มีค่าใช้จ่าย

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management

อบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
จำนวนคนดู 369 ครั้ง
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management

ซึ่งการที่เราจะสามารถบริหารโครงการให้ได้ผลดังกล่าว ย่อมขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมมากมาย (Project Variables) โดยต้องพึ่งการวางแผนที่ดี เพื่อนำสู่การสร้างระบบงาน Workflow งานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจัดตารางการควบคุมทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพได้เป็นอย่างดีภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ 

โปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหาร โครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริงบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
 • เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส
 • ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ

Course 1 : Project Management- Definition and Planning

หลักสูตรที่ 1 : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

พฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 (09:00 - 16:00 น.)
โดย ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
 

Course 1:  Project Management: Definition and Planning

 • แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส
 • การเริ่มโครงการ (Project Definition) 
 • การวางแผนโครงการ (Project Planning)
 • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
 • ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (เวลา, ขอบเขต, งบประมาณค่าใช้จ่าย)
 • เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)
 • การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)
 • การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ
 • การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่

Course 2 : Project Management- Implementation and Evaluation

หลักสูตรที่ 2 : หลักการบริหารโครงการ :การดำเนินโครงการและการประเมิน

ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 (09:00 - 16:00 น.)
โดย ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา

Project Management: Implementation and Evaluation

 • หลักการบริหารการดำเนินโครงการที่ดีให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
 • แนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ (Project Team)
 • การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
 • เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Control)
 • การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
 • การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยง การหาน้ำหนักของความเสี่ยงโดยวิธีของ (Risk Priority Number, RPN) และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)
 • สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ

 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

กลยุทธ์กระตุ้น กระบวนการคิดที่หลากหลายเพิ่มพูนความรู้เสริมสร้างศักยภาพให้กับนักธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ในการเขียนแผนยุทธศาสตร์การคิดเชิงกลยุทธ...
การสร้างความประทับใจในครั้งแรกที่ลูกค้าเข้าชมร้านค้า หรือจัดการสินค้าหน้าร้านนั้น สำคัญมาก วิชา Fashion Merchandising ตอบโจทย์ทั้งเจ้าของธุรกิจ หรือผู้ที่ทำงานสาย Visual Merchan...
10 เทคนิคสร้างธุรกิจให้มีเงินล้าน
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1. การเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนแบบดั้งเดิมและการคำนวณต้นทุนแบบ ABC 2. ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการคำนวณต้นทุนกิจกรรม 3. ขอบเขตในการคำนวณต้นทุนกิจกรรม
การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้า แต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับ...
การพัฒนาบุคลากรนั้นมีหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับแต่ละด้านของการพัฒนา ดังนั้น หลักสูตร นี้จะตอบโจทย์การพัฒนาในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงาน ที่ดีขึ้นอันส่งผลต่อ...
1.การเตรียมตัวก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2.คุณสมบัติของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3.หลักทรัพย์ฯ (SET) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ประโยชน์ที่บริษ...
การหาลูกค้าใหม่ เป็นสิ่งสำคัญเพียงใด ทางด้านการขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจปัจจุบัน แต่การที่จะได้มานั้น นักขายต้องมีสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเสียก่อน สิ่งนั้นคือ กลยุทธ์ในการนำเสน...