โทรศัพท์ : 02-559-2146-7 # 105,106,107
Email : public@sbdc.co.th
Website : http://www.sbdc.co.thหลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM LINE ID : @TESSTRAINING
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรม ซึ่งเป็นหัวหน้างานทั้งมือเก่าและมือใหม่ให้ได้รับความรู้เทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาตนให้เป็นผู้นำที่ดีมีความสามาร...
มุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรของตน ให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
หลักสูตรนี้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับการเป็นหัวหน้างาน เพราะเราจะต้องใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ทุกๆวัน ในการทำงาน ดังนั้นเพื่อให้เราสามารถบริหารจัด...
วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงาน อย่างมีประสิทธิผล และพร้อมปฏิบัติงานได้ผลสำเร็จสูงสุด  เตรียมความพร้อมสำหรับผู้กำลังก้าวเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหาร...
เรียนรู้สูตรสำเร็จเคล็ดลับในการดำเนินธุรกิจการอาหาร
หลักสูตรที่รวบรวมทักษะสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำงาน ซึ่งนำเสนอเคล็ดลับวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ
การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์อย่างถูกวิธี ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน การทำการตลาดบนโลกออนไลน์อย่างถูกต้อง ในการเพิ่มยอดขาย และขยายฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
“ปัญหาเรื่อง...หนี้” เป็นปัญหาระดับชาติ ระดับประเทศ ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลจะต้องดำเนิน การแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่งหน่วยงานภาคเอกชน ปัญหาเรื่องนี้จัดเป็นปัญหาใหญ่เช่นกัน จะต้อง...