มีค่าใช้จ่าย

Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management

อบรมวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
จำนวนคนดู 418 ครั้ง
Strategic Center จัดอบรมหลักสูตร โปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management

ซึ่งการที่เราจะสามารถบริหารโครงการให้ได้ผลดังกล่าว ย่อมขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมมากมาย (Project Variables) โดยต้องพึ่งการวางแผนที่ดี เพื่อนำสู่การสร้างระบบงาน Workflow งานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจัดตารางการควบคุมทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพได้เป็นอย่างดีภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ 

โปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหาร โครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริงบริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
 • เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส
 • ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ

Course 1 : Project Management- Definition and Planning

หลักสูตรที่ 1 : หลักการบริหารโครงการ การกำหนดและวางแผนโครงการ

พฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2559 (09:00 - 16:00 น.)
โดย ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
 

Course 1:  Project Management: Definition and Planning

 • แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส
 • การเริ่มโครงการ (Project Definition) 
 • การวางแผนโครงการ (Project Planning)
 • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
 • ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (เวลา, ขอบเขต, งบประมาณค่าใช้จ่าย)
 • เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)
 • การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)
 • การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ
 • การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่

Course 2 : Project Management- Implementation and Evaluation

หลักสูตรที่ 2 : หลักการบริหารโครงการ :การดำเนินโครงการและการประเมิน

ศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 (09:00 - 16:00 น.)
โดย ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา

Project Management: Implementation and Evaluation

 • หลักการบริหารการดำเนินโครงการที่ดีให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
 • แนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ (Project Team)
 • การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
 • เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Control)
 • การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
 • การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยง การหาน้ำหนักของความเสี่ยงโดยวิธีของ (Risk Priority Number, RPN) และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)
 • สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครงการ

 

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่คุณอาจสนใจ

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาท...
วิธีการใช้อินเตอร์เน็ตให้เกิดรายได้ เพิ่มยอดขาย เพิ่มผู้ติดตาม เพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
2) ความรู้ ความเข้าใจ และการบริหารจัดการทางด้าน Competency – Based Model Management ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำรองที่นั่งติดต่อเจ้าหน้าที่เบอร์โทรศัพท์ 087 0718100
สิ่งที่สำคัญต่อการสร้างโอกาสในการขาย
หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมทางการตลาดและพัฒนาการตลาดนี้ท่านจะได้เรียนรู้หลักการและตัวอย่างของการคิดสร้างสรรค์เชิงการตลาด ที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมา การสร้างนวัตกรรมการตลาดที่โดนใจ...
หลักสูตรคุณภาพ ที่เปิดสอนเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย! Hong Kong Polytechnic University และวิทยาลัยดุสิตธานี หลักสูตร “นวัตกรรม และการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบริการ” Innovations & Le...
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่องค์กรนำมาใช้ในการจัดการความรู้ โดยการถ่ายทอดความรู้ระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่ากับเพื่อนร่วมงานหรือรุ่นน้องที่มีป...
เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารภัตตาคาร การวางแผนด้านการเงิน กำลังคน การตลาด ต้นทุน ราคาขาย ตลอดจนถึงปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับเปลี่ยนและกำหนด Competency ของงานตามหน้าที่แต่ละตำแหน่งที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรได้เอง